Медицина

(Ìàë. 6.)Ìàë. 6.   Çâ'ÿçêè âíóòð³øí³õ æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â (çà Ð. Ä. ѳíåëüí³êîâèì)

       
1. Lig. latum uteri; 2. Lig. teres uteri; 3. Lig. rectouterinum; 4. Lig. ovarii proprium; 5. Lig. suspensorium ovarii
Oddsei - What are the odds of anything.