Медицина

СИБIРКА

СИБIРКА

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вміти дiагностувати рiзнi форми сибiрки, пiдтверджувати їх лабораторно, призначити лiкування, проводити профiлактичнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Сибiрка – гостра iнфекцiйна хвороба, яка перебiгає з явищами iнтоксикацiї, серозно-геморагiчного запалення шкiри та лiмфатичних вузлiв, рiдше – у генералiзованiй формi. Джерелом iнфекцiї для людини є хворi травоїднi сiльськогосподарськi та дикi тварини. Розрiзняють побутову i професiйну захворюванiсть на сибiрку.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного та серологiчного (каф. мiкробiологiї) дослiджень; використовувати препарати етiотропної, специфiчної, патогенетичної i симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї); застосовувати патогенетичну терапiю при iнфекцiйно-токсичному шоцi, геморагiчному синдромi (каф. фармакологiї, каф. терапiї, каф. хiрургiї); скласти карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку сибiрки

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику сибiрки

Вивчити лiкування сибiрки

  • дати визначення хвороби
  • знати класифікацію основнi клiнiчнi симптоми рiзних форм захворювання
  • знати диференцiальну дiагностику з чумою, туляремiєю, сепсисом, бешихою, сапом, фурункулом, карбункулом i менiнгококцемiєю
  • визначити об'єм лабораторних дослiджень, необхiдних для пiдтвердження дiагнозу i правила забору матерiалу
  • знати етiотропну, специфiчну, патогенетичну терапiю

Вивчити профiлактику

  • знати джерела iнфекцiї, сибiрки і механiзм передачi збудника, санiтарно-ветеринарнi i протиепiдемiчнi заходи в осередку, правила виписки iз стацiонару

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий П., 40 рокiв, зоотехнiк, хворий 3 днi. Температура суб фебрильна. Турбує бiль голови. На тильнiй поверхнi лiвої кистi виражений набряк, в центрi якого везикула розмiром 0,3х0,5 см, заповнена серозно-геморагiчним вмiстом, облямована навколо щiльною, неболючою зоною гiперемiї до 2,5 мм шириною. Клiн

iчний дiагноз.

2. На фермi раптово захворiло теля. Температура 39,8о С, сукровичнi видiлення з усiх природнiх отворiв. Взято проби на сибiрку. План протиепiдемiчних заходiв.

3. До стацiонару поступив хворий із пiдозрою на сибiрку. План ла бораторного обстеження для пiдтвердження дiагнозу.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Сибiрка, шкiрна форма.

2. Знищення хворої тварини. Ретельна дезінфекцiя в осередку. Комплекс санiтарно-ветеринарних заходiв. Специфiчна профiлактика та спостереження за працiвниками в осередку iнфекцiї

.

3. Бактерiоскопiя вмiсту карбункула, видiлення збудника, реакцiя термопреципiтацiї за Асколi, бiопроба на тваринах, внутрiшньошкiрна проба з антраксином.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливi зоонози. – К.: Здоров'я, 1994. – 254 с.

2. Липковский В.Ф., Наумова Р.П. Практические занятия по инфекционным болезням. – Киев: Вища школа, 1981. – 283 с.

2. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.

Oddsei - What are the odds of anything.