Медицина

IНФЕКЦIЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ

IНФЕКЦIЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати iнфекцiйний мононуклеоз, лабораторно пiдтвердити дiагноз, призначити лiкування, проводити протиепiдемiчнi заходи в осередку iнфекцiї.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Хвороба малоконтагiозна, проте можливi сiмейнi та груповi спалахи iнфекцiї. Можливе зараження також через воду, харчовi продукти, при контактi, переливаннi кровi. Хворiють переважно дiти та особи молодого вiку, частiше взимку i навеснi.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ І ВМIННЯ Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), вiрусологiчного та серологiчного (каф. мiкробiологiї) дослiджень; використовувати препарати патогенетичної та симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку iнфекцiйного мононуклеозу

  • дати визначення хвороби
  • знати основнi клiнiчнi ознаки, класифiкацiю хвороби
  • провести диференцiальну дiагностику iнфекцiйного мононуклеозу з ГРЗ, вiрусним гепатитом, псевдотуберкульозом, лептоспiрозом, дифтерiєю, ангiною, гострим лейкозом, лiмфогрануломатозом

2. Вивчити лабораторну дiагностику iнфекцiйного мононуклеозу

3

. Вивчити лiкування iнфекцiйного мононуклеозу

4. Вивчити профiлактику iнфекцiйного мононуклеозу

  • визначити об'єм необхiдних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу
  • знати патогенетичну і симптоматичну терапiю
  • знати джерела iнфекцiї, механiзм передачi збудника, протиепiдемiчнi заходи

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий Н., 23 рокiв, доставлений машиною швидкої допомоги в стацiонар на третiй день хвороби зi скаргами на бiль голови, помiрный биль у горлi, в'ялiсть, пiтливiсть, пiдвищення темпе ратури тiла до 38,5о С. При оглядi лiкар констатував ангiну, пальпувались збiльшенi задньошийнi лiмфатичнi вузли, печiнка та селезiнка збiльшенi. В кровi лейкоцитоз, лiмфомоноцитоз. Попереднiй дiагноз.

2. Хворий В. поступив в стацiонар из пiдозрою на iнфекцiйний мононуклеоз. Якими лабораторними методами можна пiдтвердити дiагноз?

3. Призначити лiкування хворому з тяжким перебiгом iнфекцiйного мононуклеозу.

4. Хворий Ш., 9 рокiв, поступив в iнфекцiйний вiддiл на 4-й день хвороби з ангiною i гепатолiєнальним синдромом. Загальний аналiз кровi: лейкоцитоз, лiмфомоноцитоз, збильшена ШОЕ. З якими захворюваннями необхiдно проводити диференцiальний дiагноз?

5. Хворий К., 20 рокiв, поступив в стацiонар на 4-й день хвороби з жовтяницею, яка виникла на тлi високої гарячки i загального нездужання. При оглядi збiльшенi всi групи лiмфатичних вузлiв, особливо задньошийнi та пiдщелепнi. З якими захворюваннями необхiдно провести диференцiальний дiагноз? Якi лабораторнi дослiдження треба призначити?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Iнфекцiйний мононуклеоз.

2. Реакцiї Пауля-Буннеля, Гоффа-Бауера; виявлення в кровi атипових мононуклеарiв.

3. Призначити десенсибiлiзуючi засоби, гормональнi препарати, антибiотики, полоскання.

4. З ангiною, дифтерiєю, вiрусними гепатитами, гострим лейкозом, лiмфогранулематозом.

5. Вiрусний гепатит, iнфекцiйний мононуклеоз, псевдотуберкульоз. Необхiдно призначити аналiз кровi на наявнiсть атипових мононуклеарiв, серологiчнi реакцiї iз специфiчними дiагностикумами, бiохiмiчний аналiз кровi на бiлiрубiн, активнiсть трансфераз.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. Львiв: 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 6566 с.

Додаткова

1. Мостюк М.І., Марієвський В.Ф., Прокопів О.В. Дифтерія. – Львів, Світ, 1996. – 208 с.

2. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект