Медицина

(Ìàë. 8.)Ìàë. 8.   Ì'ÿçè òàçîâîãî äíà ï³ä ÷àñ ïðîð³çóâàííÿ ãîë³âêè (ïîâåðõíåâ³ ì'ÿçè óñóíåí³)

       
1. Ãîë³âêà; 2. M. Constrictor cuni; 3. M. Levator ani; 4. M. Gluteius maximus; 5. Anus; 6. M.Sphincter ani externus
Oddsei - What are the odds of anything.