Медицина

(ðèñ. 11)Ðèñ.11. Îáëàñòü ñòåãíîâîãî òðèêóòíèêà 1- àïîíåâðîç m obligui externi abdominis ;2-anulus inguinalis superficialis; 3-feniculus spermaticus ;4- m pectineus; 5- v saphena magna; 6-n cutaneus femorislateralis;7-lamina cribrosa ;8-m sartorius ;9-lig inguinale.

Oddsei - What are the odds of anything.