Медицина

Використання інтерактивних комп’ютерних технологій у процесі викладання іноземних мов

 

Використання інтерактивних компютерних технологій у процесі викладання іноземних мов

Рахлецька В.Я., Саварин Т.В., Паласюк Г.Б.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

       Процес підготовки нової генерації молодих людей, здатних позитивно впливати на суспільний та державний розвиток, потребує зростання якості знань та нових підходів до професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Тому на сучасному етапі розвитку освіти в Україні спостерігаються нові тенденції у навчанні іноземних мов. Значна увага приділяється розробці методик, аналізу умов використання сучасних інформаційних та компютерних технологій. Такі технології з новими необмеженими можливостями приходять на зміну традиційним технічним засобам навчання. Це пов’язано не лише із всесвітнім бумом у використанні комп’ютерів, але й з потребою та пошуком більш інтенсивних шляхів вивчення іноземних мов.

       Інтерактивне компютерне навчання, як і власне інтерактивне навчання, - нова форма організації роботи в освітніх закладах. Не зважаючи на те, що ідея інтерактивного навчання виникла порівняно недавно – у 70-80-их рр. у США та країнах Європи – вона набула значної популярності серед викладачів.

       Слово „інтерактив” походить від англійського слова „interact”. „Inter” – це взаємний, „act” – діяти. Інтерактивний – здатний взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, компютером) або з будь-ким (людиною). Сутність інтерактивного навчання полягає в активному залученні всіх студентів до процесу пізнання [2, 19].

       Відповідно, інтерактивне комп’ютерне навчання ми розглядаємо як інтенсивну форму навчально-пізнавальної діяльності, яка передбачає активну взаємодію студента з комп’ютером за допомогою певних програм, в результаті якої досягаються поставлені цілі і завдання навчання.

       Використання комп’ютера відкриває широкі можливості для презентації спеціальної лексики з одночасним використанням різноманітних засобів активізації сприйняття та засобів пред’явлення лексичних одиниць, беручи до уваги особливості індивідуального сприйняття.

      Вивчення іноземної та латинської мов за допомогою компютера має багато переваг. Наприклад, з психологічної точки зору – комп’ютерні методи вивчення іноземної мови гарантують конфіденційність. Тільки студент і викладач знають, які помилки були допущені при виконанні того чи іншого завдання, і цей студент не комплексує перед своїми одногрупниками. Таким чином, не занижується самооцінка студента. Крім психологічної, є ще багато інших методичних переваг компютерного навчання:

-         для кращого запамятовування фрази можна багаторазово виконувати стереотипні тренувальні операції і дії з мовними формами;

-         приговорювання за машиною в умовах акустичної ізольованості полягає в тому, що дозволяє уникнути хорового приговорювання, мимовільного повторення інтонацій товаришів по групі;

-         така робота надає структурної оформленості, цілісності блокам, які запамятовуються; усуває одноманітність у роботі; привносить емоційно-виразний фактор;

-         повторюючи за диктором, імітуючи його жести, міміку, студент у такий спосіб зайнятий безпосередньою роботою з мовленнєвим матеріалом, мимоволі запамятовує його, а не заучує напамять;

-         компютерний аналіз проблем кожного студента забезпечить викладачів необхідною інформацією і відповідно сприятиме швидкому розвязанню навчальних проблем.

Підходить для автоматизованого курсу вивчення і латинська мова – ця давня мова, що має дуже великий досвід викладання у вищих навчальних закладах і школах. Фонетика латинської мови („мертвої мови”) не настільки складна, як фонетика англійської чи французької мов, однак різноманітність граматичних форм вимагає від студентів багато зусиль і часу при вивченні, так як і запам’ятовування крилатих виразів.   Відомо, що кращим засобом запам’ятовування є відтворення спочатку усним, а потім письмове. На заняттях з латинської мови використовуються всі види пам’яті – слухова, зорова, моторна. Вправи на комп’ютері, які сприяють кращому засвоєнню лексичних одиниць, проводяться в певній послідовності: словникова форма, непрямий відмінок,  демонстрування сполучуваності слів з іншими словами.

Аналіз сучасної науково-методичної літератури [1, 2,] свідчить, що інтерактивне комп’ютерне навчання реалізується шляхом:

·  використання мультимедійних компакт-дисків CD-ROM. Найкращі з цих програм навчають вимови, граматики, лексики в діалогах, сценках, іграх. Студент може вибирати потрібний йому рівень складності і темп;

·  мультимедійні курси, які мають низку переваг у порівнянні з іншими комп’ютерними курсами для навчання іноземних мов. Технологічні можливості мультимедія дозволяють організувати різноманітнішу і тіснішу взаємодію студента з комп’ютером, внаслідок чого підвищується ефективність навчання;

·  спеціальні програми, які створюються безпосередньо у вищих навчальних закладах для набуття студентами різних мовних навичок;

·  застосування Інтернету, який дає можливість скористатися навчальними, довідковими, науковими матеріалами, які знаходяться у різних країнах світу.

Таким чином, інтерактивне навчання відкриває широкі можливості у вивченні іноземних мов. Воно характеризується інтенсивністю, цілеспрямованістю, послідовністю та різноманітністю. Звичайно, не можна побудувати навчальний процес виключно на комп’ютерних технологіях. Оскільки запорукою його ефективності є застосування різних форм організації навчальної діяльності, лише логічне поєднання педагогічних технологій забезпечить досягнення основних цілей навчання.

 


Література:

1.           Асоянс П.Г. Мультимедійні курси навчання писемного мовлення//Іноземні мови. – 1999. - №4. – 42 с.

2.           Суворова Н. Інтерактивне навчання: нові підходи//Наш дайджест.  – 2002. - №4. – 19с.

Відомості про авторів:

·        Паласюк Галина Богданівна – доцент, завідувач кафедри іноземних мов та суспільних наук ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, вул. Чехова, буд. 3).

Тел.роб. (0352) 43-12-78

Тел.дом. (0352) 25-43-55

·        Саварин Тетяна Володимирівна - доцент кафедри іноземних мов та суспільних наук ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, вул. Чехова, буд. 3).

Тел.роб. (0352) 43-12-78

Тел.дом. (0352) 25-02-33

·        Рахлецька Валентина Ярославівна - викладач кафедри іноземних мов та суспільних наук ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського (м. Тернопіль, вул. Чехова, буд. 3).

Тел.роб. (0352) 43-12-78

·        Тел.дом. (0352) 25-70-23

 

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект