Медицина

ГЕМОРАГIЧНI ГАРЯЧКИ

ГЕМОРАГIЧНI ГАРЯЧКИ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати рiзнi форми геморагiчних гарячок, лабораторно пiдтвердити їх, органiзувати профiлактичнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. В Українi є природнi осередки геморагiчних гарячок (пiвденнi областi, Крим, Полiсся, Карпати i Закарпаття). Крiм того, можливi випадки завозу з-за кордону контагiозних геморагiчних гарячок, що вiднесенi до хвороб, при яких передбачено санiтарну охорону територiї держави.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), рентгенологiчного (курс рентгенологiї), вiрусологiчного та серологiчного (каф. мiкробiологiї) обстеження; застосовувати засоби патогенетичної та симптоматичної терапiї, виписувати рецепти (каф. фармакологiї); застосовувати невiдкладну терапiю при iнфекцiйно-токсичному шоку, гострiй нирковiй недостатностi, геморагiчному синдромi (каф. фармакологiї, каф. терапiї, каф. хiрургiї); скласти карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку геморагiчних гарячок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику геморагiчних гарячок

Вивчити лiкування геморагiчних гарячок

 

 

 

Вивчити профiлактику геморагiчних гарячок

- дати визначення хвороби

- знати основнi клiнiчнi симптоми геморагiчних гарячок – кримської, омської, з нирковим синдромом, контагiозних гарячок – Ласса, Марбурга, Ебола, жовтої, їх ускладнень;

- провести диференцiальний дiагноз геморагiчних гарячок з грипом, лептоспiрозом, висипним тифом, малярiєю, менiнгококовою iнфекцiєю, сепсисом, геморагiчними дiатезами

- визначити об'єм лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу

- знати лiкування неускладнених форм геморагiчних гарячок, невiдкладну допомогу хворим на iнфекцiйно-токсичний шок, геморагiчний синдром, ниркову недостатнiсть, диспансерне спостереження за перехворiлими

- знати джерела iнфекцiї, механiзм передачi збудника, заходи по боротьбi з переносником, методи специфiчної профiлактики.

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хвора А., 25 рокiв, захворiла гостро – раптово пiдвищилась температура тiла до 40о С, з'явились біль у животi та попереку, нудота, блювання. З 4-го дня хвороби – ряснi носова, маткова, кишкова кровотечi. Вiдпочивала в Криму. За 6 днiв до захворювання помітила присмоктування клiща. Попереднiй дiагноз.

2. Хворий направлений в стацiонар із попереднiм дiагнозом гемо рагiчна гарячка з нирковим синдромом. Як лабораторно пiдтвердити дiагноз?

3. Призначте лiкування хворому на середньоважку форму кримської геморагiчної гарячки.

4. Громадянин А. виїжджає у вiдрядження на Кубу. Провести заходи по запобiганню жовтої гарячки.

5. В тайговому селищi серед лiсорубiв зареєстровано декiлька випадкiв геморагiчної гарячки з нирковим синдромом. Намiтити протиепiдемiчнi заходи.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Кримська геморагiчна гарячка.

2. Видiлення вiруса iз кровi та сечi; серологiчнi реакцiї в ди намiцi хвороби.

3. Патогенетична терапiя – дезiнтоксикацiя, гемостатичнi препара ти, iмунна сироватка або гамма-глобулiн, симптоматичнi засоби.

4. Провести специфiчну профiлактику живою атенуйованою вакциною 17-Д 0,5 мл пiдшкiрно в розведеннi 1:10 0,5 мл з вiдмiткою в мiжна родному сертифiкатi.

5. Обов'язкова госпiталiзацiя хворих. Дезiнфекцiйнi та дерати зацiйнi заходи. Робота в захисному одязi. Попередження внут рiшньолiкарняного зараження.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища шко ла, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливi зооно зи. – К.: Здоров'я, 1994. – 256 с.

2. Неотложная терапия инфекционных болезней /Крюкова З.В., Бонда рев Л.С., Новикова Р.И. и др. – К.: Вища школа, 1985. – 252 с.

3. Черкасский Б.Л. Справочник по особо опасным инфекциям. – М.: Медицина, 1996. – 160 с.

4. Сомов Г.П., Беседнова Н.Н. Геморрагические лихорадки. – Л.: Медицина, 1981. – 256 с.

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект