1.     ϳ . .

2. , , , , .

3. , .

 

32.

1. ϳ . .

ϳ

(arteria subclavia)

(arcus aorta) , II TIV , . (isthmus aorta). ³ : - , . ³ - , .

ϳ (a. subclavia) - , . ϳ ( ) , , , , . ϳ : - ; - ; .

 

 

, :

- (arcus aortae) (arteria subclavia sinistra);

- (truncus brachiocephalicus) (arteria subclavia dextra).

˳ (arteria subclavia sinistra), (arcus aortae), .

(arteria subclavia sinistra) (truncus brachiocephalicus), .

˳ (arteria subclavia sinistra et dextra) (cavitas thoracis) (apertura thoracis superior), , (cupula pleurae) (apex pulmonum), (sulcus arteriae subclaviae). I , (spatia interscalena sinistrum et dextrum).

(clavicula) (sulcus arteriae subclaviae) (fossae axillares), , , (a. axillars).

ϳ (a. subclavia) :

- (spatium interscalenum) ;

- (spatium interscalenum) ;

- (spatium interscalenum) I .

(spatium interscalenum) (a. subclavia) :

- (a. vertebralis);

* , ' ' , for. transversarium VI . CV Ѳ , - . clivus , ' , . , for. intervertebralia .

* , , , () .

.

(a. spinalis anterior) , ' , .

(a. spinalis posterior) ' .

(. rebelli inferior posterior) , , ' .

 

- (a. thoracica interna);

(a. thoracica interna) , VII , : - (a. mus-culophrenica), , ' , ', , (a. epigastrica superior), , , ' , . , , - , (rr. mediastinals, thymici, tracheales, bronchioles), ' {rr. intercostales anteriores), (rr. mammarii mediates), , (a. pericardiacophre) . .

 

- (truncus thyrocervicalis).

- (truncus thyro-cervicalis) , : (a. thyroidea inferior), , (a. laryngea inferior), (rr. pharyngeals), (rr. csophagcales) (rr. tracheales); (a. cervicalis ascendens), ' ' ; (a. suprascapularis), incisure scapulae , mm. supra- et infaspinatus ; (a. transversa colli) (r. superficialis).

(spatium interscalenum) (a. subclavia) :

-         - (truncus costocervicalis.

: (a. cervicalis profunda), ' (rr. dorsales) (rr. spinales), (. tercostalis supremo), (. intercostales posteriores prima et secunda).

(spatium interscalenum) (a. subclavia) :

- (a. transversa colli), .

, , ' , (a. dorsalis scapula), , ' .

 

 

(arteria axillaris)

(arteria axillaris) (a. subclavia), I (margo externus costae primae [I]).

(fossa axillaris) (trunci plexus brachialis).

 

³ (paries anterior cavitatis axillaris), (arteria axillaris) :

- (trigonum clavipectorale);

- (trigonum pectorale);

- (trigonum subpectorale).

 

(trigonum clavipectorale) (arteria axillaris) :

- (a. thoracica superior), (mm. intercostales) (spatia intercostalia);

- (a. thoracoacromialis), :

- (acromion scapulae);

- (art. acromioclavicularis);

- (m. subclavius);

- (m. deltoideus);

- (m. pectoralis major);

- . (m .pectoralis minor).

 

(trigonum pectorale) (a. axillaris) :

- (a. thoracica lateralis), (m. serratus anterior) (glandula mammaria).

(trigonum subpectorale) :

- (a. subscapularis), :

- (a. thoracodorsalis), :

- (m. latissimus dorsi);

- (m. teres major);

- (a. circumflexa scapulae), (foramen trilaterum) :

- (musculi faciei dorsalis scapulae);

- (a. circumflexa humeri anterior), (collum chirurgicum humeri) :

- (art.humeri);

- (m.deltoideus);

- (a. circumflexa humeri posterior), (foramen quadrilaterum) , (a. circumflexa humeri anterior), :

- (art .humeri);

- , (art. humeri).

(nodi lymphoidei axillares) (nodi lymphoidei membri superioris regionales). (cavitas axillaris) , :

- (nodi apicales);

- ; (nodi humerales; nodi laterales);

- ; (nodi subscapulares; nodi posteriores);

- ; (nodi pectorales; nodi anteriores);

- (nodi centrales).

 

璺 (membrum superius), (mamma), (paries cavitatis thoracis) (dorsum).

(truncus subclavius).

(truncus subclavius dexter) (ductus lymphaticus dexter) , (angulus venosus dexter).

