Розділ 2.0 Статистичні методи

2.1 Основні визначення

Серед багатьох визначень статистики загалом і медичної статистики зокрема найбільшою мірою суть науки виражає таке: медична статистика — це наука, яка вивчає здоров’я людності в залежності від соціально-економічних, культурних, санітарно-гігієнічних та медико-біологічних чинників і має за мету встановлення тенденцій цих залежностей в умовах діяльності системи медичної допомоги.

Медична статистика має предмет та методи дослідження. Останні частково специфічні, частково спільні з іншими науками. Медична статистика вивчає явища, що відбуваються випадково, у відповідності із статистично вірогідними законами.

Вивчаючи випадкові явища і спираючись на теорію вірогідності, медична статистика зуміла розпізнати з певною допустимою похибкою багатофакторіальну кореляцію між явищами та чинниками, що їх обумовлюють.

Медична статистика вивчає:

1.0 Здоров’я людності:

1.1 Демографічні процеси;

1.2 Захворюваність;

1.3 Інвалідність;

1.4 Соматометрію і визначення біохімічних констант;

1.5 Психічне здоров'я та психометрію.

2.0 Умови довкілля та спосіб життя людей:

2.1 Повітря;

2.2 Воду;

2.3 Іонізуючу радіацію;

2.4 Харчування;

2.5 Матеріальне благополуччя;

2.6 Працю та навчання;

2.7 Відпочинок;

2.8 Поведінку.

3.0 Медичну базу:

3.1 Медичні заклади;

3.2 Кадри;

3.3 Бюджет охорони здоров’я.

4.0 Діяльність системи охорони здоров’я:

4.1 Амбулаторій і поліклінік;

4.2 Стаціонарів;

4.3 Аптек;

4.4 Соціально-медичну діяльність.

План та програма медико-статистичного дослідження включає:

1.0 Збір даних:

1.1 Спостереження;

1.2 Експеримент;

1.3 Реєстрація спостереження або експерименту;

1.4 Зосередження і зберігання даних;

1.5 Передача даних.

2.0 Обробка даних:

2.1 Нормалізація (стандартизація) даних;

2.2 Кодування та групування даних;

2.3 Табелювання;

2.4 Розрахунок пересічних значень, дисперсій, похибок;

2.5 Порівняння, визначення різниці;

2.6 Кореляція, регресія, комплексні оцінки.

3.0. Аналіз даних:

3.1 Оглядовий, інтерпретативний аналіз;

3.2 Математичний аналіз: дисперсійний, дискримінантний, багатофакторний, канонічний, логістичний, системний тощо.

Отже, предметом вивчення медичної статистики є рівень здоров’я людності в своїй структурі та динаміці.

Більш детальна характеристика здоров’я обіймає такі явища:

1. Демографічні процеси (чисельність, структура, динаміка природного та механічного руху).

2. Захворюваність (структура та динаміка первинної, загальної, лікарняної захворюваності, а також захворюваності з тимчасовою втратою працездатності).

2.1 Соматометричний розвиток;

2.2 Психомоторний розвиток, психічне здоров'я, адаптаційну здатність до соціального життя;

2.3 Дисперсію біологічних констант стосовно їх значень, що вважаються нормальними.

Вивчення причин цих явищ близьке до вивчення факторів ризику, чим займається аналітична епідеміологія, однак, предмет медичної статистики ширший. Він включає додатково фактори пропаганди здоров'я — соціально-економічні, культурні, санітарні. Тому тут більше підходить назва "шанси", а не "ризики".

Крім того, предметом медичної статистики є вивчення динаміки адаптації груп людності до колективного співіснування, будь то адаптація школярів, робітників, службовців тощо, що наближає її до предмету соціології.

Важливим зацікавленням медичної статистики є кількісний та якісний аналізи діяльності лікувально-профілактичної мережі, оцінка цієї діяльності через механізм впливу на стан здоров’я з обов'язковим врахуванням комплексного впливу різних факторів.

Вивчення здоров’я людності вимагає застосування комплексних методів щодо системи спостереження та збору даних, їх обробки та аналізу. Часто ці методи використовуються іншими науками, однак, специфіка медико-статистичного підходу полягає у визначенні динаміки явищ, їхніх закономірностей та тенденцій.

Здоров’я людності залежить від якості життя. Здоров’я віддзеркалює соціально-економічні, культурно-соціальні умови, тому здоров’я не може бути вивчено без цих детермінант. Доведено, що рівень розвитку суспільства визначав рівень та якість життя людності, неодмінною складовою яких є здоров’я.

Отже методологією медичної статистики є взаємозалежне вивчення явищ в їхньому історичному розвитку всередині суспільства.

Застосовуються різноманітні методи.

Метод порівняння одного й того ж явища в різних групах людності (згідно статі, віку, соціального стану, роду занять тощо), а також на різних територіях, Це має суттєве значення для вивчення явища. В рівній мірі це стосується динаміки явищ.

Епідеміологічний метод. Раніше використовувався для вивчення інфекційних хвороб, тепер використовується для вивчення усіх аспектів здоров'я людності. Епідеміологічний метод є методом кореляції та регресії між явищем і факторами, що перебувають з ним в причинно-наслідковому зв'язку.

Факторіальний аналіз використовується для вивчення закономірностей динаміки і структури явищ.

Математичні методи: методи прогнозування, оперативні та системні дослідження.

Експериментальний метод використовується для вивчення явищ, що імітуються в лабораторних умовах або в умовах реформування медичної допомоги.

Медико-статистичне дослідження може бути повним або вибірковим.

Повне або суцільне дослідження охоплює усі одиниці спостереження.

Вибіркове дослідження охоплює репрезентативну частку одиниць спостереження, яке дає змогу оцінити усе явище.

Важливе значення має місце дослідження. Територія сильно впливає на результати дослідження.

Наступним питанням є час і термін проведення дослідження. Дослідження може тривати постійно, тобто бути поточним, здійснюватись періодично, у певний час або бути одномоментним.

До постійних досліджень відносяться, для прикладу, вивчення природного руху людності, до періодичних — вивчення розповсюдженості хронічних хвороб, до одномоментних — перепис людності, фіксація стану медичної допомоги.

Після збору статистичних даних проводиться їхня обробка. Вона включає кількісну і якісну перевірку, кодування та групування цих даних. Кількісна перевірка означає перевірку правильності запису статистичних документів, якісна — логічне співставлення даних, наприклад, віку і діагнозу, віку і занять, зросту і маси тіла тощо. Далі йде кодування. Кожній кількісній чи якісній характеристиці явища присвоюється код. Кодування є загальним або медичним в залежності від характеру ознаки.

Групування — це розподіл даних згідно кількісних чи якісних характеристик з метою їхнього аналізу. Кількісними характеристиками є вік, демографічні показники, зріст, вага тощо. Якісними характеристиками є стать, соціальний стан, професія, хвороба тощо.

Групування є простим (згідно однієї ознаки), складним (згідно багатьох ознак, що комбінуються між собою) і повторним (групування раніше поділених груп з метою більш глибшого вивчення явища).

Групування — центральний момент дослідження і його слід проводити на підставі глибокого вивчення суті проблеми.

Варіанта — кількісне чи якісне значення конкретної характеристики явища, наприклад, новонароджений може мати довжину тіла 47, 48, 49, 50 і т.д. см. Цей новонароджений може бути різної статі: хлопчик, дівчинка. Варіанта може бути представлена у вигляді абсолютного, відносного числа та якісних характеристик.

Абсолютна величина — число, що характеризує явище в його абсолютному (арифметичному) значенні.

Відносна величина — число, що характеризує відношення однієї величини до іншої і може означати частку, частоту або співвідношення однієї величини до іншої.

Кожному значенню варіанти (х) відповідає її частота (n), з якою вона повторюється. Ряд варіант з їхніми частотами складає т.з. варіаційний ряд.


Таблиця 1 — Варіаційний ряд

Вага новонароджених, гр., Х

Число новонароджених, n

2900

1

3000

2

3100

3

3200

3

3300

2

3400

1


Варіанти, що утворюють варіаційний ряд, можуть складатись з простих варіант (вага — 2900 г) або дискретних (2900-3100 г).

Статистична сукупність складається із елементів, що мають однакові характеристики і являють собою об’єкт статистичного аналізу. Наприклад, в дослідженні демографічних проблем країни статистичною сукупністю буде уся її людність; в дослідженні стаціонарної допомоги — госпіталізовані хворі.

Генеральна статистична сукупність включає усі елементи дослідження.

Вибіркова статистична сукупність містить частину генеральної сукупності, яка репрезентує усі її елементи. Вона повинна так обиратись із генеральної статистичної сукупності, щоб дати кожній статистичній одиниці однаковий шанс попасти у вибірку.

Часткова статистична сукупність — частина генеральної статистичної сукупності, яка обирається згідно певного критерію, наприклад, із усієї сукупності госпіталізованих хворих вибираються ті, що мають гіпертензію.

Статистична одиниця (одиниця спостереження) представлена елементом, із яких складається статистична сукупність. Наприклад, людина, сім’я, новонароджений, вагітна жінка, хворий ішемічною хворобою серця тощо.

Статистична ознака — це та спільна для усіх одиниць властивість, яка вивчається під час статистичного дослідження.

Статистичний розподіл — це ряд значень певної характеристики одиниці спостереження, що розподілені згідно певного закону розподілу.

Статистичний параметр — представницьке значення, обраховане на підставі статистичного розподілу, наприклад, пересічна величина, дисперсія, похибка тощо.

Статистичний показник — це статистичне значення, з допомогою якого можна охарактеризувати явище.

Статистичний індекс — відносна цифрова величина, знайдена шляхом порівняння статистичних показників.

Після обробки статистичних даних настає етап зведення їх у статистичні таблиці, що дозволяють краще зрозуміти досліджувані явища.

Статистичні таблиці — це макети, що складаються із стовпчиків та рядків, на перетині яких розміщуються статистичні показники.

Існують прості, групові та комбіновані таблиці.


Таблиця 2 — Число медичних закладів в області (проста таблиця)


Медичний заклад

Число закладів

Дільнична лікарня

75

Центральна районна лікарня

20

Обласна лікарня

1

Разом

96


Таблиця 3 — Територіальний розподіл медичних закладів в області (групова таблиця)


Медичний заклад

Північ

Центр

Південь

Разом

Дільнична лікарня

20

40

15

75

Центральна районна лікарня

5

12

3

20

Обласна лікарня

-

1

-

1

Разом

25

53

18

96


Таблиця 4 — Територіальний розподіл медичних закладів

згідно форми власності (комбінована таблиця)

Медичний

заклад

Північ

Центр

Південь

Разом


дер-жавні

кому-нальні

дер-жавні

кому-нальні

дер-жавні

кому-нальні


Дільнична

лікарня

3

17

5

35

1

14

75

Центральна райлікарня

4

1

8

4

2

1

20

Обласна

лікарня

-

-

1

-

-

-

1

Разом

7

18

14

39

3

15

96


Після обробки матеріалу і зведення його в таблиці розпочинається розрахунок статистичних показників.

Певне значення мають абсолютні числа, особливо коли йдеться про незначні або, навпаки, соціально значимі явища. Так, один випадок обкладу на лікарській дільниці свідчить про вкрай негативну епідеміологічну ситуацію; рівною мірою 4 випадки захворювання на СНІД повинні поставити на ноги усю медичну службу регіону.

Пересічна величина одним числом характеризує явище. Вона дуже часто застосовується в статистичному аналізі — пересічний термін перебування хворого на ліжку, пересічна місткість лікарень тощо.

Дисперсія від пересічного значення показує варіабельність (коливання) індивідуальних випадків по відношенню до пересічного значення.

Пересічна похибка відображає відношення статистичного показника, отриманого при вибірковому дослідженні, до показника суцільного або повного дослідження.

Показники кореляції і регресії використовуються для визначення функціональних, причинних зв’язків між двома або більше характеристиками.

Екстенсивні показники характеризують структуру статистичної сукупності.

Інтенсивні показники відображають частоту явища в середовищі, показують його рівень.2.2. Основні елементи теорії вірогідностей


Під час проведення медико-статистичних досліджень помітна велика варіабельність чинників, подій і явищ. На цю варіабельність впливає багато факторів. Одні з них діють постійно, інші протягом недовгого часу. Спільна дія цих факторів і визначає коливання подій і явищ. У зв’язку з цим усі явища можна поділити на три типи: достовірні, неможливі, випадкові.

Достовірною називають подію, яка обов’язково відбудеться, якщо дотримано усіх необхідних умов. Наприклад, якщо в класі зібрані діти віком 12 років, то вірогідність того, що вибраний учень буде мати 12 років, дорівнює 1.

Неможливою називають подію, яка не може відбутися за даних умов. Наприклад, в тому ж класі вибрати учня віком 10 років неможливо.

Випадковою називають подію, яка за даних умов може відбутись або не відбутись. Наприклад, в тому ж класі можна вибрати школяра зростом у 150 см, а можна й не вибрати.

При вивченні здоров’я людності та діяльності медичних закладів більшість подій носить випадковий характер.

Теорія вірогідностей займається вивченням вірогідних закономірностей масових однорідних випадкових явищ. Об’єктом теорії вірогідностей є масові випадкові процеси, вона може передбачати результат одинокого явища.

Вірогідність – міра об’єктивної можливості випадкового явища. При певних умовах дослідження цю вірогідність можна визначити. Визначення вірогідностей проводиться з допомогою шансів і може бути представлено математичними формулами.

Якщо загальне число дітей у класі n, а вибраний один учень m, то вірогідність попасти у вибірку дорівнює

.

Вона буде знаходитись в межах 0£ p £1.

Для правильного розуміння вірогідних процесів потрібно знати основні теореми вірогідностей.

Теорема складання вірогідностей (теорема Лапласа)

Якщо події А і Б несумісні, то вірогідність того, що відбудеться подія А або подія Б дорівнює сумі вірогідностей кожної події.

р(А або Б) = рА+ рБ.

Наприклад, в класі із 40 учнів у віці від 12 до 12.5 років було 8 хлопчиків (А) і 10 дівчаток (Б):

,

.

Вірогідність спільної події (віку від 12 до 12.5 років) в класі така

р(А + Б) = 0.2+0.25=0.45.

Теорема – вірогідність появи однієї із двох несумісних подій дорівнює сумі вірогідностей цих подій. Звідси випливає висновок — сума вірогідностей протилежних подій дорівнює 1.

1= р+q.

Наприклад, р – вірогідність летального результату 2 % або 0.02, q – вірогідність сприятливого результату 98 % або 0.98.

0.02+0.98=1.

Ця теорема лежить в основі розрахунку екстенсивних показників.

Теорема множення вірогідностей (теорема Фермата)

Якщо події є незалежними, то вірогідність того, що складна подія цебто така, яка включає вірогідність події А і вірогідність події Б, дорівнює добутку вірогідностей двох подій

р(А і Б) = рА×рБ.

У вищенаведеному класі вірогідність хлопчиків склала р = 0.4, дівчаток р = 0.6; вірогідність віку від 12 до 12.5 років серед усіх учнів р = 0.45. Тоді, вірогідність появи у вибірці хлопчиків у віці від 12 до 12.5 років буде:

р(А і Б) = 0.4×0.45=0.18.

Якщо події А і Б залежні, то це означає, що вірогідність однієї з подій залежить від появи чи непояви іншої. Умовною вірогідністю події називають вірогідність події Б за умови, що подія А вже наступила. Тому вірогідність спільної появи двох залежних подій А і Б дорівнює добутку однієї з них на умовну вірогідність іншої, вирахуваної за умови, що перша вже наступила.

р(А , Б) = рА×рА(Б).

Наприклад, в місті є 13 поліклінік, з яких 8 з числом відвідувань в день (А) від 100 до 200, 3 поліклініки – 200 -500 відвідувань (Б) і 2 поліклініки з 500 і більше відвідувань в день (В). Треба визначити вірогідність того, що перша вибрана поліклініка буде відноситись до типу А, друга — до типу Б.

Розрахуємо вірогідність того, що перша поліклініка буде типу А.

.

Вважаючи, що дана подія відбулася, знаходимо умовну вірогідність появи поліклінік типу Б

.

