Медицина

(ðèñ. 13.1)


Ðèñ. 13.1. Mycobacterium tuberculosis ó ìàçêàõ ³ç õàðêîòèííÿ (çàáàðâëåííÿ çà ìåòîäîì Ö³ëÿ-ͳëüñåíà).


Oddsei - What are the odds of anything.