Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 2. Ïàõîâèé ïðîì³æîê. À - òðèêóòíà ôîðìà ; Á - ù³ëèíîïîä³áíî-îâàëüíà ôîðìà. 1 - m.rectus abdominis; 2 - àïîíåâðîç m.obligui externi abdominis; 3 - mm.obliguus internus abdominis et transversus abdominis; 4 - ïàõîâèé ïðîì³æîê; 5 -lig.inguinale.

Oddsei - What are the odds of anything.