˳ (truncus subclavius sinister) (pars cervicalis ductus thoracici) , (angulus venosus sinister).

 

2. , , , , .

(arteria brachialis)

(a. axillaris) , (m. pectoralis major), (sulcus bicipitalis medialis), (fossa cubitalis) (a. radialis) (a. ulnaris).

 

 

³ (arteria brachialis) :

1) (a. profunda brachii), (a. brachialis), (n. radialis) (canalis nervi radialis), :

- (musculi brachii);

- (m. deltoideus).

(a. profunda brachii) :

- (a. collateralis media);

- (a. collateralis radialis).

 

 

ֳ (rete articulare cubiti);

2) (a. collateralis ulnaris superior) (a. brachialis) (a. profunda brachii) (facies posteromedialis articulationis cubiti), (ramus posterior arteriae recurrentis ulnaris);

3) (a. collateralis ulnaris inferior) (a. brachialis) , (facies anteromedialis articulationis humeri), (ramus anterior arteriae recurrentis ulnaris).

(arteriae collaterales), (arteriae recurentes), (rete articulare cubiti), :

- (art. cubiti);

- (art. cubiti).

 

(arteriae antebrachii et manus)

(antebrachium) (manus) (a. brachialis) (a. radialis) (a.ulnaris).

 

 

(arteria radialis)

 

(sulcus radialis antebrachii) , (processus styloideus radii), (regio dorsalis manus), (spatium interosseum primum) (palma), , (r. palmaris profundus) (a. ulnaris), (arcus palmaris profundus).

³ (arteria radialis) :

- (a. recurrens radialis), (a. collateralis radialis);

- (r. palmaris superficialis), (a. ulnaris), (arcus palmaris superficialis), (rr. musculares), (musculi antebrachii);

 

 

- (r. carpalis dorsalis) (r. carpalis palmaris), (rete carpale dorsale) (rete carpale palmare);

- (a. princeps pollicis), (aa. digitales palmares propriae) (digitus primus) (facies radialis regionis palmaris digiti secundi).

 

³ (rete carpale dorsale) (aa. metacarpales dorsales), (aa. digitales dorsales).

(aa. digitales dorsales) V (facies dorsales digitorum secundi quinti [V]).

 

˳

(arteria ulnaris)

(sulcus cubitalis antebrachii) (canalis carpi) (palma), (r. palmaris superficialis) (a. radialis) (arcus palmaris superficialis).

³ :

- (a. recurrens ulnaris), (r. anterior) (r. posterior). (a. collateralis ulnaris superior) (a. collateralis ulnaris inferior) (rete articulare cubiti);

- (a. interossea communis), :

- (a. interossea anterior);

- (a. interossea posterior). ֳ (pars profunda musculorum antebrachii) (retia carpalia).

 

 

³ (a. interossea posterior) (a. interossea recurrens), (a. collateralis media) (rete articulare cubiti);

- (r. carpalis palmaris) (r. carpalis dorsalis), (rete carpale palmare et rete carpale dorsale);

- (r. palmaris profundus), (a. radialis), (arcus palmaris profundus).

³ (arcus palmaris superficialis) (aa. digitales palmares communes), (aa. digitales palmares propriae).

³ (arcus palmaris profundus) (aa. metacarpales palmares), (aa. digitales palmares communes);

ó (rami arteriorum metacarpalium palmarium) (rr. perforantes) (aa. metacarpales dorsales).

 

в ί ʲֲ

:

- (a. subclavia);

- (a. axillaris);

- (a. brachialis);

- (a. radialis);

- (a. ulnaris), () .

:

1) (art. humeri): (fossa supraspinata) (fossa infraspinata) a. suprascapularis ( a.subclavia), a. circumflexa scapulae ( a. subscapularis);

 

 

2) (acromion): a. suprascapularis ( a. subclavia) a. thoracoacromialis ( a. axillaris);

3) (collum humeri): (a. circumflexa humeri anterior) (a. circumflexa humeri posterior) a. profunda brachii ( );

4) a (rete articulare cubiti) :

- (a. collateralis radialis) (a.profunda brachii) (a. recurrens radialis) (a. radialis);

- (a. collateralis media) (a.profunda brachii) (a. interossea recurrens) (a. ulnaris);

- (a.collateralis ulnaris superior) (a. brachialis) (r. posterior a. recurrens ulnaris) (a. ulnaris);

- (a.collateralis ulnaris inferior) (a. brachialis) (r. anterior arteriae recurrentis ulnaris);

 

5) (carpus): :

- (rete carpale palmare), :

- rr. carpei palmares ( a. radialis a.ulnaris);

- a. interossea anterior ( a. interossea communis);

- (rete carpale dorsale), :

- ;

- (a.interossea anterior) (a.interossea posterior);

- (arcus palmaris superficialis), :

- (a. ulnaris);

- (ramus palmaris superficialis arteriae radialis);

(arcus palmaris profundus), (a. radialis) (ramus palmaris profundus arteriae ulnaris).

