Медицина

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБ

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З IНФЕКЦIЙНИХ ХВОРОБЧЕРЕВНИЙ ТИФ ТА ПАРАТИФИ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься черевний тиф?
Хто c джерелом iнфекцiї при черевному тифi?
Який механiзм передачi при черевному тифi?
Iнкубацiйний перiод при черевному тифi.
Яка сезоннiсть характерна для черевного тифу?
Назвiть фази патогенезу при черевному тифi.
Назвiть патоморфологiчнi перiоди черевного тифу.
Чи мають мiсце рецидиви при черевному тифi?
Чи можливе бактерiоносiйство при черевному тифi? Назвiть види бактерiоносiйства при цiй хворобi.
Назвiть клiнiчнi форми черевного тифу.
Який початок захворювання характерний для черевного тифу?
Гiперемiя чи блiдiсть обличчя характерна для хворого на черевний тиф?
Чи c висипання у хворого на черевний тиф на першому тижнi хвороби?
На котрий день вiд початку хвороби з'являcться висипання при черевному тифi?
Назвiть типи температурних кривих при черевному тифi.
Який характер висипання при черевному тифi?
Особливостi висипання при черевному тифi.
Що таке симптом Падалки i при якому захворюваннi вiн спостерiгаcться?
Чим зумовлений симптом Падалки при черевному тифi?
Назвiть основнi скарги хворого на першому тижнi черевного тифу.
Якi змiни з боку с.с.с. мають мiсце на першому тижнi черевного тифу?
Якi змiни з боку органiв дихання мають мiсце на першому тижнi черевного тифу?
Збудження чи загальмованiсть характерне для хворого на черевний тиф?
Дiарея чи закрепи характернi для хворого на черевний тиф?
Для черевного тифу характерний гепатолicнальний синдром?
На котрий день хвороби пальпуcться печiнка i селезiнка при черевному тифi?
Чи характерне блювання при черевному тифi?
Що таке симптом Фiлiповича i при якому захворюваннi вiн спостерiгаcться?
Якi змiни язика характернi для черевного тифу?
Чи c метеоризм при черевному тифi?
Чи c бактерicмiя при черевному тифi?
Якi специфiчнi ускладнення можуть бути при черевному тифi?
Ознаки перфорацiї кишкiвника при черевному тифi.
Ознаки кишкової кровотечi при черевному тифi.
Ознаки можливого рецидиву черевного тифу.
Якi неспецифiчнi ускладнення можуть бути при черевному тифi?
Коли виникають специфiчнi ускладнення при черевному тифi?
Причини виникнення рецидивiв при черевному тифi.
Чи може бути iнфекцiйно-токсичний шок при черевному тифi?
Назвiть опiрнi симптоми при черевному тифi.
Особливостi рецидиву при черевному тифi.
Змiни в гемограмi при черевному тифi.
Особливостi status typhosus при черевному тифi.
Iнкубацiйний перiод при паратифi А.
Особливостi висипання при паратифi А.
Загальний вигляд хворого на паратиф А.
Чи виражена iнтоксикацiя при черевному тифi?
Чи виражений status typhosus при паратифi А?
Чи характерна пiтливiсть при паратифi А?
Чи спостерiгаються рецидиви при паратифi А?
Який початок хвороби при паратифi В?
Синдром гастроентериту характерний для паратифу А чи В?
Катаральний синдром характерний для паратифу А чи В?
Iнкубацiйний перiод при паратифi В.
Особливостi висипання при паратифi В.
Особливостi гемограми при паратифi В.
Чи може бути позитивною копрокультура на першому тижнi черевного тифу?
Якими специфiчними методами можна пiдтвердити дiагноз черевного тифу на першому тижнi хвороби?
З яких матерiалiв можна видiлити збудника у хворого на черевний тиф?
Який об'cм кровi необхiдний для гемокультури на першому тижнi черевного тифу?
Вкажiть спiввiдношення кровi та поживного середовища при вирощуваннi гемокультури?
На яке середовище сiють кров для видiлення черевнотифозної палички?
Який титр РНГА вважаcться позитивним при черевному тифi?
З котрого дня хвороби стаc позитивною РНГА при черевному тифi?
Яку реакцiю використовують для виявлення черевнотифозного бактерiоносiйства?
З якими захворюваннями слiд проводити диференцiйну дiагностику черевного тифу?
Як довго слiд зберiгати лiжковий режим при черевному тифi?
Якi антибiотики найефективнiшi при черевному тифi?
Напишiть схему призначення левомiцетину при черевному тифi.
Чи можна давати проноснi при черевному тифi?
У яких випадках призначають кортикостероїди при черевному тифi?
Умови виписки хворого пiсля перенесеного черевного тифу.
Строки спостереження за перехворiвшими черевним тифом.
Якi обстеження слiд провести особам, що були в контактi з хворими на черевний тиф?
Специфiчна профiлактика черевного тифу у вогнищi.
Специфiчна профiлактика черевного тифу.


ДИЗЕНТЕРIЯ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься дизентерiя?
Якi збудники викликають дизентерiю? Вкажiть iхню патогеннiсть.
Джерело iнфекцiї при дизентерiї.
Механiзм передачi дизентерiї, епiдемiологiчний ланцюг.
Продромальний перiод дизентерiї його тривалiсть та основнi симптоми.
Основнi симптоми перiоду розпалу дизентерiї.
Критерiї, якi дозволяють дiагностувати носiйство шигел.
Клiнiчна класифiкацiя дизентерiї.
Патогенез дизентерiї.
Патологоанатомiчнi змiни при дизентерiї, iх локалiзацiя, характер.
Лабораторна дiагностика дизентерiї.
Який iнструментальний метод обстеження хворих на дизентерiю ви знаcте. Пiдготовка до нього класична i прискорена.
Апаратний метод дiагностики дизентерiї та контролю за iї перебiгом.
Який матерiал забираcться для лабораторного дослiдження у хворих на дизентерiю. Строки та оснловнi правила забору.
Лiкування дизентерiї, дicта, фiтотерапiя.
Умови виписки хворих на дизентерiю (декретованих i нi).
Термiн спостереження за осередком дизентерiї.
Профiлактичнi заходи у вогнищi дизентерiї.


БОТУЛIЗМ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься ботулiзм?
Збудник ботулiзму.
Якi токсини видiляє збудник ботулiзму?
Джерело iнфекцiї при ботулiзмi.
Фактори передачi при ботулiзмi.
Механiзм передачi при ботулiзмi.
Що запускаc патогенетичний ланцюг при ботулiзмi?
Вiд чого залежить тяжкiсть ботулiзму?
Чи виробляcться iмунiтет пiсля перенесеного ботулiзму?
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ботулiзмi.
Симптоматика офтальмоплегiчного синдрому при ботулiзмi.
Симптоматика фоно-назо-гльосо-неврологiчного синдрому при ботулiзмi.
Симптоми фоно-ларинго-неврологiчного синдрому при ботулiзмi.
Що таке мiдрiаз?
Що таке птоз?
Що таке анiзокорiя?
Що таке стробiзм?
Чи зустрiчаcться нiстагм при ботулiзмi?
Який нiстагм c при ботулiзмi?
Яка реакцiя зiниць на свiтло при ботулiзмi?
Яке дослiдження пiдтверджуc дiагноз ботулiзму?
Який матерiал забираcться для проведення бiологiчної проби при ботулiзмi?
Якi клiнiчнi прояви гастроїнтестинального синдрому при ботулiзмi?
Пронос чи закрепи характернi для ботулiзму?
Доза i склад (кiлькiсний i якiсний) протиботулiнiчної сироватки.
Який препарат використовуcться для етiотропної терапiї при ботулiзмi?
Яким розчином здiйснюcться промивання шлунку та кишкiвника при ботулiзмi?
Яким чином можна нейтралiзувати ботулотоксин?


