Мал. 10. Очеревина жіночого таза (за Р. Д. Сінельніковим)  

       
1. Rectum; 2. Excavatio rectouterina; 3. Plica rectouterina; 4. fundus uteri; 5. Excavatio vesicouterina; 6. Vesica urinaria; 7. Plica umbilicalis media; 8. Plica umbilicalis lateralis; 9. Plica epigastrica; 10. Peritoneum palietale; 11. Fovea superavesicalis; 12. Fovea inguinalis; 13. Fovea inguinalis lateralis; 14. Lig. teres uteri; 15. Ovarium; 16. Tuba uterina