Обрахуємо вірогідність вибору поліклінік типу А, а потім типу Б

.

Теорема складання вірогідностей спільних подій

Дві події називаються спільними, якщо поява однієї з них не виключає появи іншої в тому ж дослідженні.

Вірогідність появи хоча б однієї з двох спільних подій дорівнює сумі вірогідностей цих подій без вірогідності їхньої спільної появи.

Наприклад, вірогідність правильної постановки діагнозу пацієнту тільки згідно анамнестичних даних лікарем А дорівнює 0.7, лікарем Б — 0.8. Знайти вірогідність постановки діагнозу хоча б одним лікарем.

Вірогідність постановки діагнозу одним лікарем не залежить від іншого. Тому вірогідність того, що обидва поставили правильний діагноз дорівнює:

р(А , Б) = рА×рБ=0.7×0.8=0.56.

Вірогідність, яку шукаємо:

р(А - Б) = рАБ - р(А, Б) =0.7+0.8-0.56=0.94.

Теорема повної вірогідності

Вірогідність події А, яка може наступити лише за умови появи однієї з несумісних подій В1, В2, … Вn, що створюють повну групу, дорівнює сумі добутків вірогідностей кожної з цих подій на відповідну умовну вірогідність події А

.

Це формула повної вірогідності.

В двох районах є поліклініки, як об’єднані (А), так і необ’єднані зі стаціонаром. Вірогідність того, що поліклініка першого району є об’єднаною дорівнює 0.8, а для другого району – 0.9. Треба визначити вірогідність того, що перша вибрана поліклініка об’єднана зі стаціонаром. Поліклініка може бути із першого району (подія В1) або з другого (подія В2). Вірогідність того, що поліклініка (об’єднана чи необ’єднана) буде з першого району:

або (0.5).

Вірогідність вибірки поліклініки з другого району дорівнює

або (0.5).

Вірогідність того, що вибрана поліклініка є об’єднаною дорівнює:

р =0.5×0.8+0.5×0.9=0.85.

Вірогідність апріорна – вірогідність випадкової події, визначена наперед до проведення дослідження.

Вірогідність апостеріорна (статистична) – вірогідність події, що визначена лишень після проведення статистичного дослідження.

Якщо подія А може наступити за умови появи однієї із несумісних подій В1, В2, … Вn і при цьому невідомо, яка із цих подій настане, розрахунок умовної вірогідності події відбувається згідно теореми Байєса.

Ця теорема дозволяє оцінити вірогідність подій після того, як проведено дослідження і отримані результати. Теорема Байєса або теорема про вірогідність гіпотез свідчить, що вірогідність гіпотези після дослідження. що привело до здійснення події А, дорівнює добутку вірогідності цієї гіпотези до дослідження на вірогідність події згідно гіпотези, поділена на повну вірогідність події А, тобто на суму таких добутків для всіх гіпотез:

,

де — апріорна вірогідність події В1;

— апріорна вірогідність події В2;

— умовна вірогідність події А за події В1;

— умовна вірогідність події А за події В2.

Наприклад, треба визначити ризик перинатальної смертності у жінок з анатомічно вузьким тазом

апріорна вірогідність перинатальної смертності (згідно звітів, літературних джерел)

.

апріорна вірогідність сприятливих пологів

=1-0.025=0.975.

вірогідність вузького тазу при перинатальній смертності

=0.051.

вірогідність вузького тазу при сприятливих пологах

=0.029.

і знаходять шляхом дослідження.

Тоді,

або (44 ‰).

Отже ризик пеританальної смертності за анатомічно вузького тазу значно вищий пересічного ризику (44 ‰ проти 25 ‰). Ці розрахунки покладені в основу багатьох методів формування груп підвищеного ризику.

Важливе місце в теорії вірогідностей займає поняття відносної частоти. Відносною частотою називають відношення числа проб, за яких подія відбулася, до загального числа фактично проведених проб. Вірогідність обчислюють до дослідження, частоту – після нього.

Поняття відносної частоти лежить в основі розрахунку усіх відносних показників. При проведенні різноманітних досліджень ми маємо справу не стільки з вірогідністю, скільки з відносною частотою.

В медико–статистичних дослідженнях зустрічається багато подій, кожна з яких має свою вірогідність появи.

Розподілом називають ряд абсолютних або відносних чисел, що показують як часто зустрічається в сукупності те чи інше значення фактору (явища, події) або вірогідності його значень (розподіл вірогідностей). Абсолютні числа одиниць спостереження, що мають дане значення фактора (події), називаються його частотами. Частоти можна зобразити у відносному вигляді і визначити частоту кожного фактору або події у відсотках або як відношення частоти до підсумку, прийнятого за 1. Таким чином, сума усіх частот буде дорівнювати 100 % або 1. Розподіл випадкових подій та їхніх частот можна зобразити наступним чином: у вигляді графіків, таблиць, математичних формул.

Тому говорять про табличне зображення ряду розподілу, графічне, у вигляді математичної формули, що характеризує закон розподілу випадкового явища. Графік розподілу характеризує залежність між значеннями ознаки, що коливається, та відповідними її частотами.

Прийнято розрізняти теоретичний та емпіричний розподіли.

Теоретичний розподіл – розподіл, обраний для відображення закону, якому підкоряється розподіл того чи іншого фактору чи події. Кожен із медико-статистичних факторів підпорядковується певному закону розподілу.

Емпіричний закон розподілу – розподіл фактора, отриманий в результаті групування медико-статистичних даних.

В медико-статистичних дослідженнях зустрічаються фактори, що піддаються різноманітним законам розподілу. Найбільш часто зустрічаються нормальний та пуассоновий розподіли.

Нормальний розподіл вперше обгрунтував в 1773 р. Де-Муавр. При виконанні великого числа вимірювань дослідники отримують різноманітні відхилення від якогось стандарту. При цьому більшість відхилень буде не набагато відрізнятись від стандарту і чим далі від стандарту, тим менше буде таких випадків.

Нормальний розподіл ознаки спостерігається у тих випадках, коли на величину цієї ознаки впливає багато різних факторів. Саме такими багатофакторними є здебільшого соціально-медичні явища. Тому більшість випадків спостереження групується біля пересічної величини і чим далі від пересічної, тим рідше зустрічаються такі випадки.

Нормальний розподіл має такі основні властивості:

  1. Достатньо точно характеризується двома параметрами: пересічною арифметичною (М) і пересічним квадратовим відхиленням (s);

  2. Обумовлений співвідношенням між кількістю пересічних квадратових відхилень від пересічної і часткою одиниць спостереження, розміщених в даних межах (табл.5).


Таблиця 5 — Розподіл частот ряду за випадкової варіації

М ± s

Частка частот знаходиться (в%)


в межах інтервалу

поза ним

разом

М ± 0.2s

16

84

100

М ± 0.4s

31

69

100

М ± 0.6s

45

55

100

М ± 0.8s

58

42

100

М ±1.0 s

68

32

100

М ± 1.2s

77

23

100

М ± 1.5s

87

13

100

М ± 2.0s

95.5

4.5

100

М ± 2.5s

98.8

1.2

100

М ± 3.0s

99.7

0.3

100

М ± 3.5s

99.95

0.05

100

Користуючись таблицею 5, можна, наприклад, сказати, скільки із сукупності в 300 осіб буде знаходитись в межах М ± 1.0s (68 % від 300 складає 204 особи), М + 1.0s (102 особи) і т.д. (граф.1).


Кривою нормального розподілу є плавна півколоподібна симетрична крива, рівняння якої можна записати у вигляді такої формули:

,

де х — випадкова величина (варіанта);

М — пересічна арифметична;

s — пересічне квадратове відхилення;

е= 2.71828, p =3.14159.


Існує декілька способів побудови кривої нормального розподілу згідно даних, отриманих в результаті статистичного дослідження.

Приведемо один із них (таблиця 6) на підставі такої видозміненої формули:

,

де g — величина інтервалу;

Sn — сума усіх частот, що дорівнює сумі вибіркової сукупності;

індекс, величина якого визначається згідно спеціальних таблиць (див. додаток 1).

В таблиці 6 розподілені 200 жінок гінекологічного відділу згідно віку. F(t) знаходимо з таблиці (додаток 2).

В основі багатьох статистичних методів лежить використання нормального закону розподілу. Мається на увазі передовсім варіаційний аналіз (М, s, х) для оцінки достовірності результатів дослідження.

Лінійна кореляція також застосовується переважно для факторів, які підлягають нормальному закону розподілу. Тому в статистичних дослідженнях намагаються розподіли, далекі від нормального, перетворити в нормальний.

Частіше за інших використовують такі перетворення:

Існує декілька методів оцінки “нормальності ” розподілу.

1.Числа Верстергарда — 0.3; 0.7; 1.1; 3. Для використання цих чисел необхідно спочатку розрахувати пересічну арифметичну (Ма) і пересічне квадратове відхилення (s). Для того, щоб розподіл фактора відповідав нормальному, треба дотримання таких вимог:

  1. В межах Ма ± 0.3s має бути 25% усіх варіант;

  2. В межах Ма ±0.7s має бути 50% усіх варіант;

  3. В межах Ма ± 1.1s - 75% ;

  4. В межах Ма ± 3s - 99.8% усіх варіант.

2. Визначення коефіцієнту асиметрії

а) ,

де М0 — мода;

Якщо Кас > 0, то негативна лівостороння асиметрія, Кас = 0, то ряд асиметричний;

б) в якості простого способу оцінки асиметрії може бути використана проста формула:

Ас = р%-50%

де р% — питома частка випадків, що переважають пересічну арифметичну.

3. Застосування критерію c2 Пірсона

,

де р — емпіричні частоти;

рі — теоретичні частоти.

Техніка розрахунку c2 представлена нижче.

4. Застосування критерію Колмогорова:

,

де D — максимальна різниця нагромаджених теоретич-них і емпіричних частот;

n — число спостережень.


Розподіл Пуассона

Цей розподіл використовується для характеристики рідкісних явищ.

Визначальною особливістю розподілу Пуассона є приблизна рівність Ма і дисперсії s2:

Ма=s2.

Для оцінки вірогідності рідкісних явищ використовується формула Пуассона:

,

де m — частота даної події;

n — загальне число випадків (одиниць спостереження);

p — вірогідність події для одного випадку;

е = 2.71828.

За наявністю фактичних даних замість n×p необхідно взяти Ма. Для знаходження теоретичного m/ використовуємо наступну формулу:

,

де x — перемінне значення (число раз);

Ма — пересічне число раз у фактичній сукупності;

n — число спостережень.

За

Наприклад, у 1000 породіль були вивчені наслідки попередніх вагітностей. В результаті отримані такі дані (таблиця 7).


Таблиця 7 — Розподіл породіль за числом попередніх абортів

Число абортів, х

Число жінок, m

0

609

1

310

2

69

3

12


Знаходимо пересічну арифметичну

Із таблиці (додаток 3) знаходимо, що е-0.5= 0.606, потім визначаємо теоретичне число жінок, що не мали абортів.

Отже Sm= 606+303+76+3=998, 1000-998 = 2 (мали більше 3-х абортів).

Пуассоновий розподіл має таку криву (граф. 2).
Графік 2. Розподіл породіль згідно числа попередніх абортів

Для оцінки відповідності (наближення) фактичних і теоретичних даних найчастіше використовується критерій c2 Пірсона.2.3 Відносні та пересічні величини та їхня достовірність


В результаті статистичного дослідження при обробці статистичних даних захворюваності, смертності, летальності тощо отримують абсолютні цифри, що вказують на розмір явищ. Хоча абсолютні цифри і мають певне пізнавальне значення (наприклад, чисельність людності, інфекційних захворювань на дільниці тощо), проте, використання їх обмежене. Для визначення рівня явища, для порівняння показника в динаміці або з показником різних територій необхідно вираховувати відносні величини (показники, коефіцієнти), що являють собою результат співвідношення статистичних величин між собою. Основною арифметичною дією при вирахуванні відносних величин є ділення.

В медичній статистиці використовуються такі види відносних величин (показників):

екстенсивний;

інтенсивний;

відносна інтенсивність;

співвідношення;

наочності.

Для визначення структури захворюваності (смертності, летальності і т.д.) використовується екстенсивний показник. Екстенсивний показник або показник розподілу характеризує склад явищ (структуру) тобто він показує, яку частину від загального числа всіх захворювань (померлих) складає те чи інше захворювання, що входить в загальну кількість. Використовуючи цей показник можна також вирахувати склад хворих згідно віку, соціального стану тощо. Прийнято виражати цей показник у відсотках, але він може бути вирахуваний і в проміле в тому випадку, якщо частка даного захворювання мала і при обрахуванні у відсотках вона виражається як десятковий дріб, а не цілим числом.

Загальна формула його вирахування така: .

Методику обрахунку екстенсивного показника покажемо на прикладі.

Визначити віковий склад тих, що звернулись в поліклініку, якщо відомі такі дані:

Число тих, що звернулися — 1500 приймаємо за 100 %, число хворих кожного віку — відповідно за X, звідси відсоток тих, що звернулися в поліклініку у віці 15-19 років від загального числа буде складати:

1500 – 100

150 – Х

.


Таблиця 8

Вікова група

Абсолютне число

% від загального числа

15 - 19

150

10,0

20 - 29

375

25,0

30 - 39

300

20,0

40 - 49

345

23.0

50 - 59

150

10.0

60 і старше

180

12.0

Всього:

1500

100.0


Висновок: найбільше число тих, що звернулися в поліклініку, було в віці 20-29 і 40-49 років.

Екстенсивним показником при аналізі потрібно користуватись з обережністю і пам'ятати, що ним користуються лише для характеристики складу явищ в даному місці і в даний час. При порівнянні структури можна лише сказати про зміну порядкового номера даного захворювання в структурі захворювань.

Коли необхідно визначити розповсюдженість явища, то використовують інтенсивні показники.

Інтенсивний показник характеризує частоту або розповсюдженість. Він показує, як часто дане явище зустрічається в даному середовищі. Наприклад, як часто зустрічається те чи інше захворювання серед людності або як часто помирають від того чи іншого захворювання. Для того, щоб його вирахувати необхідно знати чисельність людності або контингенту.

Загальна формула його обрахування така:

.

Загальні показники вираховують звичайно на 1000 осіб. Це показники народжуваності, захворюваності, смертності і т.д.; по окремим захворюванням вираховують — на 10 000, а захворювання, що зустрічаються рідко — на 100 000 осіб.

Розглянемо методику його вирахування на прикладі.

Приклад. Число померлих в районі — 175, чисельність людності на початок року — 24 000, на кінець року — 26 000. Визначити показник смертності.

.

Визначаємо середню чисельність людності; для цього беремо людність на початок року плюс на кінець року і ділимо на 2:

Середня чисельність людності.

Складаємо пропорцію: 175 померлих приходиться на 25000 людей, а скільки померлих приходиться на 1000?

175 – 25000

Х – 1000

.‰

Аналогічно вираховуються показники народжуваності, захворюваності тощо.

Показники відносної інтенсивності являють собою числове співвідношення двох чи декількох структур одноіменних елементів сукупності, що вивчається. Вони дозволяють встановити ступінь відповідності (переваги чи зменшення) аналогічних ознак і використовуються як допоміжний прийом в тих випадках, коли не вдається отримати прямі інтенсивні показники або коли необхідно виміряти ступінь диспропорції в структурі двох чи декількох близьких процесів.

Наприклад, є дані лише про структуру загальної захворюваності, інвалідності і смертності.

Таблиця 9 — Структура захворюваності, інвалідності

і причин смерті

Назва

захворювання

Структура захворю-ваності


Структура інвалідності

Структура причин

смерті

Показник

відносної інтенсивності

інвалід-ності

причин

смерті

Травми

15,0

8.0

30.0

0.53

2.0

Серцево-судинні захворювання

4.0

27.0

19.0

6.76

4.75

Хвороби нервової системи

6.0

8.0

1.33

Отруєння

0.3

4.0

13.3

Туберкульоз

0.5

5.0

5.5

10.0

11.0

Інші

74.2

52.0

41.5

0.7

0.56

Всього

100.0

100.0

100.0


Співставлення цих структур і вирахування показників відносної інтенсивності дозволяє вияснити відносну значимість тих чи інших захворювань в здоров’ї людності.

