Медицина

САЛЬМОНЕЛЬОЗ

САЛЬМОНЕЛЬОЗ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати сальмонельоз, лабораторно пiдтвердити дiагноз, призначити лiкування, розробити комплекс протиепiдемiчних заходiв.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ зумовлена ростом захворюваностi на сальмонельоз майже в усiх економiчно розвинених державах, частими спалахами та великою летальностю серед дiтей молодшого вiку. Захворювання спричинює збитки в сiльському господарствi вiд загибелi худоби та птицi.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм бактерiологiчного та серологiчного дослiджень (каф. мiкробiологiї); застосовувати препарати для патогенетичної, симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити епiдемiологiю сальмонельозу

Вивчити клiнiку сальмонельозу

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику сальмонельозу

Вивчити лiкування сальмонельозу

  • знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi та шляхи його реалiзацiї
  • дати визначення хвороби; знати клiнiчнi форми сальмонельозу та симптоматику
  • знати диференцiальну дiагностику сальмонельозу з харчовими токсикоiнфек-цiями, дизентерiєю, холерою, ешерихiозом, сепсисом
  • знати бактерiологiчну, і серологiчну дiагностику, правила забору матерiалу для дослiдження
  • знати етиотропну, патогенетичну, симптоматичну терапiю

Вивчити профiлактику сальмонельозу протиепiдемiчнi і заходи при сальмонельозi

  • знати протиепiдемiчнi заходи в осередку

 

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий Р., 18 рокiв, поступив в iнфекцiйне вiддiлення в зв'язку з видiленням із калу при профiлактичному обстеженнi сальмонел. Скарг немає, будь-яких проявiв хвороби протягом мiсяця не було. Як можна розцiнити стан хворого? Дiагноз. Лабораторне дослiдження. Лiкування.

2. Хворий поступив в стацiонар через 4 год. пiсля вживання несвiжих м'ясних котлет. Турбували часте блювання, водянистi ви порожнення, бiль у животi, бiльше в правiй здухвиннiй дiлянцi. При оглядi шкiра блiда, язик сухий із сiрим нашаруванням, гiпотонiя, тахiкардiя. Про якi захворювання можна думати? Скласти план обстеження

хворого. Призначити лiкування.

3. Хворий М., 22 роки, поступив в iнфекцiйний вiддiл iз скаргами на озноб, рiжучий бiль в епiгастрiї, пронос. Температура 39о С, багаторазове блювання. Випорожнення рясні, водянисті, кольору жабуриння, без патологiчних домiшок. За 4 год. до захворюван ня вживав м'ясний салат. Попереднiй дiагноз. План обстеження хворого. Лiкування.

4. Серед учнiв ПТУ протягом короткого часу зареєстровано декiлька випадкiв сальмонельозу. План протиепiдемiчних заходiв.

5. Хворий К., 40 рокiв, поступив у клiнiку з дiагнозом "гострий гастроентероколiт". Скарги на рiзку слабiсть, бiль голови i пронос. Захворiв гостро через 2 год. пiсля вживання тiстечка iз заварним кремом. Раптово з'явились озноб, нудота, рясне багаторазове блювання, частi випорожнення, бiль у животi та ко роткочасна втрата свiдомостi. Температура 37,6о С. Попереднiй дiагноз, його обгрунтування. Скласти план обстеження хворого. З якими захворюваннями треба провести диференцiальну дiагностику? Призначити лiкування.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1

. Сальмонельоз, субклiнiчна форма, можливо носiйство. Кров на РНГА з сальмонельозним дiагностикумом. Антибактерiйна терапiя.

2. Сальмонельоз. Харчова токсикоiнфекцiя. Копрограма. Бактерiальний посiв калу, блювотних мас, промивних вод шлунка. Кров на РНГА з сальмонельозним та дизентерiйними дiагностикумами. Промити шлунок кип'яченою водою або 2 % розчином соди до чистих промивних вод. Внутрiшньовенне введення сольових розчинiв. Ферментативнi засоби. Серцевi.

3. Сальмонельоз, локалiзована форма, гострий ентеритний варiант. Копрограма. Бак. посiв калу. РНГА з сальмонельозними дiагностикумами. Промити шлунок. Внутрiшньовенно сольовi розчини. Ферментнi, серцевi засоби.

4. Контроль технологiї приготування їжi. Обстеження спiвробiтникiв харчового блоку на сальмонельозне носiйство.

5. Сальмонельоз, локалiзована форма, гастроентеритний варiант. Копрограма. Бак. посiв калу на сальмонельозну i дизентерiйну групи. Кров на РНГА iз сальмонельозним дiагностикумом. З дизентерiєю, харчовими токсикоiнфекцiями, ешерихiозом. Промити шлунок. Сольовi розчини, ферментнi та серцевi засоби.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливi зоонози. – К.: Здоров'я, 1994. – 254 с.

2. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

  1. Зарицкий А.М. Сальмонельозы. – Киев: Здоров’я, 1988. – 160 с.
Oddsei - What are the odds of anything.