Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 33. Òîïîãðàô³ÿ ñòåãíîâîãî êàíàëó. 1 - çäóõâèííî-ëîííà çâ'ÿçêà; 2 -anulus femoralis; 3 - lig.lacunare; 4 - lig.inguinale; 5 - a.et v.femoralis; 6 - v. Saphena magna; 7 - cornu inferius; 8 - margo falciformis; 9 - cornu superius; 10 - arcus ileopectineus; 11 - m.psoas maior; 12 - m.iliacus.

Oddsei - What are the odds of anything.