Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 8. Âèäè êîñèõ ïàõîâèõ ãðèæ ïî Î.Ï.Êðèìîâó.
À - ïî÷èíàþ÷à; Á - êàíàëüíà;  - ãðèæà ñ³ì'ÿíîãî êàíàòèêà; à - ïàõîâî-êàëèòêîâà. 1 - fascia transversalis; 2 - òîíêà êèøêà; 3 - lig.inguinale; 4 - peritoneum; 5 - funiculus spermaticus; 6 - àïîíåâðîç m.obligui externi abdominis; 7 - m.obliguus internus abdominis; 8 - m.transversus abdominis; 9 - anulus inguinalis superficialis; 10 - äíî ãðèæîâîãî ì³øêà; 11 - ãðèæîâèé ì³øîê; 12 - scrotum.

Oddsei - What are the odds of anything.