ХОЛЕРА


До якої групи iнфекцiй вiдноситься холера?
Яких ви знаcте збудникiв холери?
Якi особливостi останньої пандемiї холери?
Що таке НАГ-вiбрiони?
Якi токсини видiляc холерний вiбрiон?
Джерело iнфекцiї при холерi.
Який механiзм зараження при холерi?
Якi ви знаcте шляхи передачi при холерi?
Типи вiбрiоносiйства при холерi.
Яка сезоннiсть при холерi?
Механiзм розвитку дiареi при холерi.
Ступенi зневоднення при холерi.
Яка тривалiсть iнкубацiйного перiоду при холерi.
Назвiть клiнiчнi форми холери.
Яка температура тiла у хворого на холерний гастроентерит?
Першi клiнiчнi прояви холери.
Охарактеризуйте стiлець при холерi.
Клiнiка холерного алгiда.
Чим проявляються гемодинамiчнi розлади при холерi?
Клiнiка гiповолемiчного шоку при холерi.
Атиповi форми холери.
Назвiть ступенi дегiдратацiї при холерi.
Який матерiал береться для лабораторного дослiдження при холерi?
Чи характернi запальнi змiни в кишкiвнику при холерi?
Змiни з боку загального аналiзу кровi при холерi.
Де проводяться лабораторнi дослiдження на холеру?
Назвiть методи експрес-дiагностики холери.
З якими захворюваннями слiд диференцiювати холеру?
Мета патогенетичної терапiї при холерi.
Якi види регiдратацiї використовуються при холерi?
Що таке первинна регiдратацiя?
Якi розчини використовують для iнфузiйної терапiї при холерi?
Що таке компенсаторна регiдратацiя?
Як розрахувати кiлькiсть рiдини, необхiдної для компенсаторної регiдратацiї хворому на холеру?
Якi препарати використовують для оральної регiдратацiї при холерi?
Етiотропна терапiя при холерi.
Умови виписки iз стацiонару хворого, який перенiс холеру.
Чи проводиться специфiчна профiлактика холери?
Строк медичного спостереження за вогнищем холери.
Екстрена профiлактика холери.


ЕНТЕРОВIРУСНI IНФЕКЦIЇ


Якi збудники викликають ентеровiруснi захворювання?
Джерело iнфекцiї при ентеровiруснiй iнфекцiї.
Механiзм передачi при ентеровiруснiй iнфекцiї.
Яка сезоннiсть характерна для ентеровiрусної iнфекцiї?
Клiнiчнi форми ентеровiрусної iнфекцiї.
Симптоми, якi вiдрiзняють ентеровiрусну iнфекцiю вiд бактерiальних дiарей.
Клiнiчнi симптоми герпетичної ангiни.
Клiнiчнi симптоми епiдемiчної мiалгiї.
Клiнiчнi симптоми гострого геморагiчного кон'юнктивiту.
Клiнiчнi симптоми малої хвороби.
Клiнiчнi симптоми ентеровiрусної екзантеми.
Клiнiчнi симптоми полiомicлiтоподiбної форми ентеровiрусної iнфекцiї.
Якими лабораторними методами можна пiдтвердити ентеровiрусну iнфекцiю?
Специфiчне лiкування хворих на ентеровiрусну iнфекцiю.
Показання для використання антибактерiйних препаратiв при ентеровiруснiй iнфекцiї.


ВIРУСНI ГЕПАТИТИ


До якої групи iнфекцiй належить вiрусний гепатит А?
До якої групи iнфекцiй належить вiрусний гепатит В?
Джерело iнфекцiї при ВГ?
Механiзм зараження ВГ А.
Механiзм зараження ВГ В.
Епiдемiологiчнi особливостi ВГ А.
Епiдемiологiчнi особливостi ВГ В.
Етiологiчна класифiкацiя ВГ.
Антигенна структура вiруса гепатиту В.
Особливостi ВГ Е.
Особливостi ВГ С.
Особливостi ВГ Д.
Основнi фактори передачi ВГ В.
Основнi фактори передачi ВГ С.
Клiнiчна класифiкацiя ВГ.
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ВГ А.
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ВГ В.
Перерахуйте симптоми продромального перiоду ВГ.
Клiнiчнi особливостi ВГ А.
Клiнiчнi особливостi ВГ В.
З якими хворобами треба диференцiювати ВГ А в продромальному перiодi?
З якими хворобами треба диференцiювати ВГ В в продромальному перiодi?
Клiнiчнi критерiї дiагностики безжовтяничної форми ВГ.
Лабораторнi критерiї дiагностики безжовтяничної форми ВГ.
Сезоннiсть при ВГ А.
Чи характерна сезоннiсть для ВГ В?
Клiнiчнi форми ВГ.
Чи характерна гарячка при ВГ?
Чи уражаються суглоби при ВГ?
Якi лабораторнi данi пiдтверджують дiагноз вiрусного гепатиту в продромальному перiодi?
Чи може бути свербiння шкiри при ВГ?
Клiнiчнi особливостi ВГ Е.
Назвiть патологiчнi синдроми ураження печiнки при ВГ.
Клiнiчнi прояви цитолiзу при ВГ.
Лабораторнi прояви цитолiзу при ВГ.
Клiнiчнi прояви холестазу при ВГ.
Лабораторнi прояви холестазу при ВГ.
Клiнiчнi ознаки загрози гострого гепатонекрозу при ВГ.
Лабораторнi ознаки загрози гострого гепатонекрозу при ВГ.
Особливостi субклiнiчної форми ВГ.
Як визначити жовчнi пiгменти в сечi?
З якими хворобами треба проводити диференцiйну дiагностику ВГ в жовтяничному перiодi?
Назвiть диференцiйно-дiагностичнi ознаки ВГ та механiчної жовтяницi на грунтi калькульозного холециститу.
Назвiть основнi диференцiйно-дiагностичнi ознаки паренхiматозної та гемолiтичної жовтяницi.
Назвiть основнi клiнiчнi диференцiйно-дiагностичнi ознаки ВГ та лептоспiрозу.
Назвiть основнi лабораторнi диференцiйно-дiагностичнi ознаки ВГ та лептоспiрозу.
Наслiдки ВГ А.
Ускладнення ВГ.
Класифiкацiя хронiчних форм ВГ.
Якi диференцiйно-дiагностичнi вiдмiнностi ВГ в продромальному перiодi та грипу?
Диференцiйно-дiагностичнi ознаки ВГ в продромальному перiодi та харчової токсикоїнфекцiї.
Критерiї дiагностики хронiчного персистуючого ВГ.
Критерiї дiагностики хронiчного активного ВГ.
Диференцiйна дiагностика ВГ та пiдпечiнкової жовтяницi, яка викликана пухлиною гепато-панкреато-дуоденальної дiлянки.
Основнi напрямки лiкування гострого вiрусного гепатиту.
Особливостi дiсти при ВГ.
Коли можна призначати жовчогiннi засоби хворим на ВГ?
Покази для призначення глюкокортикоїдiв при ВГ.
Умови виписки хворих на ВГ з лiкарнi.
Призначити лiкування хворому на ВГ з легким перебiгом.
Призначити лiкування хворому на ВГ з середньотяжким перебiгом.
Призначити лiкування хворому на ВГ з тяжким перебiгом.
Назвiть перiоди циклiчного перебiгу ВГ.
Клiнiчнi прояви диспептичного синдрому при ВГ.
Клiнiчнi прояви катарального синдрому при ВГ.
Клiнiчнi прояви астено-вегетативного синдрому при ВГ.
Клiнiчнi прояви артралгiчного синдрому при ВГ.
Клiнiчнi особливостi холестатичної форми ВГ.
Чи бувають рецидиви при ВГ?
Перелiчiть змiни бiохiмiчних показникiв при ВГ.
Якими методами можна пiдтвердити ВГ В?
Строки спостереження реконвалесцентiв ВГ в КIЗi.
Протягом котрого часу спостерiгають за вогнищем ВГ А?
Профiлактика ВГ А.
Профiлактика ВГ В.
Диспансеризацiя носiїв НВsAg.


