Медицина

R60a

             
 
 
Åòàïè îïåðàöi¿ âèðiçàííÿ ïåðôîðàòèâíîãî îòâîðó âèðàçêè äâàíàäöÿòèïàëî¿
êèøêè ç ïiëîðîäóîäåíîïëàñòèêîþ.
Oddsei - What are the odds of anything.