 

 


 

3. , .

(venae membri superioris)

:

- (venae superficiales membri superioris);

- (venae profundae membri superioris). 璺 .

(venae superficiales membri superioris) , (venae profundae membri superioris), :

- (v. basilica antebrachii);

- (v. cephalica antebrachii), ;

- (v. mediana antebrachii).

(v. cephalica antebrachii)

(margo radialis retis venosi dorsalis manus).

(regio dorsalis manus) (facies anterior marginis radialis antebrachii), (sulcus bicipitalis lateralis brachii), (sulcus) (m. deltoideus) (m. pectoralis major) (clavicula) (v. axillaris).

(v. basilica antebrachii)

(margo ulnaris retis venosi dorsalis manus), (latus ulnare faciei anterioris antebrachii), (sulcus bicipitalis medialis brachii) (vv. brachiales).

(v. mediana cubiti)

(fossa cubitalis) (v. cephalica) (v. basilica antebrachii).

 

(venae profundae membri superioris)

, :

- (arcus venosus palmaris superficialis);

- (arcus venosus palmaris profundus).

 


 

(vena axillaris)

, (v.subclavia).


˳

(vasa lymphatica et nodi lymphoidei membri superioris)

. ˳ .

, , {nodi cubitales). nodi lumphoidei axillares.

, ( ) . - (㳳) . , , , , ' , (ductus lymphaticus dexter), (ductus thorocicus) ( ).

 

(membrum superius) :

- (vasa lymphatica superficialia et nodi membri superioris);

- (vasa lymphatica profundi et nodi membri superioris).

:

- (nodi cubitales);

- (nodi lymphoidei axillares).

(vasa lymphatica superficialia membri superioris) (v. basilica) (v. cephalica) :

- ;

- ;

- .

i (vasa lymphatica superficialia lateralia membri superioris) :

- (digiti manus);

- (margo radialis antebrachii);

- (facies lateralis brachii).

i (vasa lymphatica superficialia lateralia membri superioris) (nodi lymphoidei axillares).

(vasa lymphatica superficialia medialia membri superioris) :

- IVV (digiti manus marginis ulnaris antebrachii);

- (facies medialis brachii).

(vasa lymphatica superficialia medialia membri superioris) (nodi cubitales) (nodi lymphoidei axillares).

i i (vasa lymphatica superficialia media membri superioris) (regio antebrachii anterior) (fossa cubitalis), (vasa lymphatica superficialia lateralia), (vasa lymphatica superficialia medialia membri superioris).

(nodi lymphoidei superficiales membri superioris) (venae superficiales membri superioris).

. ³ :

- (nodi cubitales);

- (nodi lymphoidei axillares).

(vasa lymphatica profunda et nodi membri superioris) (membri superioris) (nodi profundi) (nodi superficiales), (nodi cubitales) (nodi lymphoidei axillares).

˳ (nodi cubitales) (fassa cubitalis) :

- (nodi cubitales superficiales), ;

- (nodi cubitales profundi), ;

ֳ (manus) (antebrachium), (nodi lymphoidei axillares).

(nodi lymphoidei axillares) :

- (membrum superius);

- (parietes cavitatis thoracis);

- (glandula mammaria).

(nodi lymphoidei axillares) (truncus subclavius), .

(nodi lymphoidei axillares) (nodi lymphoidei membri superioris regionales). (cavitas axillaris) , :

- (nodi apicales);

- ; (nodi humerales; nodi laterales);

- ; (nodi subscapulares; nodi posteriores);

- ; (nodi pectorales; nodi anteriores);

- (nodi centrales).

璺 (membrum superius), (mamma), (paries cavitatis thoracis) (dorsum).

(truncus subclavius).

(truncus subclavius dexter) (ductus lymphaticus dexter) , (angulus venosus dexter).

˳ (truncus subclavius sinister) (pars cervicalis ductus thoracici) , (angulus venosus sinister).

 

..