БРУЦЕЛЬОЗ


Джерело iнфекцiї при бруцельозi.
Механiзм зараження i фактори передачi при бруцельозi.
Роль професiйного фактору в захворюваностi на бруцельоз.
Якi особливостi iнмунiтету при бруцельозi?
Назвiть основнi фази патогенезу бруцельозу?
Яка тривалiсть iнкубацiйного перiоду при бруцельозi?
Як проявлясться латентний бруцельоз?
Основнi клiнiчнi прояви гострого бруцельозу.
Класифiкацiя бруцельозу за Руднсвим.
Чи збiльшуються лiмфовузли при бруцельозi?
Чи характерна гарячка при бруцельозi?
Чи зустрiчасться гепато-лiснальний синдром при бруцельозi?
Чи уражаються верхнi дихальнi шляхи при бруцельозi?
Чи може бути екзантема при бруцельозi?
Чи уражаються менiнгеальнi оболонки при бруцельозi?
Якi ви знасте вiсцеральнi форми бруцельозу?
Назвiть прояви кiстково-суглобової форми бруцельозу.
Назвiть прояви нейробруцельозу.
Чи бувас хронiчна форма бруцельозу?
Чи обов'язковим для постановки дiагнозу бруцельозу с його лабораторне пiдтвердження?
Якi лабораторнi методи пiдтверджують бруцельоз?
Чи с залишковi явища пiсля перенесеного бруцельозу?
Яка картина периферичної кровi при бруцельозi?
Назвiть алергiчний метод дiагностики при бруцельозi.
З якими хворобами треба диференцiювати бруцельоз?
Назвiть препарати етiотропної терапiї бруцельозу.
Чи застосовусться серотерапiя при бруцельозi?
Чи назначають глюкокортикоїди при бруцельозi?
Назвiть методи профiлактики при бруцельозi.
Яка алергiчна реакцiя пiдтверджус дiагноз бруцельозу?
Чи здiйснюсться специфiчна профiлактика бруцельозу?


ЛЕПТОСПIРОЗ


Джерело iнфекцiї при лептоспiрозi.
Чи с хвора людина джерелом iнфекцiї при лептоспiрозi?
Як вiдбувасться зараження на лептоспiроз?
Чи мас лептоспiроз професiйний характер?
Якi фактори передачi мають мiсце при лептоспiрозi?
Чи може лептоспiроз передаватися повiтряно-крапельним шляхом?
До якої групи iнфекцiй вiдноситься лептоспiроз?
Яка сезоннiсть спостерiгасться при лептоспiрозi?
Чи бувають рецидиви при лептоспiрозi?
Який iмунiтет розвивасться при лептоспiрозi?
Як збудник лептоспiрозу проникас в органiзм?
Чи проникають лептоспiри в кров?
Чи проникають лептоспiри через гемато-енцефалiчний бар'ср?
Який початок лептоспiрозу?
Чим зумовленi геморагiчнi змiни при лептоспiрозi?
Чому при лептоспiрозi мас мiсце анемiя?
Чому з'являсться жовтяниця при лептоспiрозi?
Коли з'являються антитiла до лептоспiр?
Чи уражаються мозковi оболонки при лептоспiрозi?
Назвiть основнi клiнiчнi синдроми лептоспiрозу?
Iнкубацiйний перiод при лептоспiрозi.
Якi ви знасте клiнiчнi форми лептоспiрозу?
Чи бувають рецидиви при лептоспiрозi?
Якi ви знасте специфiчнi ускладнення лептоспiрозу?
Якi неспецифiчнi ускладнення можуть бути при лептоспiрозi?
Назвiть клiнiчнi ознаки початкового перiоду лептоспiрозу.
Якi ознаки ураження нирок при лептоспiрозi?
Cтроки появи висипки при лептоспiрозi.
Характер висипки при лептоспiрозi.
Якi бiохiмiчнi змiни в кровi хворих на лептоспiроз?
Якi змiни в клiнiчному аналiзi кровi при лептоспiрозi?
Якi змiни в загальному аналiзi сечi при лептоспiрозi?
Назвiть причини летального вислiду при лептоспiрозi.
Назвiть ознаки пораження серцево-судинної системи при лептоспiрозi.
Назвiть прояви геморагiчного синдрому при лептоспiрозi.
З яких субстратiв хворого можна виявити лептоспiри?
Назвiть основний метод дiагностики лептоспiрозу.
З якими хворобами слiд проводити диференцiйну дiагностику лептоспiрозу?
Назвiть препарати для етiотропної терапiї лептоспiрозу.
Назвiть методи специфiчної терапiї лептоспiрозу.
Назвiть засоби патогенетичної терапiї лептоспiрозу.
Якi строки диспансерного спостереження за реконвалесцентами лептоспiрозу?
Назвiть напрямки профiлактики лептоспiрозу.
Чи с методи специфiчної профiлактики лептоспiрозу?


ТОКСОПЛАЗМОЗ


Джерело iнфекцiї при токсоплазмозi.
Механiзм передачi iнфекцiї при токсоплазмозi.
Чи можливе зараження токсоплазмозом вiд людини до людини?
Чи можлива передача токсоплазмозу вiд хворої матерi до плоду?
При яких умовах виникас вроджений токсоплазмоз?
Клiнiчна класифiкацiя токсоплазмозу.
Основнi клiнiчнi симптоми гострого токсоплазмозу.
Основнi клiнiчнi симптоми вродженого токсоплазмозу.
Чи характерне для токсоплазмозу ураження очей?
Лабораторна дiагностика токсоплазмозу.
Внутрiшньошкiрна алергiчна проба при токсоплазмозi.
З якими хворобами слiд диференцiювати токсоплазмоз?
Етiотропна терапiя токсоплазмозу.
Профiлактика вродженого токсоплазмозу.


ГРИП ТА IНШI ГРВI


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься грип?
Джерело iнфекцiї при грипi.
Механiзм зараження при грипi.
Чи зустрiчасться сезоннiсть при грипi?
Чи зустрiчаються пандемiї при грипi?
Чи спостерiгасться вiрусемiя при грипi?
Чи бувас при грипi висипання?
Фази патогенезу при грипi.
Який початок захворювання характерний для грипу?
Чим зумовлена масовiсть захворювання на грип?
Провiднi синдроми при типовiй клiнiчнiй картинi грипу.
Що таке симптом Морозкiна?
Особливостi клiнiчного перебiгу грипу.
Критерiї ступеня тяжкостi при грипi.
Ускладнення грипу.
Особливостi грипозної пневмонiї.
Особливостi парагрипу.
Ускладнення парагрипу.
Тактика лiкаря при несправжньому крупi.
Чи характерне для аденовiрусної iнфекцiї ураження верхнiх дихальних шляхiв?
Чи пошкоджусться лiмфатична система при аденовiруснiй iнфекцiї?
Якi шляхи передачi характернi для аденовiрусної iнфекцiї?
Чи характерна для аденовiрусної iнфекцiї двогорба температурна крива?
Назвiть основнi клiнiчнi форми аденовiрусної iнфекцiї.
Загальний аналiз кровi при грипi.
Методи лабораторної дiагностики гострих респiраторних захворювань.
Показання для госпiталiзацiї хворих на грип.
Схема призначення ремантадину.
Принципи призначення антибiотикiв при грипi.
Особливостi етiотропного лiкування при аденовiруснiй iнфекцiї.
Якi препарати застосовуються для екстренної профiлактики грипу?
Специфiчна профiлактика грипу.


