Медицина

БЕШИХА

БЕШИХА

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати рiзнi форми бешихи, призначити лiкування, проводити профiлактичнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Бешиха часто зустрiчається в роботi дiльничного лiкаря. Хворi на бешиху складають 8-10 % всiх госпiталiзованих в iнфекцiйнi стацiонари. Захворювання часто рецидивує. Контагiознiсть незначна. Частiше хворiють жiнки.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного (каф. мiкробiологiї) обстеження; використовувати препарати етiотропної, патогенетичної i симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку бешихи

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити лiкування бешихи

 

Вивчити профiлактику бешихи

 

- дати визначення хвороби

- знати основнi клiнiчнi симптоми рiзних форм захворювання, класифiкацiю бешихи

- провести диференцiальну дiагностику з дерматитами, екземою, абсцесом, флегмоною, тромбофлебiтом поверхневих вен, еризипелоїдом, сибiркою

- знати етiотропне, патогенетичне, симптоматичне лiкування, особливостi лiкування рецидивуючої бешихи

- знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi збудника, протиепiдемiчнi заходи при бешисi

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хвору Я., 31 рік, знобить, температура тiла 39о С, турбує загальне нездужання. На другий день захворювання на лiвiй гомiлцi з’явилась яскрава гiперемiя шкiри з нерiвними припiднятими краями та набряком пiдшкiрної клiтковини, болюча по периферiї. Клiнiчний дiагноз.

2. Скласти план лiкування хворої з рецидивуючою бешихою гомiлки.

  1. Хворий К., 28 рокiв, скаржиться на рiзкi пульсуючi болi в дiлянцi лiвої гомiлки. З'ясовано, що за 3 днi до захворювання отримав травму (забiй м'яких тканин лiвої гомiлки). При оглядi: на лiвiй гомiлцi в дiлянцi травми виражена гiперемiя з темним вiдтiнком без чiтких меж, iнфiльтрацiя шкiри дерев'янистої щiльностi, рiзка болючiсть в центрi. Попереднiй дiагноз.

4. Хворий Б., 30 рокiв, скаржиться на почервонiння, набряк, посмикуючий біль у дiлянцi великого пальця лiвої руки. Захворiв пiсля поранення руки, отриманого при розвантаженнi м'ясних туш. При оглядi: яскраво-червоне окантування з набряком та iнфiльтрацiєю шкiри, шириною 1-2 см, навколо диску бiльш слабкого забарвлення, розташованого на тильнiй поверхнi великого пальця. Температура тiла 37,7о С, болючiсть при пальпацiї змiненої шкiри. Клiнiчний дiагноз.

5. У породiллi виявлено бешиху лiвої гомiлки. Протиепiдемiчнi заходи в пологовому вiддiленнi.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Первинне бешихове запалення лiвої гомiлки, ерiтематозна форма.

2. Антибiотикотерапiя. Глюкокортикоїди. Препарати для пiдвищення неспецифiчної резистентностi органiзму. Бiцилiнопрофiлактика.

3. Флегмона.

4

. Еризипелоїд великого пальця лiвої руки.

5. Iзоляцiя хворої, дезiнфекцiя у вiддiленнi.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища шко ла, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 652 с.

Додаткова

1. Фролов В.М., Рычнев В.Е. Патогенез и диагностика рожистой инфекции. – Воронеж, 1986. – 160 с.

  1. Черкасов В.Л. Рожа. – Л.: Медицина, 1986. – 200 с.
  2. Постовит В.А. Инфекционные болезни: Руководство. – С.-Пб: Сотис, 1997. – 502 с.
Хірургічні тренажери, тренувальний комплект