border=
. 2.42. Chlamidia trachomatis () : 1 - ; 2 - .