МЕНIНГОКОКОВА IНФЕКЦIЯ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься менiнгококова iнфекцiя.
Джерело iнфекцiї при менiнгококовiй iнфекцiї.
Механiзм зараження при менiнгококовiй iнфекцiї.
Сезоннiсть менiнгококової iнфекцiї.
Перiодичнiсть менiнгококової iнфекцiї.
Iнкубацiйний перiод при менiнгококовiй iнфекцiї.
Основнi клiнiчнi форми менiнгококової iнфекцiї.
Особливостi висипання при менiнгококцемiї.
Чи характерний назофарингiт для менiнгококової iнфекцiї?
З яких симптомiв складасться менiнгеальний синдром при менiнгококовiй iнфекцiї?
Якi змiни в периферичнiй кровi при менiнгококовiй iнфекцiї?
Характерна поза хворого при менiнгококовому менiнгiтi.
Чи характерне блювання при менiнгококовому назофарингiтi?
Що таке синдром Уотерхауза-Фрiдерiхсена?
Характернi змiни в лiкворi при менiнгококовому менiнгiтi?
Якi матерiали вiд хворого беруть для бактерiологiчного пiдтвердження менiнгококової iнфекцiї?
Якi поживнi середовища i температура потрiбнi для культивування менiнгококiв?
Якими лабораторними методами можна пiдтвердити дiагноз менiнгококової iнфекцiї?
З якими хворобами потрiбно диференцiювати менiнгококовий менiнгiт?
З якими хворобами потрiбно диференцiювати менiнгококцемiю?
Що таке бiлково-клiтинна дисоцiацiя в лiкворi?
Чи характерний нейтрофiльний плеоцитоз для менiнгококового менiнгiту?
Розрахуйте добову дозу пенiцилiну хворому на менiнгококовий менiнгiт.
Чим зумовлена необхiднiсть високих доз пенiцилiну при менiнгококовому менiнгiтi?
При яких умовах можна вiдмiнити пенiцилiн хворому на менiнгококовий менiнгiт?
Дегiдратацiйна терапiя при менiнгококовому менiнгiтi.
Чи потрiбнi глюкокортикоїди в лiкуваннi хворих на менiнгококовий менiнгiт?
Специфiчнi ускладнення менiнгококової iнфекцiї.
Якi симптоми характернi для набряку i вклинення мозку?
Iнтенсивна терапiя при набряку мозку.
Строки виписки iз стацiонару хворого пiсля менiнгококового менiнгiту.
Санацiя виявлених менiнгококоносiїв.
Яка дезинфекцiя потрiбна у вогнищi менiнгококової iнфекцiї?
Строки спостереження за епiдемiчним вогнищем менiнгококової iнфекцiї.


ІНФЕКЦIЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься iнфекцiйний мононуклеоз?
Джерело iнфекцiї при iнфекцiйному мононуклеозi.
Механiзм зараження при iнфекцiйному мононуклеозi.
Чи характерна сезоннiсть для iнфекцiйного мононуклеозу?
Чим викликасться iнфекцiйний мононуклеоз?
Iнкубацiйний перiод при iнфекцiйному мононуклеозi.
Якi клiнiчнi прояви характернi для iнфекцiйного мононуклеозу?
Чи характерна лiмфаденопатiя для iнфекцiйного мононуклеозу?
Характеристика лiмфатичних вузлiв при iнфекцiйному мононуклеозi.
Чи зустрiчасться ангiна при iнфекцiйному мононуклеозi?
Чи зустрiчасться гепатолiснальний синдром при iнфекцiйному мононуклеозi?
Чи бувас екзантема при iнфекцiному мононуклеозi?
Класифiкацiя клiнiчних форм iнфекцiйного мононуклеозу.
Загальний аналiз кровi при iнфекцiйному мононуклеозi.
Прогноз при iнфекцiйному мононуклеозi.
Серологiчна дiагностика iнфекцiйного мононуклеозу.
З якими захворюваннями слiд проводити диференцiйну дiагностику iнфекцiйного мононуклеозу?
Принципи лiкування хворих на iнфекцiйний мононуклеоз.
Чи призначають гормональнi препарати при iнфекцiйному мононуклеозi?
Чи характернi рецидиви для iнфекцiйного мононуклеозу?
Специфiчна профiлактика iнфекцiйного мононуклеозу.


ОРНIТОЗ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься орнiтоз?
Джерело iнфекцiї при орнiтозi.
Механiзм зараження при орнiтозi.
Iнкубацiйний перiод при орнiтозi.
Якi варiанти перебiгу орнiтозу ви знасте?
Якi органи найчастiше уражаються при орнiтозi?
Особливостi орнiтозної пневмонiї.
Атиповi форми орнiтозу.
Чи характерний гепатолiснальний синдром для орнiтозу?
Методи специфiчної дiагностики орнiтозу.
З якими захворюваннями слiд проводити диференцiйну дiагностику орнiтозу?
Якi з етiотропних препаратiв найдоцiльнiше використовувати при орнiтозi?
Прогноз при орнiтозi.


АНГIНА


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься ангiна?
Назвiть збудникiв ангiни.
Механiзм передачi iнфекцiї при ангiнi.
Джерело iнфекцiї при ангiнi.
Основнi клiнiчнi симптоми ангiни.
Провiднi клiнiчнi симптоми дифтерiї зiву.
Особливостi нальоту при плiвчатiй формi дифтерiї зiву.
Чи характернi при дифтерiї набряк пiдшкiрної клiтковини шиi?
Специфiчнi ускладнення токсичних форм дифтерiї.
Змiни в загальному аналiзi кровi при ангiнi.
Чи характерний для ангiни регiонарний лiмфаденiт?
З якими хворобами слiд диференцiювати ангiну?
Особливостi ангiни Плаута-Венсана.
Основнi вiдмiнностi ангiни вiд iнфекцiйного мононулеозу.
Основнi вiдмiнностi ангiни вiд шкарлятини.
Основнi вiдмiнностi ангiни вiд псевдотуберкульозу.
Якi бактерiологiчнi дослiдження проводяться хворим на ангiну?
Принципи лiкування хворих на ангiну.
Характернi ускладнення ангiни.


ЛЕГIОНЕЛЬОЗ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься легiонельоз?
Механiзм зараження при легiонельозi.
Фактори передачi при легiонельозi.
Чи характерна сезоннiсть для легiонельозу?
Фактори ризику при легiонельозi.
Iнкубацiйний перiод при легiонельозi.
Якi клiнiчнi форми легiонельозу ви знасте?
Клiнiко-епiдемiологiчнi особливостi легiонельозної пневмонiї.
Принципи лiкування хворих на легiонельоз.


МАЛЯРIЯ


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься малярiя?
Назвiть збудникiв малярiї.
Механiзм передачi iнфекцiї при малярiї.
Чи можливе зараження на малярiю плоду вiд матерi?
Чи можливе зараження малярiсю при спiлкуваннi з хворим на побутовому рiвнi?
Чим пояснюсться виникнення раннiх рецидивiв малярiї?
Чим пояснюсться виникнення пiзнiх рецидивiв малярiї?
Iнкубацiйний перiод при триденнiй малярiї.
Iнкубацiйний перiод при тропiчнiй малярiї.
Iнкубацiйний перiод при чотириденнiй малярiї.
Назвiть переносника малярiЇ.
Сезоннiсть малярiЇ.
Джерело iнфекцiї при малярiї.
Основнi клiнiчнi симптоми малярiї.
Перiодичнiсть приступiв гiперпiрексiї при рiзних видах малярiї.
Характернi особливостi пароксизму малярiї.
Змiни в загальному аналiзi кровi при малярiї.
Лабораторна дiагностика малярiї.
Чи можна за допомогою товстої краплi дiагностувати вид збудника малярiї?
Якi форми малярiйного плазмодiю виявляють в периферичнiй кровi при тропiчнiй малярiї?
Якi форми малярiйного плазмодiю виявляють в кровi при триденнiй малярiї?
З якими хворобами слiд диференцiювати малярiю?
Чим вiдрiзнясться малярiя вiд сепсису?
Чим вiдрiзнясться малярiя вiд лептоспiрозу?
Чим вiдрiзнясться малярiя вiд пiслонефриту?
Чим вiдрiзнясться малярiя вiд вiрусного гепатиту?
Змiни бiохiмiчного аналiзу кровi при малярiї.
Чим вiдрiзнясться малярiя вiд поворотного тифу?
Принципи лiкування малярiї.
Лiкування гострого приступу малярiї.
Протирецидивне лiкування малярiї.
Лiкування паразитоносiїв малярiї.
Якi групи етiотропних препаратiв для лiкування малярiї ви знасте?
Лiкування малярiйної коми.
Строки диспансеризацiї осiб, пiдозрюваних, або перехворiвших на малярiю.
Перелiк осiб, котрi повиннi бути обстеженi на малярiю.
Профiлактика малярiї в тих, хто перехворiв.
Профiлактика малярiї в осiб, що були в неблагополучнiй мiсцевостi.
Хiмiопрофiлактика малярiї в ентемiчному вогнищi.
Принципи боротьби з переносниками малярiї.


ЧУМА


До якої групи iнфекцiй належить чума?
Назвiть збудника чуми.
Якi ви знасте вогнища чуми?
Назвiть джерело iнфекцiї при чумi.
Механiзми передачi iнфекцiї при чумi.
Хто с переносником чуми?
Шляхи передачi iнфекцiї при чумi.
Чи вироблясться iмунiтет пiсля перенесеної чуми?
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при чумi.
Назвiть локалiзованi форми чуми.
Якi с генералiзованi форми чуми?
Особливостi чумного бубону.
Чим проявлясться шкiрна форма чуми?
Чи с лiмфангiти при бубоннiй формi чуми?
Чи характерна болючiсть для чумного бубону?
Де найчастiше локалiзуються чумнi бубони?
Коли виникас вторинно-легенева чума?
Симптоми легеневої форми чуми.
Особливостi харкотиння при легеневiй формi чуми.
Клiнiчнi особливостi первинно-септичної форми чуми.
Передумови для дiагностики чуми.
Який матерiал використовують для лабораторної дiагностики при чумi?
Назвiть методи лабораторної дiагностики чуми.
Якi антибiотики використовують для лiкування чуми?
Дози стрептомiцину для лiкування хворих на чуму.
Патогенетична терапiя при чумi.
Умови виписки iз стацiонару хворих пiсля перенесеної чуми.
Тривалiсть диспансерного спостереження за перехворiвшими чумою.
Протиепiдемiчнi заходи при чумi.
Тривалiсть карантину в осередку чуми.
Чи с методи специфiчної профiлактики чуми?
Яка вакцина використовусться для профiлактики чуми?
Хто здiйснюс екстренну профiлактику чуми?
Якими препаратами проводиться екстренна профiлактика чуми?
Якi дезинфiкуючi речовини застосовуються для заключної дезинфекцiї в осередку чуми?
З якими захворюваннями слiд проводити диф. дiагностику шкiрної форми чуми?
З якими захворюваннями слiд проводити диф. дiагностику легеневої форми чуми?


ТУЛЯРЕМIЯ


Чи характерна природна осередковiсть для туляремiї?
Джерело iнфекцiї при туляремiї.
Переносники збудника туляремiї.
Механiзм зараження людини на туляремiю.
Хто частiше хворiс на туляремiю?
Який iмунiтет формусться пiсля перенесеної туляремiї?
Як збудник туляремiї проникас в органiзм людини?
Чи характерна генералiзацiя iнфекцiї при туляремiї?
Iнкубацiйний перiод при туляремiї.
Симптоми початкового перiоду при туляремiї.
Яка гарячка характерна для туляремiї?
Клiнiчнi форми туляремiї.
Особливостi бубону при туляремiї.
Основнi клiнiчнi симптоми виразково-бубонної форми туляремiї.
Основнi клiнiчнi симптоми око-бубонної форми туляремiї.
Ускладнення туляремiї.
Змiни загального аналiзу кровi при туляремiї.
Специфiчнi методи дiагностики туляремiї.
Методи серологiчної дiагностики туляремiї.
Чи застосовусться шкiрна алергiчна проба для дiагнотики туляремiї?
З якими хворобами треба проводити диф. дiагностику туляремiї?
Якi засоби використовуються для етiотропної терапiї хворих на туляремiю?
Чи застосовують для лiкування хворих на туляремiю вакцину?
Специфiчна терапiя затяжного перебiгу туляремiї.
Мiсцева терапiя при туляремiї.
Специфiчна профiлактика туляремiї.
Профiлактика туляремiї.


СНIД


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься СНIД?
Джерело iнфекцiї при СНIДi.
Групи ризику при СНIДi.
Механiзм передачi iнфекцiї при СНIДi.
Чи можливе зараження на СНIД при спiлкуваннi з хворим в побутi?
Iнкубацiйний перiод при СНIДi.
Патогенез СНIДу.
Назвiть збудникiв опортунiстичних iнфекцiй при СНIДi.
Основнi фази перебiгу СНIДу.
Назвiть типи перебiгу СНIДу.
Раннi клiнiчнi симптоми СНIДу.
Опiрнi клiнiчнi симптоми СНIДу.
Iмунологiчнi змiни при СНIДi.
Змiни в загальному аналiзi кровi у хворих на СНIД.
Лабораторна дiагностика СНIДу.
Чим вiдрiзнясться СНIД вiд iнфекцiйного мононуклеозу?
Чим вiдрiзнясться СНIД вiд вроджених iмунодефiцитiв?
Особливостi СНIДу в дiтей.
Основнi напрямки лiкування хворих на СНIД.
Етiотропна терапiя хворих на СНIД.
Клiнiчнi особливостi саркоми Капошi при СНIДi.
Патогенетичне лiкування хворих на СНIД.
Умови госпiталiзацiї хворих на СНIД.
Якi контингенти пiдлягають обов'язковому обстеженню на СНIД?
Профiлактичнi заходи при СНIДi.
Особливостi лiмфаденопатiї при СНIДi.
Чи характерне для СНIДу прогресуюче схуднення?


