Медицина

ØÈß. ÙÈÒÎÂÈÄÍÀ ÇÀËÎÇÀ.


Ðèñ.47. Àíàòîì³ÿ n.recurrens. Âàð³àíòè ñï³ââ³äíîøåííÿ ³ç íèæíüîþ ùèòîâèäíîþ àðòåð³ºþ.

Oddsei - What are the odds of anything.