Медицина

(ðèñ. 3)Ðèñ.3. 1 - a. et v.epigastrica superior, 2 - çàäíÿ ñò³íêà âàã³íè m.recti abdominis. 3 - aa.,vv.intercostales posteriores et nn.intercostales. 4 -m.transversus abdominis, 5 - n.ilihypogastricus, 6 - linea arcuata, 7 - a. et v.epigastrica inferior, 8 - m.rectys abdominis, 9 - n.ilioinguinalis, 10 - m.obliquus internus abdominis, 11 - àïîíåâðîç m. obliqyi interni abdominis, 12- ïåðåäíÿ ³ çàäíÿ ñò³íêà ï³õâè m.recti abdominis.

Oddsei - What are the odds of anything.