Медицина

а

А

·  автобус — автóбуса

·  авторитет (особа) — авторитéта

·  авторитет (вплив) — авторитéту

·  акт (документ) — áкта

·  акт (дiя) — áкту

·  апарат (пристрiй) — апарáта

·  апарат (установа) — апарáту

·  Афганiстан — Афганiстáну

Б

·  бал (одиниця вимiру) — бáла

·  бал (танцювальний вечiр) — бáлу

·  бiб — бóбу

·  блок (механiзм) — блóка

·  блок (об'єднання) — блóку

·  бос — бóса

·  бур'ян — бур'янý

В

·  вагон — вагóна

·  варiант — варiáнта

·  верстат — верстáта

·  вибух — вúбуху

·  виднокрай — виднокрáю

·  виднокрýг — виднокрýгу

·  виклик — вúклику

·  виняток — вúнятку

·  вирiй — вúрiю

·  вúрок (присуд) — вúроку

·  вирóк (маленький вир) — виркá

·  висновок — вúсновку

·  вiдмiнок — вiдмíнка

·  вipус — вípусу

·  водень — вóдню

·  вокзал — вокзáлу

·  ворс — вóрсу

·  вуглець — вуглецю

·  вузол — вузлá

Г

·  газон — газóну

·  гектар — гектáра

·  гiгант — гiгáнта

·  голос — гóлосу

·  город — горóду

Ґ

·  ґедзь — ґéдзя

Д

·  датчик — дáтчика

·  дах — дáху

·  двигiт — двúготу

·  джаз — джáзу

·  диплом — диплóма

·  дiалог — дiалóгу

·  документ — докумéнта

·  доробок — дорóбку

·  доступ — дóступу

·  дотеп — дóтепу

·  душ — дýшу

Е

·  евфемiзм — евфемíзму

·  екpан — екpáна

Є

·  єгер — єгеря

·  єдвáб — єдвáбу

·  єлéй — єлéю

Ж

·  жарт — жáрту

·  жом — жóму

·  журнал — журнáлу

З

·  загiн — загóну

·  зал — зáлу

·  запáл (запальник) — запáлу

·  зáпал (завзяття) — зáпалу

·  зáшморгзáшморгу

·  звук (термiн) — звýка

·  звук (явище) — звýку

·  зв'язок — зв'язкý

·  зуб — зýба

И

I

·  iдеал — iдеáлу

·  iдол — íдола

·  iндекс — íндексу

·  iнструмент (один предмет) — iнструмéнта

·  iнструмент (сукупнiсть предметiв) — iнструмéнту

Ї

·  їжакїжакá

Й

·  йодйóду

К

·  камiнь (матерiал) — кáменю

·  камiнь (предмет) — кáменя

·  каpаулкаpаýлу

·  каталогкаталóга

·  катоккаткá

·  кисенькúсню

·  клуб (стегно) — клýба

·  клуб (органiзацiя) — клýбу

·  кодкóду

·  колодязьколóдязя

·  колóїдколóїду

·  кóлоcкóлоса

·  колócколóса

·  комаркомарá

·  коментаркоментаря

·  контáктконтáкту

·  контрóльконтрóлю

·  концépтконцépту

·  кýбоккýбка

Л

·  лимонлимóна

·  лимонадлимонáду

·  лист (паперу, залiза) — листá

·  лист (листя) — лúсту

·  лiс — лíсу

·  лiчильник — лічúльника

М

·  майдан — майдáну

·  майданчик — майдáнчика

·  матч — мáтчу

·  метод — мéтоду

·  метр — мéтра

·  мiльйон — мiльйóна

·  мiльярд — мiльярда

·  мiст — мостá, мóсту

·  млин — млинá

·  мозоль — мозоля

H

·  наждак — наждакý

·  напiвфабрикат — напiвфабрикáту

·  нiс — нóса

·  номер — нóмера

О

·  об'єкт — об'єкта

·  óбраз (iкона) — óбраза

·  óбраз (обличчя, тип) — óбразу

·  обрiй — óбрiю

·  обшук — óбшуку

·  óвiд — óвода

П

·  пакунокпакýнка

·  папíр (документ) — папéра

·  папíр (матерiал) — папéру

·  параметр — парáметра

·  пароль — парóля

·  пóвiд — пóвода

·  пóдiл — пóдiлу (дiлення)

·  подíл — подóлу (пелена; низовина)

·  позов — пóзову

·  поїзд — пóїзда

·  порт — пóрту

·  потiк — потóку

·  потяг (поїзд) — пóтяга

·  потяг (почуття) — пóтягу

·  пояс (пасок) — пóяса

·  пояс (зона) — пóясу

·  предмет — предмéта

·  проект — проéкту

·  пруг — прýга

·  пуд — пýда

P

·  роздiл (книги) — рóздiлу

·  роман (твiр) — ромáну

·  Роман (iм'я) — Ромáна

·  рояль — рояля

С

·  символ — сúмволу

·  смак — смакý

·  собор — собóру

·  союз — союзу

·  спектр — спéктра

·  стадiон — стадióну

·  стиль (особливостi) — стúлю

·  стиль (знаряддя для письма) — стúля

·  стос — стóсу

·  ступiнь — стýпеня

·  суглóб — суглóба

·  суд — сýду

·  суржик — сýржику

Т

·  тáнець — тáнцю

·  танóк — танкá

·  телефон — телефóну

·  термiн (слово) — тéрмiна

·  термiн (стpок) — тéрмiну

·  тиждень — тúжня

·  трибунал — трибунáлу

·  турнiр — турнíру

У

·  убip — убópу

·  угаp — угápу

·  узваp — узвápу

·  укол — укóлу

Ф

·  фiльм — фíльму

·  фотель — фóтеля

·  фургон — фургóна

Х

·  хлiб — хлíба

Ц

·  цвiт — цвíту

·  цвях — цвяха

·  центp (у математицi) — цéнтpа

·  центp (iншi значення) — цéнтpу

Ч

·  чавун (посуд) — чавунá

·  чавун (метал) — чавунý

·  часник — часникý

Ш

·  шáбаш (зборище) — шáбашу

·  шабáш (кiнець) — шабáшу

·  шепiт — шéпоту

Щ

·  щабель — щабля

·  щебiнь — щéбеню

·  щиpець — щиpцю

Ю

·  юань (парламент) — юáню

·  юань (грошова одиниця) — юáня

·  ювiлéй — ювiлéю

Я

·  ягдташ — ягдташá

·  ягель — ягелю

·  ямб — ямба

·  ясак — ясакý

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект