ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВI
 
 

Мал. 67. Визначення групи кровi за допомогою стандартних сироваток.

1 - у трьох групах вiд'ємний результат. Еритроцити не мiстять аглютиногенiв А i В. Кров О(I) групи.

2 - сироватка Аb(II) показала вiд'ємний результат, а Оab (I) i Вa(III) позитивний - кров А(II) групи.

3 - сироватки Оab(I) i Аb(II) показали позитивну реакцiю, а Вa(III) - вiд'ємну - кров В(III) групи. Еритроцити мiстить аглютиноген b.

4 - стандартнi сироватки у всiх трьох групах аглютинували еритроци ти. Кров АВ(IV) групи. Еритроцити мiстять аглютиногени a i b. Необхiдно додатково провести дослiдження з сироваткою АВ(IV) групи.
Мал. 68.
Схематичне зображення можливих варiантiв переливання кровi. При переливаннi кровi аглютинуються еритроцити донора. Це дозволяє, при вiдсутностi одногруп ної кровi, як виняток, перелити кров, еритроцити якої не можуть бути аглютованi сироваткою хворого, однак об'єм переливання повинен бути не бiльше 500 мл.Мал. 69. Проведення проби на сумiснiсть за групами кровi АВ(О). Пробу проводять на бiлiй (склянiй) пластинi. На неї наносять 2-3 краплi сироватки кровi хворого i кров донора у спiввiдношеннi 1:10. Розмiшують. Спостерiгають протягом 5-ти хвилин.

А - кров донора не сумiсна з кров'ю хворого;

Б - кров донора сумiсна з кров'ю хворого.
Мал. 70. Проведення проби на сумiснiть за резус-фактором. Пробу проводять при температурi 46-48° С протягом 10 хвилин. На чашку Петрi наносять 2-3 краплi сироватки кровi хворого i додають кров донора (у спiввiдношеннi 10:1). Чашку Петрi опускають у водяну баню на 10 хв., пiсля чого перевiряють результат.

А - кров донора не сумiсна з кров'ю хворого;

Б - кров донора сумiсна з кров'ю хворого.

Вiдомостi про всi проведенi реакцiї записують в iсторiю хвороби. Перед переливанням кровi проводять також бiологiчну пробу.


Можливi ускладнення пiд час ереливання кровi