СКАЗ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти правильно дiагностувати захворювання, призначити лiкування, органiзувати профiлактичнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Тернопiльська область, як i територiя всiєї України, є несприятливою стосовно сказу. Тому практикуючим лiкарям-iнфекцiонiстам, дiльничним терапевтам, невропатологам, епiдемiологам необхiдно постiйно пам'ятати про можливiсть появи цiєї хвороби серед населення. Особливого значення набуває специфiчна профiлактика для попередження захворювання на сказ.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти здійснювати фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм дослiдження секцiйного матерiалу (каф. патанатомiї); органiзувати догляд за тяжкохворими (каф. проптерапiї); застосовувати препарати патогенетичного i симптоматичного напрямку (каф. фармакологiї); застосовувати препарати для створення активного i пасивного iмунiтету (каф. мiкробiологiї); проводити санiтарно-освiтню роботу (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку сказу

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику cказу

Вивчити лiкування сказу

  • дати визначення захворювання
  • знати основнi клiнiчнi симптоми сказу
  • провести диференцiальну дiагностику сказу з правцем, енцефалiтами, ботулiзмом, бiлою гарячкою, iстерiєю, отруєнням стрихнiном, атропiном
  • визначити об'єм лабораторних дослiджень, що проводяться для пiдтвердження дiагнозу сказу
  • знати специфiчну i симптоматичну, терапiю

Вивчити профiлактику сказу

  • знати джерела iнфекцiї, механiзм передачi, методи i засоби специфiчної профiлактики сказу.

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. У травматологiчний пункт доставлена дитина з численними рваними ранами рук, тулуба, голови (укуси невiдомої собаки). Тактика лiкаря.

2. Хворий В., 48 рокiв, лiсничий, доставлений у лiкарню зi скаргами на перiодичнi напади психомоторного збудження i агресивнiсть. Два днi тому погiршився настрiй, з'явилися біль у спинi, слабiсть, водобоязнь. Мiсяць тому зловив лисицю, яка через два днi зникла. Дiагноз.

3. До лiкарнi звернувся чоловiк, якого за ногу вкусила собака. Тактика лiкаря, якщо собака належить сусiду.

4. Через 8 днiв пiсля укусу собакою в хворого з'явився біль у дiлянцi рани, загальнi клонiко-тонiчнi судоми, тризм. Про якi захворювання треба думати?

5. До лiкаря звернулася мати дитини, яку 6 днiв тому покусала собака, що жила в будинку 8 рокiв. Собака повернулася додому пiсля мiсячної вiдсутностi i через двi доби загинула вiд па ралiча. Яка тактика стосовно дитини?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Промити рани мильною водою, припекти настойкою йоду. Активно-пасивна профiлактика правця – введення гама-глобулiну i антирабiчної вакцини (повний курс щеплень).

2. Сказ, перiод збудження.

3. Обробка рани, профiлактика правця, спостереження за собакою протягом 10 днiв.

4. Треба диференцiювати правець i сказ.

5. Проведення курсу антирабiчних щеплень за безумовними показаннями.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих iз подiбною симптоматикою, розгляд iсторiї хворого на сказ, обгрунтування дiагнозу, складання плану обстеження, лiкування i профiлактики, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.

2. Липковський В.Ф., Наумова Р.П. Практичнi заняття з iнфекцiйних хвороб. – Київ: Вища школа, 1981. – 278 с.

3. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.