Медицина

(ðèñ. 10.22)


Ðèñ. 10.22. Êîìá³íîâàíèé òåñò äëÿ âèçíà÷åííÿ ðóõîìîñò³ ³ ïðîäóêö³¿ ñ³ðêîâîäíþ ì³êðîîðãàí³çìàìè: 1 - Shigella flexneri (íåðóõîìà, ñ³ðêîâîäíþ íå ïðîäóêóº; 2 - enterobacter cloacae (ðóõîìèé, ñ³ðêîâîäíþ íå ïðîäóêóº); 3 - Proteus mirabilis (ðóõîìèé, ïðîäóêóº ñ³ðêîâîäåíü).


Oddsei - What are the odds of anything.