Так, наприклад, співставлення питомої ваги інвалідності і смертності від серцево-судинних захворювань з питомою вагою її в захворюваності дозволяє встановити, що серцево-судинні захворювання займають майже в 7 раз більшу частку в інвалідності і майже в 5 раз більшу — в смертності, ніж в структурі захворюваності.

Методика розрахунку показників така:

Наприклад, питома вага серцево-судинних захворювань в структурах:

загальної захворюваності - 4,0 %;

інвалідності - 27,0 %;

причин смерті - 19,0 %.

Показник відносної інтенсивності інвалідності отримуємо шляхом поділу питомої ваги серцево-судинних захворювань в структурі інвалідності на питому вагу цих захворювань в структурі загальної захворюваності, тобто:.

Показник відносної інтенсивності смертності отримуємо аналогічним чином:.

Таким чином, показники відносної інтенсивності являють собою показники диспропорції часток одноіменних елементів в структурі процесів, що вивчаються.

Показник співвідношення характеризує відношення між різнорідними величинами. Прикладом його може служити показник забезпеченості населення ліжками, лікарями і т.д.

Техніка вирахування показника співвідношення така сама, як і інтенсивного, проте у інтенсивного показника число, що стоїть в чисельнику, входить і в склад знаменника, тоді як в показнику співвідношення чисельник і знаменник різні за значенням.

Приклад. Число ліжок — 280, середня чисельність людності — 260000. Яка забезпеченість людей ліжками?

на 10000 осіб.

Показник наочності характеризує відношення кожної з порівняних величин до вихідного рівня, прийнятого за 100. Цей показник використовується для зручності порівняння, а також у випадку, коли показують направлення процесу (збільшення, зменшення) не показуючи рівня чи розмірів явища.

Його можна використати для характеристики динаміки явищ, для порівняння по окремим територіям, в різних групах населення, при побудові графічних зображень.

Приклад. Виразити в показниках наочності числа відвідувань в поліклініку.


Поліклініка

Число

відвідувань

Показник наочності =

п-ка №1 100 %

1

850

100,0

2

920

108,1

3

990

116,1

4

1200

141,1

5

1290

151,7

За 100 % беремо число відвідувань в поліклініку №1, тоді показник наочності в поліклініці №2 буде рівним:

850 — 100

920 — Х

.

Показники наочності можна вирахувати, використовуючи абсолютні цифри, інтенсивні показники, показники співвідношення, середні величини, але не екстенсивні показники, враховуючи сказане вище про цей показник.

Вираховувати показники з практичною метою достатньо з точністю до однієї десятої. Для того, щоб визначити десяту долю, обрахування потрібно зробити до другого знака після коми. Залежно від того, чи буде другий знак більше п’яти чи менше, визначається перший знак після коми, в першому випадку він збільшується на одиницю, в другому — залишається той самий.

Пересічні величини — це показники основної якості явищ, що вивчаються, або одиниця вимірювання центральної тенденції розподілу варіант.

В усіх дослідженнях, що стосуються стану здоров’я, велике значення має порівняння явища з еталоном, у якості якого виступає пересічна величина.

Пересічні величини можуть виражатись абсолютними або відносними числами.

Пересічна проста арифметична визначається згідно моделі:

,

де Ма — пересічна арифметична;

SХ — сума варіант;

N — загальне число варіант.

Наприклад, встановлено вагу шести новонароджених хлопчиків (у гр.): 3000, 2600, 2800, 3100, 3200, 2700.

.

Пересічна змішана арифметична визначається згідно моделі:

,

де Мз — пересічна змішана;

SХn — сума добутків варіант на їхню частоту;

Sn — сума частот варіант.

Наприклад, визначено розподіл дітей згідно зросту

Ріст, см (Х)

Число дітей, n

125

1

126

2

127

4

128

5

129

3

130

1


У варіаційному ряду може визначатись медіана і мода.

Медіана — варіанта, що займає серединне положення. У випадку, коли число варіант парне, медіана являє собою пересічну величину двох варіант, що займають серединне положення.

Мода або модуль або домінанта — варіанта, що зустрічається у варіаційному ряді з найбільшого частотою.

Отже, явища, що носять варіабельний характер, оцінюються пересічною величиною. Наприклад, 60 хворих мали різну тривалість перебігу хвороби — від 1 до 45 днів. Перелік тривалості кожного випадку або варіантів хвороби дає певне уявлення про цю хворобу. Однак тривалість перебігу цієї хвороби можна схарактеризувати одним числом, т.з. пересічним показником. Якщо підсумувати тривалість перебігу хвороби у кожного із 60-и захворілих і поділити отриману суму на загальне число хворих, то матимемо пересічну тривалість перебігу хвороби. Наприклад, в нашому випадку вона дорівнює 22 дням. Цю величину можна порівняти із пересічним терміном тривалості іншої хвороби і висловитись, наприклад, стосовно їхньої складності. Зрозуміло, що чим більший термін перебігу захворювання, тим, очевидно, воно складніше, важче піддається лікуванню тощо. Отже, пересічна величина дозволяє одним числом охарактеризувати явище, яке може мати безліч індивідуальних проявів. До пересічних величин відносяться пересічні терміни перебування хворого на ліжку, пересічна вартість лікування одного хворого тощо.

Для оцінки здоров'я людності та діяльності медичних закладів можна послуговуватись як генеральною або суцільною, так і вибірковою статистичною сукупностями. Звісно, генеральна сукупність дає абсолютно достовірний результат. Вибіркова сукупність дає наближений результат, але, за умови правильного відбору одиниць спостереження, цей результат суттєво не відрізняється від того, який дає генеральна сукупність. Враховуючи цю обставину, а також величезну економію сил і коштів, слід переважно послуговуватись вибірковою статистичною сукупністю.

Зупинимося на прикладі. Треба вивчити здоров'я, зокрема захворюваність, мешканців міста, де проживає 200 тис. людей. Можна, звісно, врахувати кожне із захворювань. Але число таких захворювань сягне декількох сот тисяч. Це надзвичайно обтяжлива робота навіть в умовах машинної обробки зібраного статистичного матеріалу. Доцільно із цих 200 тисяч обрати певну частину людей, але таку, щоб вона відображала якісний склад людності усього міста. Захворювання, враховані у цієї частини, відображатимуть суть захворюваності жителів міста.

Для цього треба застосовувати певні види вибірки, які рекомендує статистична наука.

Механічний, коли, скажімо, обирається кожен десятий чи двадцятий мешканець міста або за т.з. розподілом випадкових чисел. При цьому усі мешканці мають однакову ймовірність попасти в число обраних і отже вибірка буде відображати віковий, статевий, професійний та інший якісний склад людності.

Типологічний, коли генеральна сукупність попередньо розбивається на типи (вікові, статеві, професійні прошарки тощо), а потім з кожного береться пропорційна частка людей.

Кубловий або районовий, коли береться певний район міста (кубло), яке за попередніми даними типове для усього міста.

Комбінований, коли поєднуються вище означені типи вибірок.

Однак, як зазначалося вище, результат, отриманий під час вибіркового дослідження, буде все-таки відрізнятись від результату, отриманого під час суцільного дослідження. На це впливатимуть як об'єктивні (кожна одиниця спостереження містить як загальні, так і неповторні індивідуальні риси), так і суб'єктивні (вплив тих, хто збирає статистичний матеріал) причини. Оця різниця між результатом вибіркового і суцільного дослідження називається похибкою вибіркового дослідження (m). Вона повинна знаходитись в певних межах, щоб можна було задовольнитись результатом вибіркового дослідження або вважати його достовірним цебто прийнятним для правильних висновків. Основою для визначення достовірності результату вибіркового дослідження або його похибки є закон великих чисел. Його визначення таке: результат вибіркового дослідження тим ближче стоїть до результату суцільного дослідження, чим більшою є вибірка і чим меншим є альтернативний розподіл ознак або варіабельність (розсіювання) окремих варіант навколо пересічної величини.

Математичним виразом цього закону для альтернативних явищ, тобто тих, що характеризуються відносними показниками, є формула (модель)

,

де t — критерій достовірності;

р — відносна величина (захворюваність, смертність тощо);

g — альтернатива відносної величини, цебто 1- р, 100 - р;

n — число одиниць спостереження.


Отже, найбільшою похибка буде тоді, коли альтернатива дорівнює 0.5 на 0.5 або 50% на 50%. В усіх інших випадках вона буде меншою і, тим значніше, чим меншим буде показник р.

Розглянемо вищенаведений приклад далі. Замість 200 тисяч нами відібрано 200 мешканців міста. У них виявлено 150 захворювань. Отже, захворюваність р буде дорівнювати.

, g=100-75=25%.

Визначимо m за умови різного критерію достовірності t. Якщо t = 1, то згідно закону великих чисел в 68.3 % випадків результат отриманий при вибірковому дослідженні pвиб, буде на величину ± m відрізнятись від результату суцільного дослідження pген .

.

Отже, в 68.3% pген буде дорівнювати 75% ± 3.1%. Якщо t = 2, то pген в 95.5 % випадків відрізнятиметься від pвиб на 2m, тобто він дорівнюватиме 75% ± 6.2%. Цей результат вважається прийнятним для статистичних досліджень в охороні здоров'я.

Звідси випливають два висновки:

1. Результатом вибіркового дослідження можна задовольнитись, якщо частка від ділення цього результату на його похибку дорівнює 2 і більше;

2. Можна визначити необхідне число спостережень для отримання достовірного результату під час вибіркового дослідження, зробивши відповідні перетворення у вищенаведеній формулі

.

Математичним виразом похибки для пересічних величин є формула (модель):

,

де s — пересічне квадратове відхилення варіант від пересічної величини.

Зупинимося на прикладах. Як вже було сказано, пересічна величина одним числом характеризує багато варіантів, але ж ці варіанти можуть бути різними.


1. Пересічна тривалість лікування травм в лікарні №1

2. Пересічна тривалість лікування травм в лікарні №2

Варіанта

1)

Число варіант (n1)

X1n1

Варіанта

2)

Число варіант (n2)

X2n2

5

1

5

5

2

10

6

2

12

6

3

18

7

10

70

7

6

42

8

2

16

8

3

24

9

1

9

9

2

18


S n1=16

S X1n1=112


S n2=16

S X2n2=112

Пересічна, .

Отже, в обох лікарнях пересічна тривалість лікування травм однакова — 7 днів. Але неозброєним оком видно, що в лікарні №1 пересічна більше відбиває суть справи, ніж у лікарні № 2. У першій лікарні варіанти менше розсіяні навколо пересічної, ніж у другій: 10 варіант дорівнюють пересічній (в другій лікарні — 6), в той час як крайні відхилення (5 і 9 днів) в першій лікарні мають по одній варіанті, в другій — по дві.

Оце розсіювання варіант навколо пересічної характеризує пересічне квадратове відхилення (s).

,

де d — відхилення варіант від їхньої пересічної X-M.

Якщо Sn £ 30, від Sn віднімається 1. Зробимо розрахунки для вищенаведених прикладів.


Лікарня №1

Лікарня №2

Число варіант (n1)

Відхи-лення (d1)

d12

n1×d12

Число варіант (n2)

Відхи-лення (d2)

d22

n2×d22

1

-2

4

4

2

-2

4

8

2

-1

1

2

3

-1

1

3

10

0

0

0

6

0

0

0

2

1

1

2

3

1

1

3

1

2

4

4

2

2

4

8

Sn1=16Sn1×d12=12

Sn2=16Sn2×d22=22

,

.

Тепер визначимо похибки обох пересічних

,

.

1. Отже, в 68.3 % випадків Mген буде дорівнювати:

в першому випадку 7 ± 0.23 днів;

в другому випадку 7 ± 0.31 днів.

В 95.5 % випадків Mген буде дорівнювати:

1. 7 ± 0.46 днів;

2. 7 ± 0.62 днів.

У наведених прикладах пересічна тривалість лікування з приводу травм в обох лікарнях однакова (7 днів), хоча пересічне квадратове відхилення свідчить, що вона неоднаково типова для конкретних випадків. Але так буває рідко. Як правило, показники різняться між собою. Виникає запитання, чи та різниця є суттєвою (тобто чи обумовлена вона об'єктивними причинами) чи, навпаки, різниця є несуттєвою.

Наприклад, в лікарні № 1 пересічна тривалість лікування хворих з гіпертонічною хворобою складала 17 днів (похибка показника ± 1 день), а в лікарні № 2 -15 днів (похибка показника ± 0.5 дня). Чи суттєвою є різниця або чи справді в лікарні № 1 лікують одну й ту ж хворобу довше, ніж в лікарні № 2?

Відповідь знаходимо за формулою

.

Якщо t ³ 2, різниця, як правило, суттєва, якщо менше 2 — несуттєва. Значення t (критерій Ст’юдента) за різного числа спостережень, наводиться в додатку 4.


2.4. Динамічний аналіз

Здоров'я людей та діяльність медичних закладів змінюються в часі. Вивчення динаміки явищ є важливою складовою аналізу стану здоров'я та діяльності системи здоровоохорони.

Наведемо для прикладу динамічний ряд чисел

Роки

Зайнятість ліжка (в днях)

1987

340.1

1988

340.9

1989

338.0

1990

343.0

1991

341.2

1992

339.1

1993

344.2

Для аналізу динаміки явища застосовуються такі показники.

Темп росту — відношення усіх чисел динамічного ряду до попереднього рівня, який приймається за 100 %.

Темп росту зайнятості ліжка для 1988 року склав .

Абсолютний приріст — різниця між наступним і попереднім числами динамічного ряду. Для 1988 року абсолютний приріст склав 340.9 - 340.1 = 0.8 дня, для 1993 року — 344.2- 339.1 = 5.1 дня.

Темп приросту — відношення абсолютного приросту до попереднього числа. Для 1993 року - .

Динамічний ряд дозволяє виявити тенденцію явища і зробити прогноз на майбутнє. Найпростіше це зробити, збільшивши інтервали, цебто, врахувавши показники не за рік, а за більші терміни часу. Можна застосувати і т.з. ковзну пересічну. Наприклад, визначається пересічна зайнятість ліжка за 1987-1989 рр., 1990-1992 і т. д., а потім 1987 рік опускається і береться пересічна за 1988-1990,1991-1993 і т. д.

Тенденція визначається і шляхом вирівнювання динамічного ряду за способом найменших квадратів. Суть полягає у визначенні теоретичних значень ряду, квадрати відхилень від яких фактичних значень є найменшими із можливих.

Щоб зробити вирівнювання, треба передовсім намалювати графічне зображення ряду і згідно його вигляду підібрати відповідну математичну модель. Найчастіше зустрічаються такі типи графіків (див. наступну сторінку).

Розглянемо вирівнювання динамічного ряду чисел згідно парабол першого та другого порядку, що найчастіше зустрічаються на практиці.

1. Вирівнювання динамічного ряду чисел згідно параболи першого порядку

Роки

Зайнятість

ліжка

(в днях),

Y

t

ty

t2

YT

YT=a+bt

1987

340.1

-3

-1020.3

9

341.4

1988

340.9

-2

-681.8

4

341.9


1989

338.0

-1

-338.0

1

342.4


1990

341.2

0

0

0

342.9


1991

343.0

1

343

1

343.4


1992

339.1

2

678.2

4

343.9


1993

344.2

3

1032.6

9

344.4


S(сума)

2386.5


13.7
1994

344.9


1995

345.4
YT — теоретична лінія;

t — часова точка (серединне число ряду приймається за 0, якщо ряд непарний, за 1, якщо ряд парний);

арозмір висхідного теоретичного рівня;

b — розмір часового приросту теоретичної лінії або кут її нахилу (тенденція).

Отже, як видно із наведеного прикладу, зайнятість ліжка має тенденцію до зростання, яку прогнозовано на 1994 і 1995 роки.

1. Вирівнювання динамічного ряду чисел згідно параболи другого порядку


Роки

Смертність немовлят

y, ‰

t

t2

ty

t2y

t4

YT

1986

14.3

-7

49

-100.1

700.7

2401

14.3

1987

14.5

-5

25

-72.5

362.5

625

14.2

1988

14.7

-3

9

-44.1

132.3

81

14.1

1989

14.3

-1

1

-14.3

14.3

1

13.9

1990

14.6

1

1

14.6

14.6

1

13.7

1991

13.9

3

9

41.7

125.1

81

13.6

1992

13.6

5

25

68

340

625

13.3

1993

13.4

7

49

93.8

656.6

2401

13.1

S(сума)

113.3


168

-12.9

2346.1

6216


199412.9

199512.6

,

,

,

.

Як бачимо, в даному прикладі смертність немовлят має тенденцію до зниження.2.5 Кореляційний аналіз


Здоров'я людей та діяльність медичних закладів взаємопов'язані. Залежать вони також від багатьох інших чинників. Встановити цей зв'язок, його силу та спрямованість дає змогу кореляційний аналіз.

1. Кореляція рангів

Визначається моделлю ,

де р коефіцієнт кореляції;

d різниця рангів;

n число парних спостережень.


Приклад. У восьми центральних районних лікарнях визначено нормативне число дитячих соматичних ліжок і співставлено із фактичним. Число фактичних ліжок переважає число нормативних. Виникає запитання, чи існує зв'язок між потужністю відділень і числом непотрібних ліжок.


Фактичне число ліжок

Ранг

Нормативне число ліжок

Ранг

d

d2

60

2

39

2

0

0

42

4

31

4

0

0

45

3

42

1

2

4

30

5

33

3

2

4

29

6

24

6

0

0

20

8

23

7

1

1

25

7

20

8

1

1

65

1

27

5

4

16


Sd2=26


.

Критичні значення коефіцієнтів кореляції рангів, вище яких показник вважається достовірним за рівня значимості 5%, тобто свідчить про наявність зв'язку, наводяться в додатку 5.

У даному випадку величина коефіцієнта нижча критичного рівня, але вельми близька до нього. Слід збільшити число спостережень, щоб зробити остаточний висновок.

2. Парна кореляція

Математична модель ,

де rxy — коефіцієнт парної кореляції;

dx — відхилення показників першого ряду від його пересічної;

dy — відхилення показників другого ряду від його пересічної.

Приклад. Необхідно обрахувати коефіцієнт парної кореляції між захворюваністю раком шлунку та віком людей.


Вік,

x

Нуме-рація вікових груп

Захворю-ваність

(на 100 тис.), у

dx

dy

dx2

dy2

dx×dy

20-29

1

1

-2

-54

4

2916

108

30-39

2

6

-1

-49

1

2401

49

40-49

3

24

0

-31

0

961

0

50-59

4

85

1

30

1

900

30

60-69

5

228

2

173

4

29929

346


M=3

M=55Sdx2=10

Sdy2=37107

Sdx×dy=533


.

Значення коефіцієнта кореляції коливається від -1 до 0 і до +1. Величина коефіцієнта від 0 до 0.29 свідчить про слабкий зв'язок, від 0.3 до 0.7 — про середній, і від 0.71 до 1.0 — про сильний зв'язок. Зі знаком «-» зв'язок зворотній, зі знаком «+» — зв'язок прямий. Критичні значення коефіцієнта кореляції за малого числа спостережень за рівня значимості 5% наводяться в додатку 6. В наведеному прикладі існує сильний прямий зв'язок між віком та захворюваністю раком шлунка.

3. Кореляційна таблиця (застосовується при великих числах спостережень).

Приклад. Визначається зв'язок між зверненням за медичною допомогою та віддаленістю жителів від медичних закладів.Звертальність, %0

>1000

700-1000

300-699

<300

Разом

Частка

Відстань, км
1-5

10

4

1

-

15100

16

1

-
7.14

0.84

0.05

-

8.03

0.53

6-10

3

11

5

1

209

121

25

1
0.64

6.37

1.14

0.05

8.02

0.41

11-15

1

3

13

8

251

9

169

64
0.07

0.47

7.68

3.05

11.27

0.45

16 і більше

-

1

3

12

16-

1

9

144
-

0.05

0.41

6.86

7.32

0.46

Разом

14

19

22

21

76

1.85


Математична модель: ,

,

де j2 — коефіцієнт зв'язку Пірсона;

m — число різновидів явища х;

nчисло різновидів явища Y;

Sk — загальне число усіх випадків.

Порядок розрахунків:

1. Піднесення чисел до квадрату;

2. Ділення квадратів чисел на суму колонок (різновидів Y);

3. Додавання часток від ділення по горизонтальних стрічках;

4. Ділення отриманих сум на суми стрічок (різновидів х);

5. Додавання отриманих часток;

6. Пошук S2 , S2 =1.85 - 1.0 = 0.85;

7. Пошук j2, j2 = = 0.85 - 0.12 = 0.73;

8. Пошук r

.

Коефіцієнт кореляції 0.75 свідчить про прямий і сильний зв'язок між відстанню до медичного закладу і зверненням за медичною допомогою.

Можна також визначити коефіцієнт R або частку фактору в зумовленості явища: R=100r2=100×0.752 = 57%. Зміни звернення за медичною допомогою на 57% зумовлені відстанню від медичного закладу.

4. Коефіцієнт асоціацій

Встановлюється для обрахування зв'язку між якісними ознаками.


Приклад. В дослідному районі здійснено заходи для раннього виявлення злоякісних новоутворів. Результати порівнюються із контрольним районом, де заходи не проводились.

Математична модель: ,

де Q — коефіцієнт асоціацій;

a — число хворих в дослідному районі (1550);

b — число хворих в контрольному районі (1046);

c — число хворих в дослідному районі, що живуть 5 і більше років після лікування (718);

d — число хворих в контрольному р-ні, що живуть 5 і більше років після лікування (620).

.

Зв'язок прямий, але слабкий.

5. Хі — квадрат

Математична модель: ,

де Р — фактичні дані, отримані під час розподілу ознаки на групи;

Р1 -теоретичні або очікувані дані, отримані на підставі т.з. “нульової” гіпотези.

В основі обчислення Хі — квадрат лежить уявлення про “нульову гіпотезу”, тобто про відсутність зв'язку. Чим ближче значення Хі — квадрата до нуля, тим вірогіднішою є нульова гіпотеза і навпаки.


Приклад. Обрахуємо зв'язок між статтю і такими чинниками, як подушний дохід та завантаженість домашньою роботою.

Стать

Показ-ник

Подушний дохід

Домашня роботадо 20

21-40

41-60

>60

до 3

3-5

> 6

Чол.

592

Р

128

311

108

47

80

154

76

36


Р1

129

315

102

46

77

104

99

85


Р- Р1

1

4

6

1

3

50

23

49


(Р- Р1)2

0.008

0.05

0.4

0.02

0.1

24.0

5.3

28.2

Жін.

761

Р

167

410

125

59

115

110

174

178


Р1

166

405

131

60

118

160

151

129


Р- Р1

1

5

6

1

3

50

23

49


(Р- Р1)2

0.007

0.06

0.3

0.02

0.07

15.6

3.5

18.6

Разом

1353

c2=0.87

c2=95.3


В таблиці наведено розподіл 1353 осіб за статтю: чоловіки — 592 (43.8 %) і жінки — 761 (56.2 %). Наводиться розподіл чоловіків і жінок згідно подушного доходу і завантаженості домашньою роботою. Передбачається, що зв'язку між статтю і подушним доходом, між статтю і завантаженістю домашньою роботою немає. Тоді в кожній групі подушного доходу і завантаженості домашньою роботою має бути, як і в цілому, 43.8 % чоловіків і 56.2 % жінок. Отримуємо теоретичні дані Р1, а далі проводимо розрахунки згідно моделі. Сума співвідношень і є Хі-квадрат відповідно між статтю і подушним доходом, між статтю і завантаженістю домашньою роботою.

Граничні величини Хі-квадрат за 5 % значимості наведені в додатку 7.

Як видно, між статтю і подушним доходом зв'язку дійсно немає, між статтю і завантаженістю домашньою роботою є.
2.6. Комплексні оцінки


Часто-густо виникає потреба визначити комплексну інтегровану оцінку здоров'я людей та діяльності медичних закладів. Показників багато, вони різноманітні, одні ліпші, інші гірші, а як вивести щось спільне, що одним числом характеризувало б явище.

Як видно з таблиці, показники різні за своєю суттю. Смертність немовлят найнижча в ТМО № 2, смертність від туберкульозу — в ТМО № 1 і № 3, а вартість лікування найнижча в ТМО № 1.

Комплексна вірогідна оцінка стану здоров'я людей та діяльності медичних закладів:
Територіаль-не медичне об’єднання

Показники

d1

d2

d3

d12

d22

d32


Смерт-ність немо-влят, %0

Смерт-ність від тубер-кульозу, %000

Вартість лікува-ння пересіч-ного хворого, грн.1

14

10

115

0

-2

-14

0

4

196

2

12

16

125

-2

4

-4

4

16

16

3

16

10

147

2

-2

18

4

4

324

Пересічна

(М)

14

12

129

S Сумa

8

24

536

Норматив (Рн)

13

11

1271. Комплексна вірогідна оцінка опирається на розсіювання варіант навколо своєї пересічної. Це розсіювання, якщо його зобразити графічно, носить т.з. нормальний або близький до нього характер.

Варіанти ряду розподіляються таким чином: 68.3% їх знаходиться в межах М ± 1s, 95.5% — в межах М ± 2s і 99.7% — в межах М ± 3s. Отже, показники, хоч вони й різноманітні за своєю суттю, мають спільну характеристику — віддаленість від своєї пересічної, виміряну пересічним квадратовим відхиленням (s).


Оціночна шкала для кількісної характеристики показників


менше М -3s

0.01

від М до М +0.5s

0.54

від М –2.5s до М -3s

0.04

від М+0.5s до М +1s

0.59

від М –2s до М -2.5s

0.09

від М+1s до М +1.5s

0.68

від М –1.5s до М -2s

0.20

від М+1.5s до М +2s

0.80

від М –1s до М –1.5s

0.32

від М+2s до М +2.5s

0.91

від М –0.5s до М -1s

0.41

від М+2.5s до М +3s

0.96

від М до М –0.5s

0.46

від М +3s і вище

0.99


Розрахуємо значення пересічного квадратового відхилення для кожного ряду показників (див. варіаційний аналіз)

, 0.5s1=±1,

, 0.5s2=±1.7,

, 0.5s3=±8.

Комплексна вірогідна оцінка для ТМО1

КВО1=,

КВО2=,

КВО3=.

Комплексна вірогідна оцінка здоров'я людей та діяльності медичних закладів найліпша в ТМО № 1, далі — в ТМО № 2 і №3.

2. Комплексна нормативна оцінка здоров'я людей та діяльності медичних закладів

Визначається згідно моделі

,

де Pфпоказник фактичний;

Рн нормативний.

Розрахуємо КНО для тих же ТМО.


,

,

.


Результати оцінки дещо інші. ТМО № 2 і ТМО № 3 обмінялись місцями. Слід мати на увазі, що точність даної оцінки великою мірою залежить від обраного нормативу.2.7 Математичне моделювання


Здоров'я людей та діяльність медичних закладів залежать від багатьох чинників. Визначення впливу кожного із чинників дозволяє розробляти цілеспрямовані заходи, прогнозувати розвиток подій тощо.

1. Нормування інтенсивних показників.

Не викликає заперечень доцільність раннього виявлення захворювань. Для цього можуть використовуватись скринінгові тести. Але їх треба застосовувати раціонально, в першу чергу серед тих груп людей, де вірогідність виявлення хвороб найвища.

Як визначити серед загального потоку тих осіб, яких слід в першу чергу піддати скринінговим тестам? Обіпремося на звертальність: чим нижча вірогідність звертальності, тим доцільніше застосування тестів. Почнемо із вивчення впливу різних чинників на звертальність людності за медичною допомогою.


Чинники звертальності

Розшарування в межах чинників

Зверта-льність, %0

Нормовані інтенсивні показники, НІП’и

Вагові індекси, (К)

Вік

0-19

900

0.9

1.71


20-59

1200

1.260 і ст.

700

0.7


Родина (сім'я)

повна

1200

1.2

1.5


неповна

800

0.8


Матеріальний добробут

добрий

1100

1.1

1.38


задовільний

900

0.9незадовільний

800

0.8


Праця


кваліфікована

1300

1.3

1.86


некваліфікована

700

0.7


Разом


1000

1.0Вірогідність звертальності В3=SК×НІП.

НІПи отримуємо шляхом поділу кожного із показників звертальності на нормуючу величину, в ролі якої виступає загальний показник звертальності (1000 %0).

Вагові індекси в межах чинника. Їхня величина свідчить про вагу або вплив кожного із чинників.

Тепер обрахуємо мінімальну і максимальну вірогідності звертальності

В3min=SК×НІПmin= 1.71×0.7 + 1.5×0.8 + 1.38×0.8 + 1.86×0.7 =4.803,

В3max=SК×НІПmax =1.71×1.2+1.5×1.2+1.38×1.1+1.86×1.3=7.788.

Отже, вірогідність звертальності конкретної особи буде знаходитись в

межах:


Чим ближча вірогідність звертальності конкретної особи до мінімального показника, тим потрібніші їй скринінгові тести.


2. Лінійна дискримінантна функція

Математична модель:

З= b1x1+ b2x2+b3x3+…+ bnxn ,

де b — дискримінантні коефіцієнти;

х — чинники;

3 — результативний показник,

,

де Мд — пересічна арифметична з даного чинника для дослідної групи;

Мк — пересічна арифметична з даного чинника для контрольної групи;

s2 — загальна дисперсія.

,

де dд — відхилення показника від пересічної з даного чинника в дослідній групі;

dк — відхилення показника від пересічної з даного чинника в контрольній групі;

Рді Ркчастота чинників в дослідній і контрольній групах;

nд і nк — число випадків в дослідній і контрольній групах.

Приклад. Визначити дискримінантні коефіцієнти чинників звертальності людності за медичною допомогою.Чинник (сімейний стан)

Одружені

Одинокі

S (сума)

Показник

Звертались Рд

160

120

280

Не звертались Рк

40

80

120

Звертальність М, %

80

60


М×Рд

12800

7200

20000

dд

8.6

-11.4


dд2

73.96

129.96


dд2×Рд

11833.6

15595.2

27428.8

М× Рк

3200

4800

8000

dк

-13.3

6.7


dк2

176.89

44.89


dк2×Рк

7075.6

3591.2

10666.8


,

,

,

.

Вірогідність звертальності одружених = 0.05×80 = 4.

Вірогідність звертальності одиноких = 0.05×60 = 3.

Так визначається вірогідність звертальності для усіх чинників.

Встановлюється шкала вірогідностей звертальності за медичною допомогою


3. Множинна кореляція

Математична модель:

YT = a +b1X1+ X2+b3X3+…+ bnXn,

де YTвеличина залежної змінної або результативного показника;

X1, X2, Xn — величина незалежних змінних або чинників;

а — кут нахилу прямої;

b1, b2, bn — коефіцієнти регресії, які вказують на скільки змінюється залежна змінна (YT), коли змінюється незалежна змінна на одиницю.

Приклад. Треба визначити вплив на рівень госпіталізації (Y) таких чинників як забезпеченість ліжками (Х1), зайнятість ліжка (Х2) та пересічний термін перебування хворого на ліжку (Х3).


Ліжка

Рівень госпіталізації,

Y

Забезпеченість ліжками,

Х1

Зайня-тість ліжка,

Х2

Пересічний термін перебування хворого на ліжку, Х3

Терапевтичні

67.5

3.19

394

18.6

Хірургічні

31.2

1.06

389

13.3

Педіатричні

31.4

1.34

312

13.6


Щоб забезпечити співставлення окремих чинників і полегшити обрахунки, усі вищенаведені показники нормуємо. В якості нормуючої величини беремо відповідні дані загалом.


Ліжка

Рівень госпіталізації,

Y

Забезпеченість ліжками,

Х1

Зайня-тість ліжка,

Х2

Пересічний термін перебування хворого на ліжку, Х3

Терапевтичні

1.023

1.013

1.048

1.039

Хірургічні

1.200

1.082

1.028

1.023

Педіатричні

1.054

1.117

0.978

1.063

S (сума)

3.277

3.212

3.154

3.125


Для того, щоб знайти конкретні числові значення кореляційного рівняння, треба вирішити відповідну систему рівнянь.

