КУ-ГАРЯЧКА

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: навчити дiагностувати Ку-гарячку, лабораторно пiдтвердити дiагноз, призначити лiкування.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. За розповсюдженiстю у свiтi гарячка Ку займає одне з перших мiсць у групi зоонозних рикетсiозiв. Це зумовлено надзвичайно високою стiйкiстю збудника в зовнiшньому середовищi, безлiччю видiв диких та домашнiх тварин, птахiв, клiщiв, якi є резервуаром iнфекцiї, а також рiзноманiтнiстю шляхiв передачi.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити об'єм бактерiологiчного та серологiчного дослiджень (каф. мiкробiологiї); знати засоби антибактерiальної дезiнтоксикацiйної терапiї (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити епiдемiологiю Ку-гарячки

  • знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi та шляхи його реалiзацiї

Вивчити клiнiку Ку-гарячки

Вивчити лабораторну та диференцiальну дiагностику хвороби

 

 

Вивчити лiкування Ку-гарячки

 

Вивчити протиепiдемiчнi

заходи при Ку-гарячцi

  • знати основнi клiнiчнi симптоми хвороби

- визначити об’єм необхідних досліджень для підтвердження діагнозу

  • провести диференцiальну дiагностику Ку-гарячки з грипом, висипним та черевним тифами, бруцельозом, орнiтозом, пневмонiєю рiзного генезу, туляремiєю, лептоспiрозом
  • знати якi антибактерiальнi засоби викори-стовуються при лiкуваннi Ку-гарячки, iншi засоби терапiї (дози, показання для призначення)
  • знати специфiчну профiлактику Ку-гарячки

 

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Серед робiтникiв тваринницької ферми почали з'являтися випадки захворювання з тривалою гарячкою, явищами пневмонiї, ураженням локомоторного апарату. Якi обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

2. Хворий К., 42 рокiв, тракторист-бульдозерист, влiтку працював в мелiорацiї. Захворiв гостро. Турбували рiзкий бiль голови, кашель, бiль в груднiй клiтцi, пiтливiсть. Гарячка тривала три тижнi. В легенях сухi поодинокi вологi хрипи. При рентгенологiчному обстеженнi виявлена iнтерстицiйна пневмонiя. В кровi – лейкопенiя. Про яке захворювання можна думати? Призначити необхiднi обстеження для уточнення дiагнозу.

3. Хвора К., 32 рокiв, захворiла гостро – рiзкий бiль голови, озноб, гарячка 39о С, артралгiї, мiалгiї. На 3-й день з'явився кашель з незначним харкотинням. В легенях спостерігалась вкорочення перкуторного звуку над нижньою долею лiвої легенi, там же ослаблене дихання, сухi хрипи. Додатково з'ясовано, що хвора працює на молочнiй фермi, де є спалах подiбної хвороби. Про яке захворювання можна думати? З якими хворобами необхiдно провести диференцiальну дiагностику? Призначити лабораторне обстеження.

4. Серед робiтникiв тваринницької ферми спалах Ку-гарячки. Скласти план протиепiдемiчних заходiв.

5. У хворого 40 рокiв попереднiй дiагноз – Ку-гарячка, гостра форма. Скласти план обстеження i лiкування.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. РЗК на орнiтоз, Ку-гарячку. Обстеження на бруцельоз.

2. Ку-гарячка. Бруцельоз. РЗК з антигеном Burnetti. Шкiрно-алергiчна проба з антигеном Burnetti.

3. Ку-гарячка. З орнiтозом, грипом, туляремiєю. Кров на РЗК на Ку-гарячку, орнiтоз; РНГА з вiрусами грипу; РНГА з туляремiйним дiагностикумом, шкiрно-алергiчна проба з тулярином.

4. Виявлення хворих тварин. Санiтарно-гiгiєнiчнi заходи. Специфiчна профiлактика.

5. Аналiз кровi. Кров на РЗК на Ку-гарячку, шкiрно-алергiчна проба з алергеном Burnetti.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

  1. Програм-контроль.
  2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.
  3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. Львiв: 1996. – 350 с.

2. Інфекційні хвороби / За ред. М.Б. Тітова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливi зооно зи. – К.: Здоров'я, 1994. – 254 с.

2. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.