Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 4 . Òîïîãðàô³ÿ ïàõîâî¿ ä³ëÿíêè.
1 - àïîíåâðîç m.obligui externi abdominis; 2 - fascia transversalis; 3 - a.et v.epigastrica inferior; 4 - ïåðåäî÷åðåâèííà êë³òêîâèíà; 5 - m.ñremaster; 6 - funiculus spermaticus; 7 - a. et v.pudenda externa; 8 - v.saphena magna; 9 - anulus inguinalis superficialis; 10 - m.obliguus internus abdominis; 11 - m.transversus abdominis..

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект