Медицина

(ðèñ. 7)Ðèñ.7. Òîïîãðàô¿ÿ íàáóòî¿ ïàõîâî¿ ãðèæ¿ 1-a.et.epigastriga inerior 2-ïåðåä÷åðåâíà æèðîâà êë¿òêîâèíà; 3- fascia transversalis; 4- ãðèæîâèé ì¿øîê ; 5-òîíêà êèøêà; 6-funica vaginalis testis; 7-fascia spermatica int ;8-fascia cremasterica et. cremaster;9-fascia spermatica ext; 10-tunica dartos ;11- øê¿ðà ; 12-scrotum; 13- m oblicuus internus abdominis;14- n ilioinguinalis ;15- anonevros m obligui externi abdominis;

Oddsei - What are the odds of anything.