Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ÑÓÄÈÍ


Ðèñ. 37. 1. Íàé÷àñò³øà ëîêàë³çàö³ÿ àðòåð³àëüíèõ åìáîë³â
2 - 3. Ïðÿìà åìáîëåêòîì³ÿ 1 - v. saphena magna 2 - a. femoralis 3 - a. femoralis communis 4 - a. superficialis 5 - a. profunda
4. Âèâåäåííÿ åìáîëà 4.1. Âèä³ëåííÿ åìáîëà çàòèñêà÷åì Ïåàíà.
5. Êîíòðîëüíà ïåðåâ³ðêà ïîâíîòè ïðÿìî¿ åìáîëåêòî쳿 êàòåòåðîì Ôîãàðò³.
6. Ïðîìèâàííÿ ì³ñöÿ åìáîëåêòî쳿 ðîç÷èíîì ãåïàðèíó.
7. Óøèâàííÿ ðàíè, äðåíàæ çà Ðåäîíîì.

Oddsei - What are the odds of anything.