Медицина

(Ìàë. 22.)Ìàë. 22.   Ñõåìà âåãåòàòèâíî¿ ³ííåðâàö³¿ æ³íî÷èõ ñòàòåâèõ îðãàí³â

        1. Plexus hypogastricus superior; 2. Plexus lumbalis; 3. Truncus sympsticus; 4. Plexus sacralis; 5. N.Ischiadicus; 6. Plexus hypogastricus inferion; 7. Plexus uterovaginalis; 8. N. Pudendus; 9. N. Dorsalisclitoridis; 10.N. Perinealis;11. Vagina; 12. Uterus; 13. N. N. Splanchinici pelvini; 14. N. N. Hypogastrici; 15. Ganglion trunci sympathici; 16. Os sacrum.
Oddsei - What are the odds of anything.