ВИСИПНИЙ ТИФ


До яких iнфекцiтй належить висипний тиф?
Який збудник викликас висипний тиф?
Джерело iнфекцiї при висипному тифi.
Перiод заразностi при висипному тифi.
Механiзм передачi висипного тифу.
Переносник висипного тифу.
Тривалiсть видiлення рикетсiй iнфiкованою вошею.
Механiзм проникнення рикетсiй в органiзм людини при висипному тифi.
Яка сезоннiсть характерна для висипного тифу?
У кого виникас хвороба Брилля?
Фази патогенезу при висипному тифi.
Якi специфiчнi змiни в судинах спостерiгаються при висипному тифi?
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при висипному тифi.
Який початок характерний для висипного тифу?
Симптоми початкового перiоду при висипному тифi.
Зовнiшнiй вигляд хворого на висипний тиф.
Як проявлясться симптом Розенберга-Лендорфа-Вiнокурова?
Що таке симптом Кiарi-Авцина?
Особливостi температурної кривої при висипному тифi.
Головнi симптоми перiоду розпалу при висипному тифi.
Чим проявляються бульбарнi розлади при висипному тифi?
Що таке симптом Годельс-Говорова?
Чим проявлясться status typhosus при висипному тифi?
Чи характерна екзантема при висипному тифi?
Коли з'являсться екзантема при висипному тифi?
Характер висипання при висипному тифi.
Особливостi екзантеми при висипному тифi.
Тривалiсть висипання при висипному тифi.
Чи характерний гепатолiснальний синдром для висипного тифу?
Чи характернi змiни з боку сечовидiльної системи при висипному тифi.
Змiни в гемограмi хворих на висипний тиф.
Тривалiсть гарячкового перiоду при висипному тифi.
Ускладнення висипного тифу.
Що таке хвороба Брилля?
Клiнiчнi особливостi хвороби Брилля.
Правило "четвертого дня" при висипному тифi.
Методи специфiчної дiагностики висипного тифу.
Етiотропна терапiя висипного тифу.
Патогенетична терапiя висипного тифу.
Тривалiсть медичного спостереження в осередку висипного тифу.
Тривалiсть спостереження в осередку хвороби Брилля.
Яка вакцина використовусться для профiлактики висипного тифу?


ГЕМОРАГIЧНА ГАРЯЧКА З НИРКОВИМ СИНДРОМОМ


Збудник ГГНС.
Джерело iнфекцiї при ГГНС?
Механiзм передачi ГГНС.
Шляхи передачi ГГНС.
Чи характерна сезоннiсть для ГГНС?
Чи с продромальний перiод при ГГНС?
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ГГНС.
Який вигляд мас хворий на ГГНС?
Коли з'являсться висипання при ГГНС?
Особливостi висипання при ГГНС.
Чим проявлясться геморагiчний синдром при ГГНС?
Чим проявлясться нирковий синдром при ГГНС?
Якi змiни в сечi у хворого на ГГНС?
Гемограма хворого на ГГНС.
Методи лабораторної дiагностики ГГНС.
Якi препарати використовуються для патогенетичної терапiї при ГГНС?
З якими захворюваннями диференцiюють геморагiчнi гарячки?
Чи с вакцина проти ГГНС?
Чи застосовусться дератизацiя для профiлактики ГГНС?
Чи застосовусться дезинсекцiя для профiлактики ГГНС?
Профiлактика ГГНС.


КРИМСЬКА ГЕМОРАГIЧНА ГАРЯЧКА


Джерело iнфекцiї при КГГ.
Механiзм передачi при КГГ.
Де зустрiчасться КГГ?
Чи характерна сезоннiсть для КГГ?
Чи може хвора людина бути джерелом iнфекцiї при КГГ?
Чи вiдноситься КГГ до природно-осередкових захворювань?
Чи передасться КГГ аспiрацiйним шляхом?
Чи с трансоварiальна передача у клiщiв - переносникiв КГГ?
Назвiть клiнiчнi перiоди КГГ.
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при КГГ.
Тривалiсть перiоду гарячки при КГГ.
Скарги хворих на КГГ.
Чи бувас енантема при КГГ?
Як проявлясться геморагiчний синдром при КГГ?
Особливостi висипання при КГГ.
Локалiзацiя висипання при КГГ.
Чи уражаються нирки при КГГ?
Якi змiни з боку серцево-судинної системи характернi для КГГ?
Чи збiльшусться печiнка у хворих на КГГ?
Чи уражаються нирки при КГГ?
Якi змiни в сечi спостерiгаються у хворих на КГГ?
Змiни в гемограмi хворих на КГГ.
Як можна пiдтвердити дiагноз КГГ?
Чи застосовусться серотерапiя при КГГ?
Чи вводиться гама-глобулiн для попередження КГГ?
Якi препарати застосовуються для профiлактики КГГ?


ОМСЬКА ГЕМОРАГIЧНА ГАРЯЧКА


Джерело iнфекцiї при ОГГ.
Механiзм передачi при ОГГ.
Збудник ОГГ.
Вхiднi ворота iнфекцiї при ОГГ.
Яка сезоннiсть ОГГ?
Чи контагiозна ОГГ?
Чи вироблясться iмунiтет пiсля перенесеної ОГГ?
Чи характерна ендемiчнiсть для ОГГ?
Який початок ОГГ?
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при ОГГ.
Коли з'являсться геморагiчний синдром при ОГГ?
Вигляд хворого на ОГГ.
Чи бувають кровотечi при ОГГ?
Де локалiзусться висип у хворого на ОГГ?
Чи характерне ураження легень при ОГГ?
Чи бувають пневмонiї при ОГГ?
Чи бувас альбумiнурiя при ОГГ?
Чи уражаються нирки при ОГГ?
Якi змiни в гемограмi при ОГГ?
Специфiчнi методи дiагностики ОГГ.
Чи застосовусться вакцина для профiлактики ОГГ?


ЄРСИНIОЗИ


Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при єрсинiозах.
Класифiкацiя клiнiчних форм кишкового єрсинiозу.
Основнi клiнiчнi симптоми локалiзованої форми єрсинiозу.
Iнкубацiйний перiод при кишковому єрсинiозi.
Iнкубацiйний перiод при псевдотуберкульозi.
Класифiкацiя клiнiчних форм псевдотуберкульозу.
Особливостi висипу при псевдотуберкульозi.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при псевдотуберкульозi.
Чи с гепатолiснальний синдром при псевдотуберкульозi?
Методи специфiчної дiагностики кишкового єрсинiозу, iх дiагностичне значення.
Методи специфiчної дiагностики псевдотуберкульозу, iх дiагностичнi результати.
Принципи лiкування єрсинiозiв.
Засоби етiотропної терапiї єрсинiозiв.


БАЛАНТИДIАЗ


Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при балантидiазi.
Клiнiчна класифiкацiя балантидiазу.
Основнi клiнiчнi симптоми балантидiазу.
Якi методи лабораторного пiдтверлження балантидiазу ви знасте?


АМЕБIАЗ


Назвiть збудника амебiазу та його форми.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при амебiазi.
Iнкубацiйний перiод при амебiазi.
Клiнiчнi форми амебiазу.
Основнi клiнiчнi симптоми кишкової форми амебiазу.
Патанатомiчнi змiни з боку кишкiвника при амебiазi.
Особливостi виразки при амебiазi.
Ускладнення при амебiазi.
Методи лабораторного пiдтвердження амебiазу.
Змiни в копрограмi при амебiазi.
Препарати, якi застосовуються для етiотропної терапiї амебiазу.
Правила виписки пiсля перенесеного амебiазу.


ЛЯМБЛIОЗ


Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при лямблiозi.
Основнi клiнiчнi симптоми лямблiозу.
Методи лабораторної дiагностики лямблiозу.
Засоби етiотропної терапiї лямблiозу.


