Медицина

(ðèñ. 5)Ðèñ.5. 1 - àïîíåâðîç m. obliqui externus, 2 - a. et v. epigastrica superficialis, 3 - anulus inguinalis superficialis, 4 - crus mediale, 5 - crus laterale, 6 - funiculus spermaticus, 7 - n.ilioinguinalis, 8 - a. et v.pudenda externa, 9 - v.saphena magna, 10 - n.cutaneus femoris lateralis.11-ïîâåðõíåâ³ ïàõîâ³ ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè ³ âóçëè ; 12.a.et v. circumflexa ilium superficialis; 13-lig.inguinale;

Oddsei - What are the odds of anything.