Медицина

(ðèñ. 15.21)


Ðèñ. 15.21. гñò êëîñòðèä³é â ëàêìóñîâîìó ìîëîö³: çë³âà - C. perfringens; ïîñåðåäèí³ - C. sporogenes; ñïðàâà - C. tetani.


Oddsei - What are the odds of anything.