ГЕЛЬМIНТОЗИ


Класифiкацiя кишкових гельмiнтозiв.
Морфологiчна класифiкацiя кишкових гельмiнтозiв.
Механiзми патогенного впливу гельмiнтiв на органiзм людини.
Фази перебiгу аскаридозу.
Змiни в загальному аналiзi кровi при гельмiнтозах.
Мiсце паразитування аскарид в органiзмi людини.
Ускладнення аскаридозу.
Засоби етiотропної терапiї аскаридозу.
Методи лабораторної дiагностики ентеробiозу.
Методи лабораторної дiагностики аскаридозу.
Мiсце локалiзацiї гострикiв в органiзмi людини.
Лiкування ентеробiозу.
Мiсце паразитування волосоголовця в органiзмi людини.
Засоби етiотропної терапiї трiхоцефальозу.
Механiзм i фактори передачi при трихiнельозi.
Основнi клiнiчнi симптоми трихiнельозу.
Мiсце локалiзацiї личинок трихiнел в органiзмi людини.
Методи дiагностики трихiнельозу.
З якими захворюваннями слiд диференцiювати трихiнельоз?
Механiзм та фактори зараження тенiозом.
Механiзм та фактори зараження тенiаринхозом.
Механiзм та фактори зараження дифiлоботрiозом.
При якому гельмiнтозi характерна В12-дефiцитна анемiя?
При якому гельмiнтозi характерне самостiйне виповзання проглотид з анального отвору?
Якi препарати застосовують для лiкування тенiаринхозу?
При якому захворюваннi може виникнути цистицеркоз?


КУ-ГАРЯЧКА


Резервуар збудника Ку-гарячки в природi.
Шляхи зараження Ку-гарячкою.
Iнкубацiйний перiод при Ку-гарячцi.
Чи характерне ураження органiв дихання при Ку-гарячцi?
Особливостi пневмонiї при Ку-гарячцi.
Чи характерне ураження нервової системи при Ку-гарячцi?
Змiни в загальному аналiзi кровi при Ку-гарячцi.
Клiнiчнi форми Ку-гарячки.
Якi серологiчнi методи дiагностики Ку-гарячки?
Назвiть специфiчнi методи дiагностики Ку-гарячки.
З якими захворюваннями слiд проводити диф. дiагностику Кугарячки.
Етiотропна терапiя Ку-гарячки.
Чи призначають глюкокортикоїди при Ку-гарячцi?
Специфiчна профiлактика Ку-гарячки.


ЛЕГIОНЕЛЬОЗ


Механiзм передачi при легiонельозi.
Iнкубацiйний перiод при легiонельозi.
Клiнiчнi фомив легiонельозу.
Який початок хвороби характерний для легiонельозу?
Чи характерна пневмонiя для легiонельозу?
Особливостi ураження легень при легiонельозi.
Чи характерне ураження шлунково-кишкового каналу для легiонельозу?
Особливостi гарячки Понтiак при легiонельозi.
Чи може бути екзантема при легiонельозi?
Змiни в загальному аналiзi кровi при легiонельозi.
Методи специфiчної дiагностики легiонельозу.
Етiотропнi засоби лiкування легiонельозу.
Особливостi роботи при наданнi допомоги хворим на легiонельоз.


ЕРИЗИПЕЛОЇД


До якої групи iнфекцiй вiдноситься еризипелоїд?
Чи вiдноситься еризипелоїд до зоонозних iнфекцiй?
Назвати збудника еризипелоїду.
Джерело iнфекцiї при еризипелоїдi.
Механiзм зараження на еризипелоїд.
Iнкубацiйний перiод при еризипелоїдi.
Назвати клiнiчнi форми еризипелоїду.
Де локазiзусться патологiчний процес при еризипелоїдi?
Симптоми шкiрної форми еризипелоїду.
З якими захворюваннями слiд проводити диф. дiагностику еризипелоїду?
Етiотропна терапiя еризипелоїду.
Мiсцеве лiкування еризипелоїду.


БЕШИХА


Назвати збудника бешихи.
Джерело iнфекцiї при бешисi.
Чи контагiозна бешиха?
Чи характерна сезоннiсть для бешихи?
Чи бувають рецидиви при бешисi?
Чим зумовленi рецидиви при бешисi?
Чи розвивасться пiсля перенесеної бешихи iмунiтет?
Який iнкубацiйний перiод при бешисi?
Клiнiчна класифiкацiя бешихи.
Клiнiчнi форми бешихи в залежностi вiд характеру мiсцевих проявiв.
Початковi симптоми бешихи.
Де найчастiше локалiзусться пат. процес при бешисi?
Особливостi ураження шкiри при еритиматознiй формi бешихи.
Особливостi ураження при еритематозно-бульознiй формi бешихи.
Симптоми бульозно-геморагiчної форми бешихи.
Чи бувають лiмфангоїти при бешисi?
Чи змiнються регiонарнi лiмфовузли при бешисi?
Дати визначення первинної бешихи.
Дати визначення рецидивуючої бешихи.
Що таке повторна бешиха?
Якi ускладнення бешихи?
З якими захворюваннями слiд проводити диф. дiагностику бешихи?
Що включас комплексна терапiя бешихи?
Якi антибiотики використовуються при лiкуваннi бешихи?
Особливостi лiкування рецидивуючої бешихи.
Чи застосовують мiсцеву терапiю при бешисi?
Профiлактика рецидивiв бешихи.


СИБIРКА


До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься сибiрка?
Джерело iнфекцiю при сибiрцi.
Механiзм передачi при сибiрцi.
Фактори передачi при сибiрцi.
Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при сибiрцi.
Класифiкацiя клiнiчних форм сибiрки.
Назвiть рiзновидностi шкiрної форми сибiрки.
Що таке симптом Стефанського?
Зональнiсть при сибiрцi.
Чи болючий карбункул при сибiрцi?
Особливостi карбункула при сибiрцi.
Основнi клiнiчнi симптоми шкiрної форми сибiрки.
Основнi клiнiчнi симптоми септичної форми сибiрки.
Основнi клiнiчнi симптоми легеневої форми сибiрки.
Основнi клiнiчнi симптоми кишкової форми сибiрки.
Методи специфiчної дiагностики сибiрки.
З якими хворобами слiд проводити диф. дiагностику сибiрки?
Специфiчна терапiя сибiрки.
Засоби етiотропної терапiї сибiрки.
Профiлактика сибiрки.
Правила виписки хворих пiсля перенесеної сибiрки.
Заходи щодо осiб, котрi контактували з хворими на сибiрку.
Специфiчна профiлактика сибiрки.


ПРАВЕЦЬ


Джерело iнфекцiї при правцi.
Механiзм передачi при правцi.
Фактори передачi при правцi.
До якої групи iнфекцiйних хвороб вiдноситься правець?
Iнкубацiйний перiод при правцi.
Чи залишасться iмунiтет пiсля перенесеного правця?
Класифiкацiя правця в залежностi вiд вхiдних ворiт iнфекцiї.
Клiнiчна класифiкацiя правця.
Продромальнi явища при правцi.
Що таке тризм?
Що таке сардонiчна усмiшка?
Чи порушусться ковтання при правцi?
Що таке опiстотонус при правцi?
Для якого захворювання характернi тризм, сардонiчна посмiшка?
Чи характернi тетанiчнi судоми для правця?
Чи характернi болi в м'язах пiд час приступу корчiв при правцi?
Чи порушусться свiдомiсть при правцi?
Чи спостерiгасться пiдвищення температури при правцi?
Чи мас мiсце пiтливiсть при правцi?
Основнi клiнiчнi симптоми правця новонароджених.
Що таке правець Розе?
Раннi ускладнення правця.
Пiзнi ускладнення правця.
З якими захворюваннями слiд диференцiювати правець?
З чого слiд починати лiкування правця?
Чим проводиться нейтралiзацiя токсину правця?
Специфiчне лiкування правця.
Доза сироватки для лiкування правця.
Доза сироватки для профiлактики правця.
Симптоматичне лiкування правця.
Якими препаратами iмунiзують дiтей проти правця.
Напишiть схему iмунiзацiї правця.
Екстренна профiлактика правця.
Як вводити сироватку за Безредко?


