Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ÑÓÄÈÍ


Ðèñ. 29. Îïåðàö³ÿ Òðîÿíîâà-Òðåíäåëåíáóðãà: Âåëèêà ï³äøê³ðíà âåíà (2), ïåðåñ³÷åíà â ì³ñö³ ¿¿ âïàäàííÿ â ñòåãíîâó (1). Ïåðåñ³÷åí³ é ïåðåâ'ÿçàí³ ¿¿ ïðèòîêè: v. pudenda externa - 5, v. circumflexa ileum superficialis - 4, v. epigastrica superficialis - 3.

Oddsei - What are the odds of anything.