Медицина

(ðèñ. 6)Ðèñ.6. Òîïîãðàô³ÿ ïàõîâîãî òðèêóòíèêà (²² øàð) 1.àïîíåâðîç m. obligui externi abdominis ; 2-m . obliguus internum abdominis; 3-n. iliohypogastricus; 4-n. ilioinguinalis ;5- funiculus spermaticus ; 6 -a. et v. pudenta externa ; 7- v. sapxena magna ; 8-anulus inguinalis superficialis ; 9-m. cremaster; 10-lig inguinale.

Oddsei - What are the odds of anything.