ЛЕПТОСПIРОЗ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: дiагностувати рiзнi клiнiчнi форми лептоспiрозу, лабораторно пiдтвердити дiагноз, надати невiдкладну допомогу, призначити лiкування, намiтити протиепiдемiчнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. В Українi щорiчно реєструються спорадичнi випадки i груповi спалахи лептоспiрозу. В останнi роки спостерігається рiст цього захворювання, яке перебiгає важко. За останнi роки летальнiсть зросла в 10 разiв. Тому знання клiнiки лептоспiрозу, його рання дiагностика мають велике значення.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного, бiологiчного i серологiчного обстежень (каф. мiкробiологiї); застосовувати препарати етiотропної терапiї (каф. фармакологiї), пiдiбрати препарати для створення пасивного iмунiтету (каф. мiкробiологiї), виписати рецепти; застосовувати патогенетичну i симптоматичну терапiю при iнфекцiйно-токсичному шоковi, гострiй нирковiй i печiнковiй недостатностi, геморагiчному синдромi (каф. фармакологiї, каф. терапiї, каф. загальної хiрургiї); скласти карту термiнового сповiщення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку лептоспiрозу

 

 

 

  • дати визначення хвороби
  • знати основну класифiкацiю, клiнiчнi симптоми хвороби, ускладнення
  • провести диференцiальну дiагностику лептоспiрозу з ГРЗ, вiрусним гепатитом, тифо-паратифозними захворюваннями, iнфекцiйним мононуклеозом, псевдотуберкульозом, висипним тифом, Ку-гарячкою, геморагiчними гарячками

Вивчити лабораторну дiагностику лептоспiрозу

 

 

Вивчити лiкування лептоспiрозу

 

 

 

Вивчити профiлактику лептоспiрозу

  • визначити об'єм необхiдних лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу лептоспiрозу, термiн забору матерiалу для дослiдження і отримання вiдповiдi з лабораторiї
  • знати етiотропнi i специ фiчнi засоби лiкування лептоспiрозу, патогенетичнуі симптоматичну терапiю, невiдкладну допомогу при iнфекцiйно-токсичному шоковi, гострiй нирковiй печiнковiй недостатностях, геморагiчному синдромi
  • знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi заразного початку, санiтарно-ветеринарнi протиепiдемiчнi заходи i заходи, якi направленi на пiдвищення специфiчного iмунiтету

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий А., 18 рокiв, доставлений в стацiонар швидкою допомо гою на третiй день хвороби з високою гарячкою (40о С). Турбують сильний біль у литкових м'язах, поперековiй дiлянцi, бiль голови, блювання, загальна слабiсть. При оглядi: легке пожовтiння шкiри i склер, склерит, кон'юнктивiт, тахiкардiя, помiрна гепатоспленомегалiя, позитивний симптом Пастернацького з обох бокiв, ригiднiсть м'язiв потилицi + 3 см. Захворiв гостро через 3 днi пiсля купання в рiчцi. Попереднiй дiагноз.

2. Хворий Б. поступив в стацiонар із пiдозрою на лептоспiроз. Якими лабораторними методами можна пiдтвердити дiагноз ?

3. Призначити лiкування хворому з середньотяжким перебiгом лептоспiрозу.

4. У хворого з середньотяжким перебiгом лептоспiрозу, повторнi носовi кровотечi. Призначити лiкування.

5. Серед працiвникiв свинокомплексу стали реєструватися захворювання на лептоспiроз. Намiтити протиепiдемiчнi заходи.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Лептоспiроз.

2. Мiкроскопiєю кровi й сечi в темному полi, посiвами кровi i сечi на живильнi середовища, наростанням титру антитiл в РАЛ і РМА з лептоспiрами, бiопробою на лабораторних тваринах.

3. Антибiотики, протилептоспiрозний iмуноглобулiн, дезiнтоксикацiйнi та iншi патогенетичнi i симптоматичнi засоби.

4. Антибiотики, протилептоспiрозний iмуноглобулiн, дезiнтоксикацiйнi засоби, тампонада носових ходiв, гемостатичнi препарати – вiкасол, кальцiю хлорид, аскорутин, дицинон, за показаннями – переливання сухої плазми, кровi, желатинолю.

5. Серологiчне обстеження працiвникiв комплексу з гарячкою i тих, якi перехворiли протягом останнього мiсяця; епiзоотологiчнi дослiдження. Лiкування виявлених хворих. Робота персоналу в захисному одязi. Дератизацiя. Щеплення. Санiтарно-освiтня робота.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: 1996. -- 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. -- 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливi зоонози. – К.: Здоров'я, 1994. – 254 с.

2. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 28 с.