Медицина

(Ìàë. 19.)Ìàë. 19.   Àðòå𳿠³ âåíè ïðîìåæèíè (çà Ð. Ä. ѳíåëüí³êîâèì)

       
1. A. et V. Dorsalis clitoridis; 2. Bulbus vestibuli; 3. A. et V. Profunda clitoridis; 4. A. et V. Bulbivestibule (vaginae); 5. A. et V. Labiales posterior; 6. A. et V. Haemorrhoidalis inferior; 7. A. et V. Pudenda interna; 8. Anus; 9. Plexus subcutaneus ani; 10. Glandulavestibularis; 11. A. et V. Perinei;
Oddsei - What are the odds of anything.