За умови трьох незалежних змінних ця система містить чотири рівняння:

Рішення системи рівнянь


П

1

2

3

S (сума)

YM = 3.277:3 = 1.092

Y

1.023

1.200

1.054

3.277

X1

1.013

1.082

1.117

3.212

X2

1.048

1.128

0.978

3.154

X3

1.039

1.023

1.063

3.125

X12

1.026

1.171

1.248

3.445

X1×X2

1.062

1.220

1.092

3.374

X1×X3

1.053

1.107

1.187

3.347

X22

1.098

1.272

0.956

3.326

X2×X3

1.089

1.154

1.040

3.283

X32

1.080

1.047

1.130

3.257

YX1

1.036

1.298

1.177

3.511

YX2

1.072

1.354

1.031

3.457

YX3

1.063

1.228

1.120

3.411


Підставляємо отримані дані в систему рівнянь


3.277 = a×3 + b1×3.212 + b2×3.154 + b3×3.125,

3.511 = a×3.212 + b1 3.445 + b2×3.374 + b3×3.347,

3.457 = a ×3.154 + b13.374 + b2 3.326 + b33.283,

3.411 = a ×3.125 + b1×3.347 + b2×3.283 + b3 3.257.

Вирішуємо систему рівнянь за способом Гауса


Етап

Номер колонок

a

b1

b2

b3

Вільні члени

Сума

A1

1

3

3.212

3.154

3.125

-3.277

9.214


2

3.212

3.445

3.374

3.347

-3.511

9.867


3

3.154

3.374

3.326

3.283

-3.457

9.680


4

3.125

3.347

3.283

3.257

-3.411

9.601


5

-1

-1.071

-1.051

-1.042

1.092

-3.071

A2

6


0.005

-0.002

0.000

-0.003

0.003


7


-0.004

0.011

-0.003

-0.013

-0.006


8


0.000

-0.001

0.001

0.003

0.004


9


-1

0.4

0

0.6

-0.6

А3

100.009

-0.003

-0.015

-0.004


11-0.001

0.001

0.003

0.004


12-1

0.333

1.667

0.444

А4

13
0.001

0.001

0.004


14
-1

-1

-4

Значення невідомих

В


-0.482

1.134

1.334

-1

1Порядок вирішення системи рівнянь за способом Гауса.


1. В кожній клітині стрічки 5 записується число, яке отримано шляхом ділення відповідного елементу першої стрічки на її крайній лівий елемент, взятий з протилежним знаком;

2. Для заповнення кожної клітини стрічки 6 взято відповідний елемент стрічки 2 і додається добуток крайнього лівого елементу стрічки 2 на елемент стрічки 5, що стоїть над відповідною клітиною стрічки 6;

3. Стрічка 9 заповнюється, як стрічка 5 з використанням стрічки 6;

4. Стрічка 10 заповнюється, як стрічка 6 з використанням стрічок 7 і 9;

5. Зворотній хід (етап В). В клітину «Вільні члени» вноситься «1»;

6. Для обрахування b3 взято число, що стоїть в сусідній клітині праворуч (тобто «1») і множиться на число, що стоїть над ним в стрічці 14;

7. Для обрахування b2 взято числа, що стоять праворуч (тобто b3 і «1»), множаться на числа, що стоять над ними в стрічці 12 і додаються і т. д.;

Як свідчать отримані дані, нахил кривої негативний. Цебто результативний показник зростає повільніше, ніж незалежні змінні. Рівень госпіталізації найбільше реагує на зайнятість ліжка, потім на забезпеченість ліжками і найменше — на пересічні терміни лікування. Причому на перші дві змінні реакція пряма, а на третю — зворотня.

Визначаємо коефіцієнт множинної кореляції

.

Порядок розрахунків.


п

YT

Y-YT

(Y-YT)2

Y-YM

(Y-YM)2

1

1.026

-0.003

0.000009

-0.069

0.004761

2

1.227

-0.027

0.000729

0.108

0.011664

3

1.027

0.027

0.000729

-0.038

0.001444

S(сума)

3.28


0.001467


0.017869


Зв'язок між рівнем госпіталізації і трьома чинниками сильний і прямий.
2.8 Системний аналіз


Системний аналіз є засобом розгляду та вирішення складних комплексних проблем.

Основними елементами структурного процесу системного аналізу є такі:

1. Вивчення існуючої ситуації та визначення проблем, що вимагають вирішення;

2. Визначення цілей, що їх ставить собі система і яких вона прагне досягти;

3. Пошук варіантів та альтернативних засобів, за допомогою яких може бути досягнута мета;

4. Обгрунтування наукових моделей та постановка завдань щодо вдосконалення системи;

5. Визначення результатів діяльності системи.

Визначились основні напрямки застосування системного аналізу в охороні здоров'я. Вони такі:

1. Розробка та реалізація цільових комплексних програм, спрямованих на вирішення складних проблем;

2. Реорганізація системи медичної допомоги на ринкових засадах;

3. Розробка математичних моделей систем медичної допомоги з метою прогнозування їхнього розвитку;

4. Моделювання взаємодії підрозділів системи та систем між собою з метою визначення т.з. слабких місць та подальшої оптимізації роботи.

Сіткова модель реорганізації системи медичної допомоги.

Тепер визначені основні больові точки охорони здоров’я, вказані шляхи їхнього лікування. Якщо вдосконалення системи уявити у вигляді цільової комплексної програми і довести її розробку до системи планових заходів з термінами і послідовністю виконання, то їх можна уявити таким чином (один з варіантів).

заходів

Заходи

Термін виконання (роки)

Попередні заходи

0

Початок

-

-

1

Розробити обсяг, норми та стандарти медичної допомоги на трьох рівнях – первинному, вторинному, третинному

1

0

2

Обрахувати вартість медичної допомоги

1

1

3

Дати економічну оцінку співвідношення факторів медичної допомоги

1

2

4

Дати економічну оцінку співвідношення рівнів медичної допомоги

1

3

5

Розробити механізм мотивації праці

0.1

2

6

Розробити цільові комплексні програми на регіональному рівні

1

8

7

Налагодити систему інформаційного забезпечення на базовому рівні

2

0

8

Налагодити систему інформаційного забезпечення на регіональному рівні

2

7

9

Перебудувати структуру органів управління на базовому рівні

0.5

24

10

Перебудувати структуру органів управління на регіональному рівні

0.5

24

11

Організувати лікарняні каси на базовому рівні

1

12

12

Розробити методику фінансування

0.5

21

13

Організувати мережу амбулаторій для родинних лікарів

6

22

14

Налагодити систему підготовки родинних лікарів

0.5

20,22

15

Налагодити систему перепідготовки родинних лікарів

0.5

20,22

16

Розробити штатно-організаційну структуру консультативно-діагностичних центрів вторинного рівня

1

1

17

Розробити штатно-організаційну структуру стаціонарів вторинного рівня

1

16

18

Розробити штатно-організаційну структуру консультативно-діагностичних центрів третинного рівня

1

16

19

Розробити штатно-організаційну структуру стаціонарів третинного рівня

1

17

20

Розробити норми організації родинної медицини

0.2

0

21

Розробити і прийняти закон про механізм фінансування та про приватну медицину

1

0

22

Розробити і прийняти закон про родинну медицину

1

0

23

Розробити і прийняти закон про медичні асоціації і спеціалізовану медичну допомогу

1

16,17,18, 19

24

Розробити і прийняти закон про управління охороною здоров'я на базовому і регіональному рівнях

1

0

25

Організувати медичні асоціації

0.5

23

26

Підняти теоретичний рівень організаторів охорони здоров'я з питань соціальної медицини, економіки та управління охороною здоров'я

0.5

0

27

Система вдосконаленаГрафік 4. Сіткова модель реалізації заходів


Як видно із графіка, реалізація заходів для вдосконалення системи медичної допомоги на базовому та регіональному рівнях має йти одночасно по семи напрямках. Критичний шлях включає такі етапи: 0 - 22 - 13 - 27. Його тривалість — 7 років.


Визначення взаємозв'язку в роботі лікувально-профілактичних закладів

З допомогою кореляційного аналізу (кореляція рангів, попарна кореляція) можна визначити взаємозв'язок показників здоров'я та діяльності медичних закладів (табл. 10).

Аналіз даних таблиці визначає три основні проблеми, на вирішенні яких слід зосередитись в цьому районі.

1. Кадрова проблема. Як свідчать дані, ні забезпеченість лікарями, ні рівень їхньої атестації не впливають суттєво на захворюваність людності, на рівень госпіталізації тощо.

2. Ліжкова проблема. Вона тісно пов'язана з попередньою. Окрім того, існує недостатній зв'язок між визначальними показниками стаціонарної допомоги — рівнем госпіталізації, забезпеченістю ліжками, їхньою зайнятістю та пересічними термінами лікування. Ще слабшим є зв'язок з якісними показниками стаціонарної допомоги.

3. Проблема діагностичних служб. Із жодним із наведених показників рівень лабораторних та флюорографічних обстежень зв'язку практично не має, навіть між рівнем флюорографічних обстежень і часткою онкологічних хворих, виявлених в запущеному стані.2.9 Таблиці смертності


Вони найбільш достовірно характеризують вікову смертність та дають змогу визначити пересічну тривалість ймовірного життя. Остання визначається згідно моделі:

,

де Йх0 — пересічна тривалість ймовірного життя для новонароджених;

Тх0- число людино-років ймовірного життя для новонароджених;

Дх0- число тих, що народилися.

Тх0 =SДхр або сумі років, прожитих в кожному віці тими, хто дожив до того віку;

Д1р (число років, прожитих на першому році життя) = , цебто це півсума тих, що народились і тих, що дожили до першого року життя.

Число прожитих років можна визначати для п'ятирічних інтервалів:

.

Щоб знати, яке число людей доживе до наступного віку (Дх +1), треба знати вірогідність вмерти і альтернативу — вірогідність дожити — в кожному віці.

Вірогідність дожити

Рх =1-Кх,

де Кхвірогідність вмерти.

,

де Сх — повікові показники смертності.

Кх/х+5 (для п’ятирічних інтервалів) =.

Cx

=

пересічне число померлих даного віку за 2 суміжні рокичисло людності того ж віку за даними перепису


Cx/х+5

=

пересічне число померлих у віці х/х+5число людності у віці х/х+5 за даними перепису


Отже, Дх+1= Дх ×Рх.


Знаючи вірогідність вмерти і дожити, береться стаціонарне число людності (100000) і здійснюються відповідні розрахунки.
2.10. Графічне зображення та графічний аналіз


Результати обстежень після їхньої статистичної обробки можуть бути подані у вигляді графічних зображень, на яких числові величини переводяться, у різного роду креслення. Графіки дозволяють дати загальну характеристику явища і визначити його загальні закономірності, повніше проаналізувати дані дослідження. Вони полегшують порівняння показників, дають уяву про структуру і характер зв’язку між явищами, вказують на їхні тенденції. Тому поряд з графічною демонстрацією часто говорять і про графічний аналіз, за якого графічне зображення служить не лише засобом демонстрації результатів і висновків дослідження, але і засобом аналізу отриманих матеріалів, виявлення внутрішніх зв’язків і закономірностей. При складанні графіків враховують характер даних, що підлягають графічному зображенню, призначення графіків (демонстрація на конференції, лекції, репродукція в науковій роботі і т.д.), мета графіка (наглядно показати отримані результати: або лише підкреслити, виділити якусь закономірність або факт), рівень аудиторії, перед якою демонструється графік. Від усього цього буде залежати вибір типу графічного зображення, фарби, його розміри, пропорція шрифту, величина літер тощо. В усіх випадках графіки повинні бути зрозумілими, зручними і легкими для читання.

В медико-статистичних дослідженнях використовують лінійні діаграми, площинні діаграми, картограми і картодіаграми лінійні або координатні. Діаграми — це графіки, на яких числові значення відображаються кривими лініями, що дозволяють відстежити динаміку явища в часі або виявити залежність однієї ознаки від іншої (граф.5). На лінійних діаграмах з двома і більшою кількістю кривих можливе також порівняння величин в двох чи в більшому числі динамічних рядів, а також встановлення залежності змін коливань, що відбувається в іншому ряді. Лінійні діаграми будуються згідно системи прямокутних координат, де горизонтальна шкала відкладається зліва — направо по лінії абсцис (X), а вертикальна — знизу — вверх по лінії, що називається ординатою (Y). При побудові лінійної діаграми враховують співвідношення між основою і висотою або співвідношення, побудоване на принципі золотого січення, що використовується в архітектурі. Золоте січення — це таке січення, за якого відношення цілого відрізка до його більшої частини рівне відношенню великої частини до меншої. Наприклад, якщо відрізок складається із 13 одиниць, то його поділ по принципу золотого січення дає відрізки в 8 і 5 одиниць, так як 13/8 =1.6 і 8/5 = 1.6. Співвідношення 5 до 8 рекомендують як стандартне співвідношення між висотою і основою для лінійних діаграм. Обов’язковою вимогою побудови будь-якого графіка є масштабність, тобто зображення на кресленні повинно бути зменшено, порівняно з відповідними цифровими даними, в одному й тому співвідношенні. Масштабну шкалу необхідно градуювати, але не потрібно перевантажувати цифрами, тому підписувати значення окремих крапок потрібно лише у випадку, коли вони приходяться на круглі числа. Масштаб повинен бути точним і відповідати меті, для якої будується дане графічне зображення.

Графіки можуть бути побудовані на основі шкали із ряду натуральних цифр і логарифмічної шкали. Логарифмічне вирахування має ряд переваг. На відміну від шкали із натуральних цифр логарифмічна шкала дозволяє оцінити не на скільки, а в скільки разів дана величина більше попередньої. У логарифмічних шкал відношення величин перетворюється в різницю їх логарифмів, що дозволяє виявити співвідношення їх частин і наглядно відрахувати їх на графіках.

Зміна логарифмів на одну і ту ж величину або на якусь частку завжди означає зміну самих величин в однаковому відносному співвідношенні. Останнє відсутнє при використанні натуральних чисел. Так, для натуральних чисел зміна на одну одиницю в області 10 відповідає змінам на 10 %, в області 100 — на 1%, а в області 1000 — всього на 0.1%. Таким чином, невеликі зміни величин, часто малопомітні при використанні лінійної шкали, будуть чітко виділені на графіку логарифмічною шкалою. Графіки, складені на логарифмічній шкалі, більш компактні, що дозволяє зразу охопити будь-який діапазон величин при збереженні однакової точності відносних змін як для малих величин, так і для великих.


Графік 5. Вікова смертність людності на Україні


Проте логарифмічна система вирахувань часто буває непридатною при операціях з цілими натуральними числами, так як з допомогою логарифмів не можна точно виразити будь-яке натуральне число, крім визначених ступенів основ.

Недоліки лінійних діаграм, побудованих за шкалою натуральних цифр, можна деякою мірою компенсувати побудовою їх по принципу накопичення чисел (кумулятивні криві), коли кожний наступний показник наближається до суми двох попередніх. В ряді випадків такі криві демонстративні і корисні для аналізу. На лінійній діаграмі може бути показана одна чи декілька кривих. Проте перевага, звичайно, надається графікам з декількома кривими, що дозволяє їх співставити і порівняти між собою. Якщо криві на діаграмі не перетинаються, то в їх зображенні можна не робити різниці. Якщо ж вони перетинаються, то слід використовувати різні способи зображення ліній (суцільна лінія, пунктиром, крапками) або забарвлювати їх в різний колір. Графік не потрібно загромаджувати великою кількістю кривих, їх повинно бути не більше трьох-п’яти. Оптимальним є варіант, коли нанесення на графік двох ліній дає можливість відобразити одночасно динаміку третього показника. Наприклад, площа між двома лініями, що відображають на графіку народжуваність і смертність людності, показує величину її природного приросту. При зображенні на кресленні якісно неоднорідних рядів (наприклад, динаміка помісячного руху захворюваності і ін.) для кожної із цих кривих по лінії ординат встановлюється окремий масштаб. Масштаб повинен відповідати змісту зображення на графіку динамічних рядів і їх природнім масштабам.

При зображенні на лінійній діаграмі рядів, згрупованих по якій-небудь кількісній ознаці, що змінюється (варіаційні ряди), їх зображають у вигляді гістограм (ступінчаста ламана лінії). При цьому по осі абсцис відмічають межі інтервалів і будують прямокутники пропорційно частоті відповідного інтервалу, прийнятого за основу прямокутника.


Графік 6. Вікова структура людності України,1990р., %

(частка кожного вікового прошарку визначалась до всієї людності)


Лінійні графіки зручні для математичного аналізу, їх можна розглядати як графіки функцій, у яких абсциса є допустимим значенням аргументу Х, а ордината — відповідним значенню функції Y.

Найбільш простим прикладом площинних діаграм є діаграма у вигляді прямокутників чи стовпчиків. На відміну від лінійних діаграм, що описують динаміку якогось процесу, площинні діаграми використовуються в тому випадку, коли необхідно зобразити статистичні явища або факти, незалежні один від одного. Цифрові величини на площинних діаграмах звичайно зображуються геометричними фігурами — прямокутниками, квадратами. Ці діаграми використовуються для демонстрації і популяризації наведених даних. Особливо зручний цей вид діаграм у випадку, коли потрібно зобразити структуру явища на один з моментів спостереження. Наприклад, віковий склад захворілих або структуру захворюваності в якомусь населеному пункті. Залежно від геометричних фігур, що використовуються, і способу їх побудови, площинні діаграми поділяються на стовпчикові, стрічкові, колові, секторні, радіальні або лінійно-колові.

В стовпчикових діаграмах цифрові величини зображаються прямокутниками (стовпчиками) з однаковою основою і різної висоти. Висота прямокутника відповідає відносному розміру явища, що вивчається. Для побудови стовпчикової діаграми використовують масштабну шкалу, згідно якої можна визначити висоту кожного стовпчика. Стовпчикові діаграми служать для порівняння декількох величин. Прямокутники, що зображують величини, можна також розмістити на площинній діаграмі не по вертикалі, а по горизонталі, і тоді вийде стрічкова діаграма (граф.6). В ряді випадків зображення величин у вигляді стрічок (смужок) зручніше, ніж у вигляді стовпчиків, так як при цьому легко супроводити кожну стрічку горизонтальним надписом. На стовпчикових діаграмах підпис роблять біля стовпчиків знизу вверх, що ускладнює читання.

За допомогою стовпчикових і стрічкових діаграм можна не лише порівнювати різні величини, але й одночасно відображати структуру цих величин і порівнювати їх діаграмами, що показують розподіл захворювань по основним нозологічним формам, можна також показати відсоток захворювань серед чоловіків і жінок. Для цього необхідно кожний прямокутник (стовпчик або частини. Наприклад, стовпчиковою чи стрічковою стрічку) поділити ще на дві частини, кожна з яких буде відповідати цифровій величині фрагмента.

На відміну від прямокутних в колових діаграмах для відображення співвідношень однорідних абсолютних величин використовують не площу прямокутника, а площу кола. При цьому слід пам’ятати, що площі кіл відносяться між собою як квадрати їх радіусів, тому при побудові колових діаграм потрібно з діаграмуючої величини добути корінь квадратний і на цій основі побудувати радіус, маючи радіус, легко описати окружність. У випадку, якщо кругова діаграма відображає частини цілого, кола доцільно відображати не окремо одне від одного, а накладати одне на одне. Можна також ціле і його частини подати у вигляді кола, поділеного на сектори — секторна діаграма. При побудові секторної діаграми всю площу кола приймають за 100%, а кожний сектор займає таку частину площі, яка відповідає потрібному відсотку. На практиці для побудови секторних діаграм можна використовувати не лише площу кола, але і площу квадрата і прямокутника. Проте поділити при цьому фігури часто буває важче, ніж коло і тому вони порівняно рідко використовуються в якості основи секторних діаграм.

Радіальні, або лінійно-колові діаграми (граф.7) будуються на базі номерних координат, у яких радіус заміняє вертикальний масштаб діаграм, що базуються на системі прямокутних координат. Прикладом радіальної діаграми є роза вітрів, за допомогою якої зображують на картах зміни напрямку вітру протягом будь-якого календарного періоду часу (місяць, рік). Радіальні діаграми використовують для ілюстрації сезонних коливань будь-яких величин, наприклад захворюваності або смертності. Ці діаграми будуються на колі, з центру якого виходять 12 радіусів. Кожний радіус відрізає від окружності дугу в 30° (360/12=30) і являє собою ординату одного з календарних місяців: січня, лютого, березня і т.д. В якості початкової нульової точки беруть центр кола, а потім по радіусам згідно вибраному раніше масштабу наносять величини, які відображають інтенсивність сезонних коливань явища в кожному із календарних місяців. 3’єднавши відмічені точки, отримуємо замкнуту ламану лінію, що дає можливість наглядно уявити сезонні коливання. Будуючи радіальні діаграми, потрібно притримуватись правила, згідно якого підрахунок радіусів починається з верхньої частини діаграми і йде за годинниковою стрілкою. Крім замкнутих радіальних діаграм можна також зустріти спіральні радіальні діаграми.

Спіральні діаграми відрізняються від замкнутих тим, що в них січень одного року з'єднується не з січнем цього ж року, а з січнем наступного року, і виходить спіральна лінія, що відображає динамічний ряд захворюваності за ряд років у вигляді однієї кривої.


Спіральні діаграми доцільно використовувати, коли явище, що ми вивчаємо, поряд з сезонними коливаннями характеризується неухильним ростом або навпаки, неухильним зниженням з року в рік.

Графік 7. Радіальна діаграма. Сезонність смертності людності Калинівського району Вінницької області (1984-1998р.)


При необхідності порівняння різних явищ за територіальною ознакою будують картограми, що являють собою географічні карти, на яких за допомогою графічних символів показано інтенсивність розповсюдження і згрупування явища, що вивчається (захворюваність, смертність і т.д.) за якийсь період часу (граф.8).

Тому їх краще будувати на спрощених схематизованих картах, на які нанесено лише адміністративні і державні кордони і деякі найбільш великі населені пункти. При побудові картограми велике значення має згрупування явищ, що відображаються. Найбільш простим згрупуванням є поділ ряду показників на групу з показниками нижче пересічних і групу з показниками вище пересічних. Відповідно до цього поділу області (райони) з показниками вище пересічних на картограмі будуть зафарбовані або заштриховані, а нижче пересічних — не зафарбовані. Проте частіше використовується згрупування по принципу рівних інтервалів або рівних частот. При використанні методу рівних інтервалів головним чином є вибір інтервалу. При цьому потрібно пам’ятати, що число груп не повинно бути великим. При зображенні статистичних даних краще обмежитись 5-6 групами, відповідно статистичними особливостями даної хвороби. Величина груп може бути різною. При поділі по методу рівних частот всі групи повинні бути рівними і межі інтервалів визначатись членами ряду. Наприклад, ми маємо дані про смертність від хронічної ішемічної хвороби в країнах з різним економічним розвитком. Смертність в 15 країнах коливалась від 39 до 245 на 100000 населення.


Графік 8. Регіональні особливості смертності від злоякісних новоутворень в Україні


Для полів картографування показники смертності можна згрупувати в 5 груп, використовуючи метод рівних інтервалів. По іншому виглядає цей ряд при використанні методу рівних частот. Згідно цього методу всі члени ряду повинні бути поділені на число груп (в нашому прикладі на 5) і відповідно з цим встановлені межі інтервалу. Метод рівних частот має перевагу в тому, що всі групи на картограмі подані однаково.

В тих випадках, коли необхідно виявити території (регіони, області, райони) з найменшою і найбільшою захворюваністю, використовують метод згрупувань — метод розриву. Він заключається в тому, що вираховують різницю кожної пари останніх показників, що входять в згрупований ряд і там, де різниця досягає найбільших розмірів, проводять межу, таким чином, виділяючи групу територій з мінімальною пересічною і максимального захворюваністю.

Другою важливою умовою побудови картограм є вибір методу зображення, в даному випадку методу зафарбування чи штриховки. Існує три варіанта забарвлення: а) використання різних відтінків одного і того ж кольору (наростання густини відтінку відповідає наростанню показника); б) використання багатоколірних картограм, коли кожна група має свій колір; в) використання двох кольорів з тональною градацією. Частіше використовується другий варіант — багатоколірні картограми. Деякі труднощі виникають при вирішенні питань про вибір кольору забарвлення і послідовності їх розміщення. Найбільшому показнику повинен відповідати найбільш інтенсивний колір забарвлення. Таким кольором може бути червоний чи чорний, щодо інших кольорів, то тут немає єдиної думки і, очевидно, все залежить від художнього смаку того, хто складає картограми. В той же час виготовлення кольорових картограм потребує певних навичок і не завжди є доступним, тому з метою спрощення і зниження ціни картограм замість забарвлення можна використовувати штриховку. Штриховка, звичайно, виконується шляхом нанесення чорних ліній на білий фон (граф. 8), але, в принципі, можливо використовувати штриховку різного кольору. Штриховка може бути однотипною, основаною на використанні одних косих ліній різної товщини, і різнотипною, де використовують, крім косих, також вертикальні і горизонтальні лінії. Обов’язковою вимогою при використанні штриховки є така відповідність інтенсивності штриховки до величини показників, щоб з переходом від групи до групи збільшувалася і густота штриховки.

На відміну від фонових, точкові картограми використовують лише частину поверхні карти. Умовним графічним символом цих картограм є крапки, які займають лише частину поверхні. Тому використовуючи в якості основи точкових картограм великомасштабні карти, на них можна нанести також дані про природні і соціально-економічні умови території, яка нас цікавить. Такі комплексні картограми дозволяють виявити в найбільш доступній формі причинно-наслідкові зв’язки розповсюдження тої чи іншої хвороби залежно від умов географічного середовища або будь-яких факторів соціально-економічного порядку. Комплексні або, як їх інколи називають, спряжені картограми, часто використовуються для показу розповсюдження природно-вогнищевих хвороб. В такому випадку в якості основи для картограми беруть фізико-географічні карти, ландшафтні або зоогеографічні карти, крапками наносять місця виявлення хворих, а лінією межі вогнищ. Наносити крапки на картограму можна двома методами: рівномірно по всій території даної адміністративної одиниці (відносний точковий метод) або безпосередньо в тому місці, де фактично розміщений об’єкт або явище (абсолютний точковий метод). Кожний з цих прийомів має свої переваги і недоліки. Проте у випадку використання великомасштабних карт для географічного аналізу події невеликої інтенсивності (наприклад, захворюваність або вогнищевість) перевагу можна віддати другому методу.

До кожної картограми прикладається короткий опис, вказується вибраний метод картографічного зображення і встановлюються його визначені межі, а також вказуються всі умовні позначення.

Поєднання картограми з діаграмою називається картодіаграмою. Картодіаграми доцільно використовувати в тому випадку, коли на карті необхідно показати розповсюдження двох чи більше явищ. Тоді одне з них показують забарвленням або штриховкою карти (фонова картограма), а інші зображаються в вигляді діаграм, розкиданих на карті по відповідним адміністративним одиницям (райони, області, країни). Для побудови діаграм використовують прямокутники (стовпчики) або кола. Масштаби для діаграм вибирають з таким розрахунком, щоб вони розташовувались в межах взятої для аналізу території. Діаграми, розміщені на карті, показують не лише величину явища, але і його структуру (секторні діаграми), динаміку (ряд стовпчиків), а також напрямок руху явища, що вивчається, для чого використовують стрілки і лінії різної товщини, які зв'язують ряд геометричних (колових) діаграм.

Використання картограм і картодіаграм набуває великого значення в обробці і аналізі матеріалів епідеміологічних обстежень. Графічне зображення допомагає краще зрозуміти, засвоїти отримані в ході дослідження дані, відповідно проаналізувати їх. Тому поряд з графічною демонстрацією можна говорити і про графічний аналіз, при якому графічне зображення служить не лише засобом демонстрації результатів і висновків досліджень, але й може бути одним із способів аналізу отриманих матеріалів, вивчення внутрішніх зв’язків і закономірностей. Так, на основі співставлення багаторічних кривих захворюваності ряду хвороб людини з кривими сонячної активності за ці ж роки Л.А.Чижевський (1922) висловив гіпотезу про вплив останньої на захворюваність людності. Науковий і практичний інтерес викликає графічне зображення розповсюдженості захворювань згідно віку, соціальних груп і територій. Новим у використанні графічних зображень є зображення структури розвитку соціальних явищ. Як вказує М.С.Каган (1977) деякі з цих явищ, які являють собою процеси, що тривають і розвиваються, мають тимчасову структуру, яка виражається або в ритмічному повторенні одних і тих самих ситуацій, станів, відношень, форм (наприклад зміна пір року, дня і ночі, людських поколінь) або в закономірній зміні визначених фаз процесу (народження, дитинства, юності, зрілості, старості, вмирання; в ході розвитку організму або зміни формації в ході розвитку суспільства). Все це визначається як “хроноструктура”, яка може бути зображена графічно. Прикладом такого зображення може бути графічна схема, побудована по принципу циферблата, на якому показаний темп соціального розвитку або класична схема типу генеалогічного дерева. При зображенні неісторичних систем (наприклад, схеми структури управління будь-якого закладу) це "дерево" перевертається корінням вверх, а при зображенні процесу історичного розвитку воно росте знизу догори. Закономірна зміна якісно різних фаз загального процесу у розвитку (наприклад, тезис — антитезис – синтезис), подана в формулі А=А; А=А; А=А; … А=А, графічно може бути змодельована як спіраль.

З точки зору практичного використання графічного зображення для статистичного аналізу необхідно зупинитися на загальних властивостях а також на деяких вибраних питаннях, пов’язаних з обговоренням отриманих при їх аналізі матеріалів.

Графіки в медичній статистиці, як правило, створюються на основі будь-яких даних про величину явища, що вивчається, поданих у вигляді ряду цифр, зведених в статистичні таблиці або одного чи декількох динамічних рядів. Проте ці абсолютні цифри при переносі їх з різних видів креслення автоматично набувають значення відносних величин відповідно до вибраного для даного графічного зображення масштабу. Заслуговує на увагу також питання про визначення розміру (тісноти) зв'язків і ступеня залежності між двома рядами величин, поданих на лінійній діаграмі у вигляді двох кривих. Таке встановлення ступеня зв’язку може бути додатковим доказом справедливості висловленої гіпотези або теорії. Наприклад, при співставленні кривих захворюваності з кривою сонячної активності було б дуже корисно також виміряти ступінь зв’язку цих двох паралельних кривих.

Проте необхідно розрізняти вирішення питання про наявність чи відсутність зв’язків між явищами і встановленням (розмірів) зв’язків між ними. Вирішення питання, чи дійсно є зв'язок між двома явищами, може бути досягнуте лише шляхом ознайомлення з матеріальною природою явищ, які вивчаються за допомогою спеціальних знань і прийомів обстеження. Графічний аналіз і математичне дослідження самі по собі не можуть вирішити цього питання. Вони можуть тільки визначити розмір зв'язку і встановити ступінь залежності між явищами, що вивчаються. Слід пам'ятати, що паралельні зміни двох явищ, представлених на лінійній діаграмі, можуть бути результатом випадкового збігу обставин. Правда, чим сильнішим є зв’язок, тим меншою є вірогідність такої випадковості, однак остаточний висновок дає вивчення матеріальної суті явищ. Графічний аналіз в даному випадку допомагав лише поставити проблему.2.11. Медико-статистична звітна інформація


В країні прийнято певну систему звітної інформації, на основі якої відбувається вироблення і прийняття управлінських рішень.

Найчастіше для управління використовуються такі статистичні показники.

Показники народжуваності:

Загальна народжуваність — частка від ділення числа народжених живими протягом року на пересічну чисельність людності за рік; цей показник прийнято обчислювати на 1000 мешканців (%0, проміле).

Вікова народжуваність — частка від ділення числа народжених живими у матерів певної вікової групи за рік на пересічну чисельність жінок даної вікової групи за той же рік; показник прийнято обчислювати в проміле.

