Медицина

(Ìàë. 5.)Ìàë. 5.   Âíóòð³øí³ æ³íî÷³ ñòàòåâ³ îðãàíè (çà Ð. Ä. ѳíåëüí³êîâèì)

       
1. Vesica urinaria; 2. Uterus; 3. Tuba uterina; 4. Ovaria; 5. Rectum; 6. Vagina; 7. Anus; 8. Orificium vaginae
Oddsei - What are the odds of anything.