Медицина

(Ìàë. 21.)Ìàë. 21.   Íåðâè æ³íî÷î¿ ïðîìåæèíè

       
1. N. Ilioinguinalis; 2. R. R. Labiales anteriores n. ilioinguinalis; 3. N. Cutaneus femoris; 4. N. Cutaneus femoris posterior; 5. N. N. Clunium inferioris; 8. N. Pudendus; 9. R. R. perineales n. n. cutanei femoris posteriores. 10. N Perinealis; 11. N. Dorsalis clitoridis
Oddsei - What are the odds of anything.