Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 9. Òîïîãðàô³ÿ ïðÿìî¿ ïàõîâî¿ ãðèæ³.
1 - n.ilioinguinalis; 2 - m.obliguus internus abdominis; 3 - fascia transversalis; 4 - ïåðåäî÷åðåâèííà æèðîâà êëûòêîâèíà; 5 - ãðèæîâèé ìûøîê; 6 - òîíêà êèøêà; 7 - funiculus spermaticus; 8 - a.et v.epigastrica inferior; 9 - àïîíåâðîç m.obligui externi abdominis.

Oddsei - What are the odds of anything.