Медицина

ХАРЧОВI ТОКСИКОIНФЕКЦIЇ

ХАРЧОВI ТОКСИКОIНФЕКЦIЇ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати харчовi токсикоiнфекцiї, вiддеференцiювати вiд подiбних за клiнiчним перебiгом захворювань, призначити правильне лiкування, лабораторне обстеження i органiзувати профiлактичнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Харчовi токсикоiнфекцiї – гострi кишковi захворювання, зв'язанi з вживанням харчових продуктiв, інфікованих патогенними або умовно-патогенними мiкроорганiзмами, що мiстять бактерiальнi токсини. Захворювання займають значну питому вагу в структурi iнфекцiйної захворюваностi. Клiнiчна картина характеризується явищами гострого гастроентериту та iнтоксикацiєю органiзму. Сприйнятливiсть висока. Здебiльшого це груповi захворюваня.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного та серологiчного (каф. мiкробiологiї) дослiджень; пiдiбрати препарати для екстреної, патогенетичної i симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї); проводити санiтарно-освiтню роботу серед населення (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити типову клiнiчну

картину харчової токсико-iнфекцiї

 

 

 

 

Особливостi харчових токсикоiнфекцiй, викликаних рiзними видами мiкроорганiзмiв

 • короткий iнкубацiйний перiод (кiлька годин); гострий початок хвороби; два провiднi синдроми: гострий гастроентерит або гастроентероколiт та iнтоксикацiя органiзму; послiдовнiсть прояву ознак хвороби: нудота, блювання, бiль в епiгастральнiй дiлянцi, пронос; короткочасний перiод хвороби (1-4 днi)
 • ХТI, спричиненi ентеротоксигенними штамами стафiлокока
 • ХТI, спричиненi протеєм
 • ХТI, спричиненi клебсiєлами
 • ХТI, спричиненi Bac.cereus

Вивчити методи лабораторної дiагностики харчових токсикоiнфекцiй

Критерiї етiологiчного розшифрування харчових токсикоiнфекцiй

 

 

 

Вивчити профілактику харчових токсикоінфекцій

 • змiни в загальному аналiзi кровi
 • бактерiологiчний метод
 • серологiчний метод
 • одержання iдентичного збудника з блювотних мас, промивних вод, калу та решткiв їжi
 • видiлення iдентичного мiкроба в кiлькох осiб, що вживали один i той самий продукт
 • позитивнi результати реакцiї з автоштамами збудникiв i наростання титру антитiл у динамiцi хвороби
 • джерело iнфекцiї
 • механiзм i фактори передачiі

- сезоннiсть, груповий характер захворювання

 

 

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Поступило 2 учнi ПТУ зi скаргами на бiль у животi, нудоту, блювання, пiдвищення температури. У одного з них був рiдкий стiлець. Захворiли гостро через 6 год пiсля прийому їжi. Попереднiй дiагноз. План обстеження та лiкування.

2. Пацiєнт В. захворiв гостро. Раптово з'явились бiль у навколопупковiй дiлянцi, багаторазове блювання, водянистi випорожнення до 10 разiв. Захворювання пов'язує з вживанням ковбаси. Поступив у стацiонар в тяжкому станi з явищами зневоднення. Температура 38,5о С. Пульс 110 за 1 хв. Попереднiй дiагноз. План обстеження та лiкувальних заходiв.

3. У хворого через 2 год. пiсля вживання вiнегрету з'явилась нудота, переймоподiбний біль у животi, частi смердючi випорожнення без патологiчних домiшок. Об'єктивно: загальний стан хворого вiдносно задовiльний. Шкiра волога. Язик обкладений бiлим нальотом. Живiт болючий у дiлянцi пупка. Випорожнення кашоподiбнi, без патологiчних домiшок, оранжевого кольору. Попереднiй дiагноз. З якими захворюваннями потрiбно диференцiювати?

4. Хворий поступив у клiнiку зi скаргами на бiль в животi, блювання, рiдкi випорожнення. Захворiв декiлька годин тому. Спочатку з'явився бiль у животi, пiзнiше приєднались блювання, пронос. При пальпацiї живота – посилення болю i напруження м'язiв переважно в правiй здухвиннiй д

iлянцi. Лейкоцити – 12 Г/л. Пульс 120 за 1 хв. Про якi захворювання необхiдно думати? Що необхiдно для пiдтвердження дiагнозу?

5. До терапевта звернувся хворий зi скаргами на розлитий біль по всьому животi, блювання i масивнi рiдкi водянистi випорожнен ня до 20 разiв на добу. На другий день пiсля госпiталiзацiї біль у животi посилився, блювання стало нестримним, випорож нення з домiшками кровi. З калу видiлено clostridium perfringens. Якi дослiдження необхiдно провести, щоб пiдтвердити етiологiчну належнiсть збудника? Якi захворювання необхiдно виключити?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Харчова токсикоiнфекцiя. Копрограма, бак. посiв калу, блювотиння, промивних вод шлунка, харчового продукту. Кров на РНГА з автоштамом. Промити шлунок, призначити ферменти, спазмолiтики, регiдрон.

2. Харчова токсикоiнфекцiя. Копрограма, бак. посiв калу, блювотиння, промивних вод шлунка, харчового продукту. Кров на РНГА з автоштамом. Промити шлунок, призначити сольовi розчини нарентерально, ферменти, спазмолiтики.

3. Сальмонельоз. З дизентерiєю, харчовими токсикоiнфекцiями.

4. Гострий апендицит, дизентерiя, кишковий амебiаз. Консультацiя хiрурга, аналiз кровi. Бактерiологiчне та серологiчне дослiдження.

5. Визначення мiкробного числа збудника. Кров на РНГА з автоштамом. Дизентерiя.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

2. Инфекционные болезни. Руковдство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.

Oddsei - What are the odds of anything.