Загальна дітородність — частка від ділення числа дітей, народжених живими у жінок т.з. дітородного віку (15-49 років) на їх загальну пересічну чисельність (за рік, за дітородний вік).

Брутто – коефіцієнт народжуваності — пересічне число дівчаток, яке народжує жінка за дітородний період (15-49 років).

Нетто – коефіцієнт народжуваності — пересічне число дівчаток, яке народжує жінка за дітородний період (15-49 років), за виключенням тих, які не доживають до початку дітородного віку.

Показники смертності:

Загальна смертність — частка від ділення числа померлих на пересічну чисельність людності, за рік; цей показник прийнято обчислювати на 1000 мешканців.

Вікова смертність — частка від ділення числа померлих у певному віці за рік на пересічну чисельність мешканців тої ж вікової групи за той же рік (‰).

Серед вікових показників смертності найчастіше вживаються:

Смертність немовлят — частка від ділення числа дітей, що народились живими і померли на першому році життя, на загальне число дітей, що народились живими за рік (‰).

Мертвонароджуваність — частка від ділення числа дітей, що народилися мертвими у віці старше 22 тижнів протягом року на загальне число дітей старше 22 тижнів, що народились живими і мертвими за рік (‰).

Рання неонатальна смертність — частка від ділення числа дітей, що народились живими і померли на першому тижні життя (0-6 днів) на загальне число дітей, що народились живими (за рік, ‰).

Перинатальна смертність — частка від ділення числа дітей, що народилися мертвими у віці старше 22 тижнів і тих, що народилися живими і померли на першому тижні життя (0-6 днів) на загальне число дітей, що народилися мертвими і живими (за рік ‰).

Неонатальна смертність — частка від ділення числа дітей, що народилися живими і померли на першому місяці життя (0-28 днів) на загальне число дітей, що народилися живими (за рік ‰).

Постнеонатальна смертність — частка від ділення числа дітей, що народилися живими і померли на другому — дванадцятому місяцях життя на загальне число дітей, що народилися живими (за рік ‰).

Природній приріст — різниця між показниками народжуваності і смертності.

Пересічна тривалість ймовірного життя — число років, яке ймовірно проживає покоління даного року народження за умови незмінних (як в даному році) вікових показників смертності.

Показники захворюваності та травматизму:

Первинна захворюваність — частка від ділення числа вперше зареєстрованих за певний термін часу (як правило, за рік) захворювань та травм до пересічної чисельності людності за той же термін; визначається на різну чисельність людності (100, 1000, 10000, 100000 т.д.; відповідно %, ‰, %оо , %ооо).

Загальна захворюваність – частка від ділення числа усіх хвороб та травм , зареєстрованих за певний термін часу (як правило, за рік) до пересічної чисельності людності за той же термін; визначається на різну чисельність людності (100, 1000, 10000, 100000 т.д.).

Захворюваність виявлена під час профілактичних оглядів — частка від ділення числа захворювань, виявлених під час профоглядів, до числа оглянутих; визначається на 100, 1000, 10000, 100000, т.д. оглянутих; включає частину загальної захворюваності.

Захворюваність за даними звертальності — частка від ділення числа захворювань та травм, які реєструються під час звертальності за медичною допомогою за певний термін часу на пересічну чисельність людності за цей же термін часу. Показники вираховуються як і попередні.

Вичерпна захворюваність — визначається шляхом додавання захворюваності за даними звертальності і захворюваності, виявленої під час профілактичного огляду, за умови, що захворювання, виявлене під час звертальності і шляхом профілактичного огляду, враховується один раз.

Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності — частка від ділення числа захворювань та травм у працюючих за певний термін часу (як правило, за рік) до пересічної чисельності працюючих за той же термін часу; визначається на 100 працюючих; визначається також пересічне число днів втрат працездатності на 100 працюючих, а також пересічна тривалість одного випадку втрати працездатності.

Захворюваність зі стійкою втратою працездатності (інвалідність) — частка від ділення числа хворих або травмованих, що постійно втратили працездатність, за певний термін часу (як правило, за рік) до пересічної чисельності працюючих за той же термін часу; визначається на 10000 працюючих; розрізняється первинна та загальна інвалідність за аналогією із первинною та загальною захворюваністю. Інваліди поділяються на три групи: 1 — повна втрата працездатності з необхідністю догляду за хворим; 2 — повна втрата праце-здатності без потреби в сторонньому догляді; 3 — часткова втрата працездатності.

Госпіталізована захворюваність – частка від ділення числа захворювань та травм, з приводу яких хворі лікувались в стаціонарі за певний термін часу (як правило, за рік), до пересічної чисельності людності за той же термін часу; визначається на 100, 1000, 10000 осіб.

Контингенти:

Здорові — особи без відхилень від норми і скарг на стан здоров’я.

Практично здорові — особи, які в минулому перенесли гострі або хронічні захворювання, отримали у зв’язку з цим лікування і протягом декількох років почувають себе добре, працездатні, а також особи, що мають певні морфологічні та функціональні відхилення від нормального фізіологічного стану або явні фактори ризику захворювань.

Хронічні хворі з компенсованим перебігом захворювання —потребують проведення спеціальних медичних заходів.

Хронічні хворі з субкомпенсованим перебігом захворювання: страждають частими і тривалими загостреннями захворювання, з тривалою втратою працездатності. Потребують ретельного і своєчасного проведення лікувальних та оздоровчих заходів, раціонального працевлаштування, протирецидивного медика-ментозного лікування, своєчасної госпіталізації, санаторно-курортного лікування тощо.

Хворі з декомпенсованим перебігом захворювання: постійно непрацездатні зі стійкими патологічними змінами. Потребують постійного медичного спостереження і проведення лікувальних заходів.

Звітні статистичні форми складаються на основі т.з. первинних та проміжних носіїв інформації. До первинних, основних, належать індивідуальна карта амбулаторного хворого (ф.025) та карта стаціонарного хворого (історія хвороби, ф.003). Вони мають модифікації для певних груп хворих (діти, вагітні тощо). На підставі первинних носіїв інформації складаються т.з. проміжні носії, які безпосередньо служать для зведення звітних форм. Це -талон амбулаторного пацієнта або статистичний талон для реєстрації остаточних (заключних) діагнозів, контрольна карта диспансерного спостереження, статистична карта вибулого зі стаціонару, лікарське свідоцтво про смерть тощо. Проміжних форм є багато, про основні з них буде сказано в наступному розділі.

Проаналізуємо основні звітні медико-статистичні форми з огляду на ту інформацію, яку вони містять в собі.

До найважливіших звітних медико-статистичних форм належать такі:

по-перше, це форми, що дозволяють проаналізувати захворюваність людності: “Звіт про захворювання та контингент хворих на розлади психіки та поведінки” (форма №10), “Звіт про захворюваність та контингент хворих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію”, (форма №11), “Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу” (форма №12), “Звіт про контингент дітей – інвалідів віком до 16 років, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі ” (форма №19), “Звіт про лікування призовників” (форма №36 – здоров), “Звіт про хворих злоякісними новоутворами ” (форма №35 – здоров), “Звіт про хворих туберкульозом ”, “Звіт про кількість травм, опіків та отруєнь серед дорослих, підлітків та дітей” (форма №50 – здоров) та інші. Усі ці форми зводяться щорічно.

До другої групи звітних медико–статистичних форм належать форми, що дають змогу проаналізувати діяльність медичних закладів. Це – “Звіт про медичні кадри” (форма № 17), “Звіт лікувально-профілактичного закладу” (форма №20), “Звіт про мережу та діяльність медичних установ ” (форма №47- здоров) та інші.

Звіт про захворювання та контингент хворих на розлади психіки та поведінки дозволяє зробити такий аналіз:

  1. Обрахувати загальну та первину захворюваність людності на психічні розлади

Загальна захворюваність на психічні розлади


=

Число хворих з психічними розладами, що знаходяться під наглядом на кінець звітного року


×1000Середньорічна чисельність людностіПервинна захворюваність на психічні розлади


=

Число хворих з психічними розладами, взятих на облік з вперше в житті встановленим діагнозом


×1000Середньорічна чисельність людностіПервинну та загальну захворюваність можна обрахувати для усіх психічних розладів і кожної хвороби зокрема, для усієї людності, а також для підлітків та дітей (0-14 років).

Форма дає змогу обрахувати первинну захворюваність для сільської людності (загальну захворюваність для сільської людності обрахувати згідно цієї форми чомусь не передбачено). Захворюваність можна також обрахувати окремо для т.з. диспансерної та консультативної груп хворих. Можна визначити структуру первинної та загальної захворюваності.

Форма дає змогу обрахувати первинну та загальну інвалідність від психічних розладів.


Первинна інвалідність від психічних розладів


=

Число хворих з психічними розладами, первинно визнаних інвалідами


×10000Середньорічна чисельність працюючихЗагальна інвалідність від психічних розладів

=

Число хворих з психічними розладами, що мають групу інвалідності


×10000Середньорічна чисельність працюючихТак визначається первинна та загальна інвалідність із розрахунку на усю людність. Можна визначити первинну та загальну інвалідність від окремих груп хвороб, а також структуру первинної та загальної інвалідності.


Частка шизофренії

у первинній інвалідності

=

Число хворих, первинно визнаних інвалідами від шизофренії

×100Загальне число хворих психічними розладами, первинно визнаних інвалідамиФорма № 10 дозволяє проаналізувати стан госпіталізації з приводу психічних розладів


Рівень госпіталізації хворих з психічними розладами

=

Число хворих з психічними розладами, вибулих зі стаціонару


×1000Середньорічна чисельність людності


Можна визначити рівень госпіталізації з окремих хвороб, а також структуру госпіталізованих згідно хвороб.

Можна визначити структуру госпіталізованих згідно віку: дорослі, підлітки, діти.

Можна визначити пересічну тривалість перебування хворого на ліжку для усіх хвороб та кожної хвороби зокрема.

Пересічна тривалість перебування психічно хворого

на ліжку


=

Число ліжко-днів, проведених хворими в стаціонарі

Число вибулих хворихЛікарняна летальність

з приводу усіх психічних хвороб

=

Число хворих, що померли в стаціонарі

×100Число вибулих хворихЗгідно форми №10 можна визначити також тимчасову непрацездатність від психічних розладів та її тривалість як від усіх хвороб, так і для кожної хвороби зокрема.

Звітна форма про захворюваність та контингент хворих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію дозволяє визначити загальну і первинну захворюваність, первинну захворюваність окремо для сільських жителів і підлітків, загальну летальність від усіх хвороб і кожної хвороби зокрема (на відміну від психічних розладів, де звітна форма №10 не дозволяє цього зробити), склад хворих у стаціонарі, рівень госпіталізації, пересічну тривалість перебування хворого на ліжку, лікарняну летальність. Методика аналогічна вищеописаній.

Звітна форма №12 про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу, дає змогу визначити захворюваність основною групою хвороб. Це найважливіша звітна форма для аналізу захворюваності людності. Аналіз ведеться в розрізі трьох вікових груп: діти (0-14), підлітки (15-17р.включно), дорослі. Серед дітей можна виокремити ще дві вікові групи: 0-6 і 7-10 років.

Методика визначення загальної захворюваності тут така.

Загальна захворюваність усієї людності

=

Число хворих всього

×1000Середньорічна чисельність людностіЗагальна захворюваність визначається також для кожної хвороби зокрема.


Первинна захворюваність усієї людності


=

Число зареєстрованих хворих з діагнозом, встановленим вперше в житті


×1000Середньорічна чисельність людностіЗвітна форма №12 дозволяє визначити контингенти диспансерних хворих.


Контингент диспансерних хворих


=

Число хворих, що знаходяться під диспансерним наглядом на кінець року


×1000Середньорічна чисельність людностіКонтингент можна визначити також для кожної хвороби зокрема. Можна обрахувати структуру загальної, первинної захворюваності і контингентів диспансерних хворих та частку диспансерних серед усіх хворих загалом або для кожної хвороби зокрема.


Частка хворих, що стоять на диспансерному обліку


=

Число хворих, що знаходяться під диспансерним наглядом на кінець року


×100Число хворих, зареєстрованих всьогоУ підлітків можна визначити частку хворих, які виявлені під час профогляду серед хворих, у яких діагноз встановлено вперше в житті.


Частка вперше виявлених хворих під час профогляду

у підлітків

=

Число хворих, що виявлені під час профогляду з діагнозом, установленим вперше в житті

×100Число хворих, зареєстрованих з діагнозом вперше в житті


Обрахувати на підставі форми №12 всю захворюваність, виявлену під час профогляду, неможливо, оскільки, немає даних про ті хвороби, які виявлені під час профогляду, але вперше зареєстровані в минулому році.

У підлітків можна визначити загальну і первинну захворюваність окремо серед юнаків, а у дорослих – серед осіб працездатного віку. Це ж стосується і контингентів диспансерних хворих.

Звіт про контингенти дітей інвалідів віком до 16 років … (ф. №16) дозволяє визначити первинну, загальну інвалідність серед дітей, а також смертність та летальність серед інвалідів загалом і від окремих причин.

Первинна інвалідність дітей до 16 років


=

Число дітей-інвалідів до 16 років на кінець року, що вперше стали інвалідами


×1000Загальна чисельність дітей до 16 роківЗагальна інвалідність дітей до 16 років

=

Число дітей-інвалідів до 16 років на кінець року,

×1000Загальна чисельність дітей до 16 роківСмертність серед дітей-інвалідів до 16 років

=

Число дітей-інвалідів до 16 років , що померли за рік

×1000Загальна чисельність дітей-інвалідів до 16 роківЗвіт про лікування призовників (форма №36 –здоров) дозволяє оцінити здоров’я призовників цебто розрахувати їхню загальну захворюваність від усіх хвороб та кожної хвороби зокрема.


Загальна захворюваність призовників


=

Число хворих призовників, що знаходяться під наглядом на кінець звітного року


×1000Загальне число призовниківЗвіт про хворих злоякісними новоутвореннями (форма № 36 –здоров) дозволяє встановити первинну та загальну захворюваність злоякісними новоутвореннями, смертність від злоякісних новоутворень. Первинну захворюваність можна обрахувати окремо для чоловіків та жінок, визначити частку первинно хворих, виявлених під час профогляду, частку хворих, що виявлені в І-ІІ, ІІІ та ІV клінічних стадіях. Можна визначити летальність серед хворих на першому році захворювання.


Летальність від злоякісних новоутворів до року

=

Із кількості вперше взятих на облік у попередньому році померло до року з часу встановлення діагнозу
×100Число хворих, вперше взятих на облік у попередньому роціУсі ці показники можна визначити як для усієї групи злоякісних захворювань, так і для кожного захворювання зокрема. Ця звітна форма дозволяє також визначити частку хворих, які закінчили спеціальне лікування, в тому числі з використанням хірургічних, променевих, хіміотерапевтичних та комбінованих методів лікування.


Частка хворих злоякісними новоутворами,

що закінчили спеціальне лікування


=

Число хворих, які у звітному році були поставлені на облік та закінчили спеціальне лікування
×100Число хворих, які у звітному році були поставлені на облікЧастка хворих,

що отримали тільки спеціальне хірургічне лікування

=

Число хворих, які у звітному році були поставлені на облік та закінчили тільки спеціальне хірургічне лікування

×100Число хворих, які у звітному році були поставлені на облік та закінчили спеціальне лікуванняАналогічним чином розраховується поширеність окремих видів трав, опіків та отруєнь.

Можна розрахувати поширеність травм, опіків та отруєнь серед дорослих, підлітків та дітей.

Можна визначити поширеність травм, опіків та отруєнь виробничих та не пов’язаних з виробництвом (у дорослих та підлітків), а також окремих видів травм – промислових, сільськогосподарських, дорожньо-транспортних, шкільних та спортивних (у дітей). Можна визначити структуру травматизму загалом і кожного виду зокрема.

Друга група звітних статистичних форм стосується діяльності медичних закладів.

Звіт про медичні кадри” (ф.№17) дозволяє дати оцінку наявним кадрам (т.з. фізичним особам) та визначити забезпеченість ними на окремих територіях.

