Медицина

ДИФТЕРIЯ

ДИФТЕРIЯ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати дифтерiю, лiкувати хворих та проводити профiлактичнi та протиепiдемiчнi заходи в осередках iнфекцiї.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. В останнi роки, внаслiдок рiзкого погiршання екологiчної та епiдемiологiчної ситуацiї в Українi, набула широкого розповсюдження захворюванiсть на дифтерiю. Хворiють переважно дорослi. Перебiг захворювання тяжкий, часто з серйозними наслiдками. Своєчасна дiагностика, адекватна терапiя дозволяють запобiгти виникненню тяжких ускладнень та iнвалiдностi.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIНЬ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного та серологiчного (каф. мiкробiологiї) дослiджень; застосовувати препарати етiотропної, патогенетичної та симптоматичної терапiї, виписувати рецепти (каф. фармакологiї); пiдiбрати препарати для створення специфiчного iмунiтету (каф. мiкробiологiї); проводити санiтарно-освiтню роботу серед населення (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити типову клiнiчну картину рiзних локалiзацiй дифтерiї (ротоглотки, носа, гортанi, очей, вух, шкiри, зовнiшнiх статевих органiв)

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику

 

 

Вивчити лiкування

 

 

 

Вивчити профiлактику

- дати визначення хвороби

- знати класифiкацiю, основнi клiнiчнi симптоми, ускладнення (мiокардит, полiрадикулоневрит, токсичний нефроз, iнфекцiйно-токсичний шок)

- проводити диференцiальний дiагноз з ангiнами, iнфекцiйним мононуклеозом, скарлатиною, ангiною Дюге, ангiнозно-бубонною формою туляремiї, сифiлiсом, хворобами кровi

- визначити об'єм необхiдних лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу i правила забору матерiалу

- знати специфiчнi протидифтерiйнi препарати, методи їх введення, антибактерiйну і патогенетичну невiдкладну терапiю при ускладнених формах

- знати джерела iнфекцiї, механiзм i фактори передачi протиепiдемiчнi заходи в осередку, календар планових щеплень проти дифтерiї

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

  1. Хвора А., 20 рокiв, вихователька дитячого садка, поступила в лiкарню на другий день хвороби зi скаргами на біль у горлi при ковтаннi, загальну слабiсть, гарячку. При оглядi температура тiла 37,5о С, шкiрнi покриви блiдi. Голос гугнявий. Неяскрава гiперемiя ротоглотки, мигдалики збiльшенi до II-III ст., з обох бокiв на них брудно-сiрi нальоти, якi розповсюджуються на дужки, язичок, м'яке пiднебiння i важко знiмаються. Парез м'якого пiднебiння. Набряк пiдшкiрної клiтковини шиї до другої шийної складки. Тони серця приглушенi, тахiкардiя, гiпотонiя. В легенях без особливостей. Печiнка, селезiнка не збiльшенi. В групi дитячого садка протягом останнього тижня двi дитини мають ангiну, лiкуються вдома. Попереднiй дiагноз. Тактика лiкаря.
  2. У дитини 6 рокiв iз осередку дифтерiї ангiна – гарячка 38,1о С, біль у горлi при ковтаннi, гнiйнi фолiкули на обох мигдаликах, якi яскраво гiперемованi, пухкi, збiльшенi до II ст. Збiльшенi й болючi пiдщелепнi лiмфовузли. З боку серця помiрна тахiкардiя. Попереднiй дiагноз. Тактика лiкаря.

3. В хворого з лакунарною ангiною, який лiкувався вдома, при об стеженнi з ротоглотки видiлено C. diphtheriae mitis, токсигенний штам. При повторному оглядi на 4-й день хвороби температура тiла нормальна, в зiвi нальотiв немає. Клiнiчний дiагноз. Тактика дiльничного лiкаря.

4. При обстеженнi в осередку дифтерiї у одного iз контактних осiб, який працює вчителем, видiлено iз ротоглотки C. diphtheriae gravis, токсигенний штам. Вважає себе цiлком здо ровим. Скарг немає. Нiяких змiн стану органiзму немає. Клiнiчний дiагноз. Тактика лiкаря.

5. У хворого через 4 тижнi пiсля перенесення ангiни виявленi мiо кардит, полiрадикулоневрит. Клiнiчний дiагноз. Де повинен лiкуватися хворий ?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Дифтерiя ротоглотки, поширена, важка форма.

2. Локалiзована дифтерiя ротоглотки (острiвчаста). Обов'язкова госпiталiзацiя хворого в iнфекцiйний стацiонар. Взяти мазки iз ротоглотки i носа на BL – посiв на поживнi середовища. Ввести 20-40 тис. МО протидифтерiйної сироватки, антибiотики, дезiнтоксикацiя. Суворий лiжковий режим.

3. Дифтерiя ротоглотки, локалiзована. Госпiталiзацiя в iнфекцiйний стацiонар. Антибiотики, симптоматичнi засоби. Призначення протидифтерiйної сироватки не пока зане.

4. Носiйство С. diphtheriae gravis, токсигенний штам. Санацiя в умовах стацiонара.

5. Дифтерiя, ускладнена мiокардитом i полiрадикулоневритом. Якщо виявлено дифтерiйну паличку – в iнфекцiйному стацiонарi, якщо нi – вiдповiдно в кардiологiчному або неврологiчному вiддiленнi.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України, 1996. – 352 с.

2. Інфекційні хвороби / За ред. М.Б. Тітва. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Мостюк А.І., Марієвський В.Ф., Прокопів О.В. Дифтерія. – Львів: Світ, 1996. – 208 с.

2. Постовит В.А. Детские капельные инфекции у взрослых. – С-Пб: Сотис, 1997. – 256 с.

Oddsei - What are the odds of anything.