Медицина

(ðèñ. 8)Ðèñ.8. Òîïîãðàô¿ÿ ïàõîâîãî òðèêóòíèêà ( ²²² øàð) 1-àïîíåâðîç ì.obligui externi abdominis ;2-fascia transversalis;3-a et epigasnrica inferior; 4-ïåðåäî÷åðåâèííà êë³òêîâèíà;à 5- m.stermaster;6- feniculus spermaticus;7- a.et v.pudenda externa; 8-v.sapxena magna; 9-anulus inguinalis superficialis ;10-m.obliguus internus abdominis ;11-m .ransversus abdominis

Oddsei - What are the odds of anything.