Забезпеченість лікарями (фізичні особи)

=

Число лікарів на початок року, фізичних осіб

×10000Чисельність людності на початок рокуЗабезпеченість середнім медичним персоналом (фізичні особи)


=

Число середнього медичного персоналу на початок року, фізичних осіб


×10000Чисельність людності на початок року


Можна визначити також забезпеченість лікарями різних фахів, різних категорій (вища, І, ІІ). Це ж стосується і середнього медичного персоналу. Можна визначити структуру лікарських та середніх медичних кадрів.

Звіт лікувально-профілактичного закладу” (ф.№20) є найважливішим медичним документом, що дає змогу проаналізувати діяльність кожного медичного закладу та їхньої мережі загалом.

Спочатку звіт дає уявлення про основні функціональні та допоміжні структурні підрозділи амбулаторно-профілактичного закладу. Далі йдуть штати закладу на кінець звітного року. Наводиться число штатних і зайнятих посад, в тому числі в поліклінічному (амбулаторному) підрозділі та число фізичних осіб основних працівників на зайнятих посадах. На підставі цих даних можна визначити забезпеченість штатними і зайнятими посадами лікарів і середнього медичного персоналу, їхню частку в поліклініці (амбулаторії) та т.з. коефіцієнт сумісництва.


Частка лікарів (середнього персоналу), що працює в поліклініці (амбулаторії)

=

Число посад (штатних або зайнятих), що працює в поліклініці (амбулаторії)

×100Число посад (штатних або зайнятих) в цілому закладіКоефіцієнт сумісництва

=

Число зайнятих посад в цілому закладі

×100Число фізичних осіб працівників в цілому в закладі на зайнятих посадахЦі показники. звісно можна розрахувати для кожного лікарського або середнього медичного фаху.

Далі йдуть дані про посади, зайняті у здоровпунктах та у відділеннях, що знаходяться на госпрозрахунку та спецшколах.

Важливим є розділ про діяльність поліклініки. Він дає змогу визначити число відвідувань, яке приходиться на одного жителя, — всього, в т.ч. з приводу захворювань, відвідувань вдома, з них з приводу захворювань.


Число відвідувань лікарів, що приходиться

на 1 жителя


=

Число відвідувань лікарів, включаючи профілактичні + число відвідувань лікарями вдома
Середньорічна чисельність людностіЦе ж можна зробити для середнього медичного персоналу.

Роботу поліклініки (амбулаторії) характеризують проведені профілактичні огляди. Можна визначити їх число, що припадає на певну чисельність людності, повноту охоплення контингентів профілактичними оглядами.


Частота профілактичних оглядів

=

Число осіб, оглянутих профілактично

×1000Середньорічна чисельність людностіПовнота охоплення профілактичними оглядами

=

Число осіб, оглянутих профілактично

×100Число осіб, що підлягали оглядамОстанній показник можна визначити для певних контингентів, що підлягають оглядам.

Можна визначити охоплення людності спеціальними оглядами на туберкульоз та сифіліс.

Охоплення оглядами на туберкульоз

=

Число осіб, оглянутих з метою виявлення туберкульозу

×1000Середня чисельність людності


Важливим розділом амбулаторно-поліклінічної роботи є хірургічна діяльність амбулаторно-поліклінічного закладу. Вона дає змогу визначити загальне число операцій, здійснених в амбулаторно-поліклінічних умовах та згідно певного переліку. Можна визначити частку цих операцій в загальному обсязі операцій, що здійснені в лікувально-профілактичному закладі.

Далі йде розділ, що характеризує діяльність стаціонару. Спочатку наводиться число ліжок загалом і кожного профілю зокрема та їхня робота.


Забезпеченість людності ліжками

=

Число середньорічних ліжок

×10000Середня чисельність людностіРівень госпіталізації людності

=

Число виписаних та померлих хворих

×1000Середня чисельність людностіЗайнятість ліжка

=

Число проведених хворими ліжко-днів
Число середньорічних ліжокПересічна тривалість перебування хворого на ліжку

=

Число проведених хворими ліжко-днів
Число виписаних та померлих хворихЛікарняна летальність

=

Число померлих хворих в стаціонарі

×100Число виписаних та померлих хворихДані про склад хворих в стаціонарі дозволяють обрахувати рівень госпіталізації та пересічну тривалість перебування хворого на ліжку з приводу кожного захворювання. Це можна зробити для усієї людності, а також для дорослих та підлітків і дітей (0-14 років).


Рівень госпіталізації людності з приводу хвороб системи кровообігу

=

Число виписаних та померлих з приводу хвороб системи кровообігу

×1000Середньорічна чисельність людностіПересічна тривалість перебування хворого на ліжку з приводу хвороб системи кровообігу

=

Число ліжко-днів, проведених хворими з приводу хвороб системи кровообігуЧисло виписаних та померлих з приводу хвороб системи кровообігу


Можна визначити лікарняну летальність для кожного захворювання.

Це ж стосується частки хворих, які кладуться на ліжко, із їхнього загального числа.


Частка хворих,

що були госпіталізовані

з приводу цереброваскулярних хвороб

=

Рівень госпіталізації з приводу цереброваскулярних хвороб

×100Рівень загальної захворюваності цереброваскулярними хворобами


У звіті наводиться число новонароджених, яке поступило в стаціонар у віці 0-6 діб життя та результати їхнього лікування.

Далі йде хірургічна робота закладу. Наводиться число операцій загалом і з широкого спектру оперативних втручань, число померлих від операцій. Виокремлюються дані про дітей від 0-14 років.


Хірургічна летальність

в стаціонарі


=

Число померлих прооперованих хворих в стаціонарі


×100Число операцій, проведених в стаціонаріМожна розрахувати пересічне число операцій, що приходяться на 1 зайняту посаду хірурга:


Пересічне число операцій, що приходяться на 1 зайняту посаду хірурга


=

Число операцій, проведених в стаціонарі хірургамиЧисло зайнятих посад хірургів в закладі, за виключенням зайнятих посад в поліклініці (амбулаторії)


Є змога проаналізувати термінову хірургічну допомогу. Наводиться число операцій з приводу невідкладних станів, з них у хворих, що поступили після 24 годин з моменту захворювання. Хворі поділяються на тих, яких оперували і яких не оперували. Виділяються діти 0-14 років, наводиться число померлих серед тих, яких оперували і серед тих, яких не оперували. Найпоширенішими показниками, що аналізують термінову хірургічну допомогу є частка хворих, що поступили після 24 годин з моменту захворювання та лікарняна летальність з приводу термінових хірургічних операцій.

Звіт лікувально-профілактичного закладу містить дані про роботу лікувально-допоміжних відділень (кабінетів): радіологічного, гіпербаричної оксигенації, детоксикації тощо. Наводиться, як правило, число осіб, які закінчили лікування, та число відпущених їм процедур.

В рівній мірі це стосується роботи діагностичних відділень: рентгенологічного, ультразвукових досліджень, лабораторії радіоізотопної діагностики, ендоскопічного, лабораторії тощо. Наводиться загальне число досліджень та їхня структура. Ці дані можна віднести до числа людей та хворих і отримати показники охоплення діагностичними дослідженнями.

Важливо аналізувати не лише роботу окремих підрозділів лікувально-профілактичного закладу, а й пов’язувати їх між собою. Так, являють великий інтерес визначення зв’язку між забезпеченістю лікарями, ліжками і здоров’ям людності тощо. Про це йшлося вище.

На підставі звітів лікувально-профілактичних закладів складається звіт про мережу та діяльність медичних установ в межах регіонів (областей) (ф.№47 – здоров). Ця форма містить зведені дані про лікарняні установи (характер, число ліжок, число відвідувань поліклінік, число посад лікарського і середнього медичного персоналу), розподіл лікарняних установ за кількістю ліжок, дані про станції переливання крові і станції швидкої медичної допомоги, диспансери (характер, число ліжок, число госпіталізованих хворих та результати госпіталізації, число відвідувань поліклінік, число посад медперсоналу), дані про денні стаціонари та самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади, дані про ліжковий фонд лікувально-профілактичних установ (профіль ліжок, їхнє розміщення по типам лікарень, числа госпіталізованих хворих та результати госпіталізації), дані про здоровпункти, фельдшерсько-акушерські пункти, стоматологічну допомогу, санітарно-епідеміологічні установи (їхнє число), санаторно-курортні установи, дані про лікарські посади в розрізі лікарських фахів та типів закладів, дані про медсанчастини. Показники, які можна вирахувати на підставі цих даних, аналогічні вищенаведеним, тільки вони обіймають територію усього регіону, а будучи зведені на рівні регіонів — і усієї держави в цілому.2.12. Шляхи вдосконалення медико-статистичної інформації


На всіх рівнях управління охороною здоров’я тепер бракує об’єктивної інформації. Це значно ускладнює, а інколи унеможливлює процес реорганізації охорони здоров’я. Водночас загально відомим є той факт, що медичні працівники основну частку робочого часу (більше 25%) витрачають на письмову роботу, цебто на збір інформації. В останні роки існування радянської здоровоохорони діяло 269 облікових та більше 150 звітних статистичних форм. В чім причина цього парадоксу? Їх багато, основні такі.

Як сказав ще Е.Кант, цифри не управляють світом, але вони показують як світ управляється. Інформаційне забезпечення в радянських умовах обслуговувало жорстку гіперцентралізовану адміністративно-командну систему управління. Звітні форми, що складались на базовому рівні, в незмінному вигляді піднімались на союзний рівень. Графічно таку модель інформаційного забезпечення можна зобразити у вигляді паралелепіпеда (граф. 9).

Слабка обізнаність керівників усіх рангів з питань медичної статистики та інформатики, соціальної медицини та управління охороною здоров'я змушувала при зборі статистичних та інших даних керуватись прагненням зібрати їх побільше, може знадобляться.

Дивно, але в період нестримної спеціалізації медичної допомоги єдиною службою, зростання якої стримувалось, була статистична. Річ у тім, що працівники цієї служби відносились до управлінського апарату, який в умовах адміністративно-командної системи постійно зростав. Були намагання обмежити цей ріст, що починались, а нерідко і закінчувались статистичною службою. Тому збір статистичних та інших даних перекладався на лікарів та середніх медичних працівників, що викликало їхні справедливі нарікання.


Але основною причиною невідповідності між величезним обсягом інформаційного матеріалу, що збирався, і куцим обсягом його аналізу була орієнтація на суцільний метод збору цього матеріалу. Відомо, що пересічно на кожного жителя щороку реєструється одне захворювання. Четверта частина жителів госпіталізується в стаціонари. Більше половини жителів знаходилось на диспансерному обліку. У підсумку — це мільйони і мільйони облікових документів. Кожен з цих документів враховував значний перелік даних, необхідних для оцінки діагностики та лікування хворого. Обробити та проаналізувати їх було неможливо.

Усі ці вади інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я залишаються і досі.

Водночас в облікових і звітних формах були відсутні дані, вкрай необхідні для управління. По-перше, це дані, що стосувались соціальної обумовленості здоров'я, по-друге, дані, що давали б змогу оцінити економічну ефективність медичної допомоги, починаючи із визначення вартості медичних послуг. Поодинокі наукові дослідження на ці теми не могли закрити величезних інформаційних прогалин. Були запропоновані експертні оцінки, але вони проблеми не вирішили, бо носять суб'єктивний характер, не дають змоги для співставлення, значно збільшують обсяг письмової роботи тощо.

Інформаційне забезпечення управління охороною здоров'я має бути радикально перебудоване.

В першу чергу це стосується базового рівня і не лише тому, що тут надається основний обсяг медичної допомоги. На основі інформації, що створюється тут, задовольняються потреби і всіх інших рівнів управління.

Входом в систему інформаційного забезпечення на базовому рівні є облікові документи. Первинними з них є індивідуальна карта амбулаторного хворого та історія стаціонарного хворого. Безсумнівно, що ці документи ще певний час мають заповнювати лікарі, поки не отримають повсюдного поширення машинні носії інформації. В практиці інформаційного забезпечення використовуються, однак, не ці, а так звані проміжні облікові документи, які створюються на їхній основі. Основними з них були в амбулаторно-поліклінічних закладах статистичний талон для реєстрації заключних (остаточних) діагнозів, контрольна карта диспансерного спостереження, карта профілактичного огляду тощо. З 1989p. усі ці документи були об'єднані в один, що отримав назву “талон амбулаторного пацієнта”. У стаціонарах основною проміжною статистичною формою протягом останніх десятиліть була карта вибулого зі стаціонару. Для реєстрації смертності використовується лікарське свідоцтво про смерть.

Ці документи дають змогу визначити структуру явищ та їхню частоту серед усієї людності. Але неможливо визначити структуру та частоту цих явищ серед соціальних та інших прошарків людності. Між тим для впливу на здоров'я потрібні дані про поширеність хвороб та смертність саме серед вікових, професійних та соціальних прошарків людності.

Справа ця копітка, але вона стає реальною за умови використання вибіркового методу збору та аналізу документів. Згідно закону великих чисел розмір вибірки залежить від поширеності факторів, які беруться для аналізу. На базовому рівні доцільно користуватись таким переліком хвороб (туберкульоз, злоякісні новоутворення, доброякісні новоутворення, хвороби ендокринної системи, розлади харчування, обміну речовин, в т.ч. цукровий діабет, хвороби нервової системи, глаукома, хвороби системи кровообігу, в т.ч. ревматизм, гіпертонічна хвороба, ІХС, стенокардія, церебро-васкулярна хвороба, хвороби органів дихання, в т.ч. пневмонія, бронхіт хронічний та емфізема, бронхіальна астма, хвороби органів травлення, в т.ч. виразкова хвороба і гастрит, хвороби сечостатевої системи, в т.ч. нефрит, хвороби жіночих статевих органів, кістково-м'язової системи, травми та отруєння) і такими віковими групами (0-14, 15-19, 20-44, 45-64 та 65 років і ст.).

Професійні та соціальні прошарки вказані в карті жителя (наводиться карта жителя сільського району). Згідно поширеності оцих факторів, що взяті для аналізу, мінімальним обсягом вибірки для отримання достовірних даних, є 4 тис. осіб. Найефективнішим методом вибірки є комбінований. На практиці це виглядає так: людність району поділяється на сільські лікарські дільниці та районний центр. Пропорційно чисельності встановлюється число людей, які попадають у вибірку з кожної дільниці та районного центру. Беруться особи з прізвищем на певні літери: "К", "Л" тощо. На кожного з обраних заповнюється карта жителя. Дані карти вводяться в ЕОМ або заводиться окрема картотека (в разі ручної обробки). Талони амбулаторного пацієнта та карти вибулого зі стаціонару на осіб, що попали у вибірку, об'єднуються з картою жителя і аналізуються. Це дає змогу отримати всю необхідну інформацію. Вона використовується медичним закладом для підготовки рішень на рівні органів місцевого самоуправління, для поточних та перспективних планів розвитку здоровоохорони району, для обгрунтування нормативів медичного страхування, для визначення вартості медичних послуг. Найменування медичних послуг має наводитись у проміжному обліковому документі. Для цього має бути в кожному медичному закладі розроблено їхній перелік та обчислена вартість згідно методики (див. нижче).

Перехід на переважно вибірковий метод збору та аналізу статистичних документів не виключає в окремих випадках збереження суцільного аналізу. Це стосується передусім визначення якості та ефективності роботи медичного працівника за короткий проміжок часу (місяць, квартал) з метою економічного стимулювання праці, реєстрації окремих малопоширених хвороб (інфекційні, венеричні тощо).

Процесом в системі інформаційного забезпечення управління охороною здоров'я є збір, зберігання та обробка облікових документів. Під сучасну пору процес має бути автоматизований.

Виходом системи інформаційного забезпечення є критерії, аналітичні таблиці, залежності, закономірності, що випливають із аналізу статистичного та іншого матеріалу.

В практиці управління охороною здоров'я на всіх рівнях інформативний матеріал страждає поверховістю, відсутністю сучасних методів аналізу. Зокрема, не визначається достовірність показників, що отримані з використанням малих чисел спостережень (25 і менше); динамічний аналіз обмежується порівнянням суміжних років або їх відрізків; практично не визначається взаємозв'язок явищ, не використовуються інші економіко-математичні методи (факторний аналіз, методи розпізнавання образів, дослідження операцій тощо).