Медицина

ХОЛЕРА

ХОЛЕРА

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати холеру, призначити лiкування та розробити комплекс протиепiдемiчних заходiв в осередку холери.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Холера як представник гострих кишкових iнфекцiй продовжує загрожувати людству значним пiдйомом захворюваностi, оскiльки 7-а пандемiя, яка почалась у 1961 р., до цього часу не закiнчилась. У 1994-1995 рр. зареєстровано спалах холери на пiвднi України – 1371 хворих i 999 носiїв. 32 особи вмерли.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм бактерiологiчного i серологiчного дослiдження (каф. мiкробiологiї); пiдiбрати препарати для патогенетичної та етiотропної терапiї холери (каф. фармакологiї); прызначыты препарати для створення iмунiтету i проведення термiнової профiлактики холери (каф. мiкробiологiї, каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку холери

 

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику холери

Вивчити лiкування холери

  • дати визначення хвороби
  • назвати основнi клiнiчнi симптоми холери
  • класифiкацiя клiнiчних форм хвороби i ускладнення
  • провести диференцiальний дiагноз iз харчовими токсикоiнфекцiями, ешерихiозом, сальмонельозом, отруєнням солями важких металiв
  • знати етiологiю холери, класичне бактерiологiчне дослiдження при холерi, методи експрес-дiагностики холери
  • знати регiдратацiйнi заходи при холерi (первинна, компенсаторна регiдратацiя) етiотропну терапiю та медичний нагляд за контактними

Вивчити профiлактику холери

  • визначити систему протиепiдемiчних заходiв в осередку холери: карантиннi заходи, обсервацiя, дезiнфекцiйнi заходи; екстрена профiлактика холери; специфiчна профiлактика холери та умови виписки хворих iз стацiонару

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хвора С. поступила в клiнiку у тяжкому станi, зi скаргами на повторну блювоту, пронос без покликiв, наростаючу слабiсть, судоми в гомiлкових м'язах. Лiкарська тактика з ура хуванням дiагнозу.

2. Стан хворого вкрай тяжкий. Безперервна блювота, пронос без покликiв. Шкiра суха, блiда, взята в складку не розправ ляється, пульс ниткоподiбний, артерiальний тиск не визначається. Тони серця глухi. Температура тiла субнормальна. Дiагноз. План обстеження.

3. Розрахувати необхiдну кiлькiсть стандартного сольового розчину 1 хворому. Маса тiла 64 кг.

4. Вкажiть ступiнь зневоднення хворого на холеру з наступними симптомами: надмiрна блювота, частi рiдкi випорожнення, потьмарена свiдомiсть, судоми. Шкiрнi покриви сухi, холоднi на дотик. Цiаноз губ, кiнчика носа, акроцiаноз. Риси обличчя загостренi, очнi яблука запалi. Слизовi ротової порожнини i кон'юнктиви сухi, гiперемiйованi. Афонiя.

5. Хворий М., 36 рокiв, поступив у клiнiку через 4 год. вiд початку захворювання на холеру з явищами дегiдратацiї III ступеня. Як пiдтвердити попереднiй дiагноз ?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Холерний гастроентерит. Внутрiшньовенне введення розчину Фiлiпса № 1 до зупинки блювоти i проносу. Препарати калiю. Антибiотики.

2. Холерний алгiд. Загальний аналiз кровi, загальний аналiз сечi, копрограма, бакдослiдження блювотних мас i калу експрес-методом i класичним бактерiологiчним методом.

3. Необхiдно ввести кiлькiсть рiдини, рiвну 10 % маси тiла, тобто 6,5 л.

4. IV ступiнь зневоднення.

5. Експрес-методи дiагностики (метод iмобiлiзацiї вiбрiонiв, макро- i мiкроаглютинацiї, люмiнесцентно-серологiчний метод) i класичний бактерiологiчний метод.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв..

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998ю – 412 с.

2. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А.П., Лесников А.Л. – Л.: Медицина, 1991. – 336 с.

3. Черкасский Б.Л. Справочник по особо опасным инфекциям. – М.: Медицина, 1996. – 160 с.

Oddsei - What are the odds of anything.