Медицина

(Ìàë. 11.)Ìàë. 11.   Êë³òêîâèíí³ ïðîñòîðè ³ çâ'ÿçêè æ³íî÷îãî òàçà

       
1. Spatium prevesicale 2. Lig. pubovesicale; 3. Spatium vesicovaginale; 4. Spatium paravesicale; 5. Lig. cardinale; 6. Spatium rectovaginale; 7. Spatium paractele; 8. Spatium rectorectale; 9. Rectom; 10. Lig. rectouterinum; 11. Uterus; 12. Lig. vesicouterinum; 13. Vesica urinaria
Oddsei - What are the odds of anything.