СКАЗ


Джерело iнфекцiї при сказi.
Якi Ви знасте вiруси сказу?
Механiзм передачi вiрусу при сказi.
Хто перший отримав вакцину проти сказу?
При якому захворюваннi с тiльця Бабеша-Негрi?
Коли стас заразною слина хворих на сказ тварин?
Резервуар збудника сказу в природi.
В яких структурах ЦНС фiксусться вiрус сказу?
Iнкубацiйний перiод при сказi.
Клiнiчнi перiоди сказу.
Основнi клiнiчнi симптоми продромального перiоду при сказi.
Основнi клiнiчнi симптоми сказу в перiодi розпалу.
Чи с судоми при сказi?
Чи спостерiгасться потьмарення свiдомостi при сказi?
При якому захворюваннi мас мiсце сiалорея?
Чи характерне пiдвищення температури при сказi?
Тривалiсть стадiї збудження при сказi?
Основнi клiнiчнi симптоми паралiтичного перiоду сказу.
Причини смертi при сказi.
З якими захворюваннями слiд проводити диференцiйну дiагностику сказу?
Якими лабораторними методами можна запiдозрити сказ?
Чи с методи специфiчної терапiї сказу?
Специфiчна профiлактика сказу.
Чи проводиться хiрургiчна обробка рани у хворого на сказ?
Термiн спостереження за домашньою собакою, що вкусила людину.
Коли проводиться iмуноглобулiнопрофiлактика при сказi?
З якою метою вводиться iмуноглобулiн при сказi?
Коли вводиться вакцина для профiлактики сказу?
На котрий день з'являються антитiла пiсля введення рабiчної вакцини?


ГЕРПЕТИЧНА IНФЕКЦIЯ


До якої групи iнфекцiй вiдноситься герпетична iнфекцiя?
Хто с джерелом iнфекцiї при герпетичнiй iнфекцiї?
Механiзм передачi герпетичної iнфекцiї.
Назвiть збудникiв герпетичної iнфекцiї.
Iнкубацiйний перiод при герпетичнiй iнфекцiї.
Клiнiчнi форми герпетичної iнфекцiї.
Змiни на шкiрi при герпетичнiй iнфекцiї.
Особливостi ураження шкiри при оперiзуючому герпесi.
Лабораторнi методи дiагностики герпетичної iнфекцiї.
Лiкування герпетичної iнфекцiї.


САЛЬМОНЕЛЬОЗ


Джерело iнфекцiї, механiзм i фактори передачi при сальмонельозi.
Назвiть збудникiв сальмонельозу.
Клiнiчнi форми сальмонельозу.
Клiнiка гастроентероколiтної форми сальмонельозу.
Клiнiка генералiзованої форми сальмонельозу.
Змiни з боку травного каналу при сальмонельозi.
З якими хворобами слiд проводити диф. дiагностику при сальмонельозi?
Диф. дiагностика сальмонельозу з ХТI.
Лабораторна дiагностика сальмонельозу.
Лiкування сальмонельозу.
Тактика лiкаря при поступленнi хворого на сальмонельоз.
Правила виписки хворого пiсля перенесеного сальмонельозу.
Протиепiдемiчнi заходи в осередку сальмонельозу.


ХАРЧОВI ТОКСИКОIНФЕКЦIЇ


Клiнiчнi форми ХТI.
Клiнiка ХТI.
Лабораторна дiагностика ХТI.
Особливостi ХТI стафiлококової етiологiї.
Лiкування ХТI.
Тактика лiкаря при поступленнi хворого на ХТI.
Диф. дiагностика ХТI та дизентерiї.
Опишiть характер випорожнень при ХТI.


МЕДИКАМЕНТОЗНА ХВОРОБА


Якi групи ускладнень медикаментозної терапiї Ви знасте?
Що таке реакцiя Яриша-Герксгейра?
Клiнiчнi форми алергiчних реакцiй.
Клiнiчнi прояви анафiлактичного шоку.
Клiнiчнi прояви сироваткової хвороби.
Клiнiчнi прояви набряку Квiнке. Чим вiн небезпечний?
Клiнiчнi прояви синдрому Лайслла та Стiвенса-Джонсона.
Токсична дiя амiноглiкозидiв, тетрациклiнiв, нiтрофуранiв, левомiцетину та сульфанiламiдiв.
Невiдкладна допомога при анафiлактичному шоцi.
Лiкування дисбактерiозу.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при лейшманiозi.
Клiнiчнi форми лейшманiозу.
Клiнiка вiсцерального лейшманiозу.
Клiнiка шкiрного лейшманiозу.
Дiагностiка лейшманiозу.
З якими захворюваннями слiд диференцiювати?
Лiкування вiсцерального лейшманiозу.
Лiкування шкiрного лейшманiозу.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при лiстерiозi.
Назвiть форми лiстерiозу у людини.
Лабораторна дiагностика лiстерiозу.
З якими захворюваннями слiд диференцiювати лiстерiоз?
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при ящурi.
Клiнiчнi форми ящуру.
Дiагностика ящуру.
Диференцiальний дiагноз ящуру з герпетичною iнфекцiєю, везикульозним i виразковим стоматитом, вiтрянкою.
Лiкування хворих на ящур.
Джерело iнфекцiї i механiзм зараження при сапi.
Джерело iнфекцiї i механiзм зараження при мелiоiдозi.
Провiднi клiнiчнi прояви сапу.
Клiнiка мелiоiдозу.
Лабораторна дiагностика сапу i мелiоiдозу.
Лiкування сапу i мелiоiдозу.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при хворобi Лайма.
Клiнiка в рiзнi перiоди хвороби Лайма.
Дiагностика хвороби Лайма.
Лiкування хворих на хворобу Лайма.
Диференцiальна дiагностика хвороби Лайма - з еризипелоїдом;
Диференцiальна дiагностика хвороби Лайма - з токсикоалергiчним дерматитом;
Диференцiальна дiагностика хвороби Лайма - з ревматизмом.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при поворотному тифi.
Клiнiчна картина поворотного епiдемiчного тифу.
Диференцiальний дiагноз епiдемiчного поворотного тифу iз малярiєю, грипом, лептоспiрозом, висипним тифом.
Ускладнення поворотного епiдемiчного тифу.
Специфiчна дiагностика поворотного епiдемiчного тифу.
Лiкування поворотного епiдемiчного тифу.
Джерело iнфекцiї, механiзм передачi при ротавiруснiй iнфекцiї.
Особливостi клiнiчного перебiгу ротавiрусної хвороби.
Лабораторна дiагностика ротавiрусної хвороби.
Лiкування ротавiрусної хвороби.
Джерело iнфекцiї та механiзм передачi при кампiлобактерiозi.
Клiнiчнi форми кампiлобактерiозу.
Клiнiка гастроiнтестiнальної форми кампiлобактерiозу.
Ускладнення кампiлобактерiозу.
Лабораторна дiагностика кампiлобактерiозу.
Лiкування кампiлобактерiозу.
Клiнiчнi особливостi ентерогеморагiчного ешерихiозу.
Клiнiчнi особливостi харчових токсикоiнфекцiй, викликаних анаеробними бактерiями.
Хірургічні тренажери, тренувальний комплект