Медицина

Методичні вказівки для студентів

Методичні вказівки для студентів

ЗАНЯТТЯ № 1 (практичне6 год.)

Теми: 1. Український алфавіт.

           2. Голосні і приголосні звуки української мови. Склад.

           Мета: ознайомитися з українським алфавітом, розвивати фонематичний слух та навики складового читання слів; формувати літературну вимову звуків [а], [о], [у], [е], [й], [і], [м], [т],[д], [в], [ф], [з], [с], [ц], [к].

Професійна орієнтація студентів: професійне спілкування

Методика виконання практичної роботи.

І. Український алфавіт.

Робота 1.

-         Опрацювання і засвоєння українського алфавіту.

-         Кількість голосних і приголосних звуків українського алфавіту.

-          Артикуляція українських звуків.

Робота 2.

-         Написання голосних літер.

-         Написання приголосних літер.

-         Списування українських літер.

-         Самостійне написання літер.

-         Написання букв під диктовку. 

ІІ.  Голосні і приголосні звуки української мови. Склад.

-         Звуки, які позначаються двома літерами.

-         Літера, яка не позначає звука.

-         Вимова звуків українського алфавіту.

Робота 3.

- Закріплення знань і вмінь правильно читати і писати українські літери.

Робота 4.

- Поділ слів на склади

Програма самопідготовки студентів

І. Український алфавіт.

1. Виконання вправ на закріплення вимови і написання українських звуків та букв (1, 5-8; 2, 4-7)

2. Побудова найпростіших висловів та речень (1, 7-8; 2, 6-9)

ІІ. Голосні і приголосні звуки української мови. Склад.

голосні

[і], [и], [е], [у], [о], [а]

 

1.     Визначення і розрізнення  голосних і приголосних звуків.

2.     Позначення звуків на письмі.

3.     Поділ слів на склади. Читання односкладових і двоскладових слів.

Ка-ли-на, ма-ма, вик-ла-дач, зи-ма, дів-чи-на, зо-шит, руч-ка, їжа, ніч, вік-но, паль-то, олі-вець

Ґґ га-ґо-ґу-ґе-ги

 Ґанок, ґудзик, аґрус, ґума, ґречний, зиґзаґ

Читайте

 

а-га            а-ха

ха-ах         ка-ак

о-го           о-хо

хо-ох         кскж

у-гу           у-ху

ху-ух          ку-ук

е-ге            е-хе

хе-ех         ке-ек

и-ги           и-хи

хи-их         ки-ик

га-ка-ха

аха-охо-уху

го-ко-хо

ака-око-уку

гу-ку-ху

иги-ого-угу

ге-ке-хе

еге-ехе-уху

ги-ки-хи

охо-око-уку

 

Семінарське обговорення теоретичних питань

Зразки тестових завдань та ситуаційних задач.


1.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) а, д, ь, к;

В) р, а, т, s;
С)) ї, ь,
g, н;

D) п, о, ж, j.

2.      У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) ї, ж, ц, ч;

B) л, д, ю, f;
C) м, т, ф, r;

D) с, ч, д, s.

3.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) к, р, g, f ;

B) і, ї, х, ф;
C) ч, п, д, d;

D) ч, м, т, s.

4.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) е, q, а, л;

B) к, r, о, ж;
C) і, z, дж, дз;

D) і, й, ї, е.

5.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) в, j, о, ш;

B) р, l, а, р;
C) і, ї, х, д;

D) с, g, ю, і.

6.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) в, є, ж, f;

B) ф, і, в, g;
C) ц, у, к, j;

D) й, е, ю, ь.

7.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) я, ч, с, l;

B) м, и, т, d;
C) ц, ж, ф, ї;

D) щ, з, х, g.

8.     У якому рядку всі літери українського алфавіту?

А) ж, щ, ч, ї;

B) а, л, z, е;
C) а, ї, n, і;

D) в, н, g, ф.

9.     У котрому всі назви букв написані правильно?

А) де, ре, ча, ще;

B) зе, це, фе, те;
C) xа, ща, ка, ел;

D) ка, ме, ен, фе.


Вихідний рівень знань та вмінь (наявність комплектів тестів і ситуаційних задач у викладача)

Студент повинен знати:

1.     Український алфавіт.

2.     Літературна вимова голосних і приголосних.

3.     Графічне зображення вивчених звуків.

4.     Звуко-буквенний аналіз слів.

5.     Читання складів, слів та окремих висловлювань.

Студент повинен вміти:

1.     Правильно вимовляти звуки та звукосполучення,

2.     правильно читати і писати букви і буквосполучення.

3.     Правильно формулювати найпростіші питання і відповіді, використовуючи лексичний мінімум до заняття.

 Відповіді на тести і ситуаційні задачі:

1.     А

2.     А

3.     В

4.     D

5.     С

6.     D

7.     С

8.     А

9.     С

 

8. Джерела інформації:

А. Основні: 1. Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова. Практичний курс для іноземців: Посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

2.  Майданюк І.З., Лазарчук Л.Ю. Українська мова. Збірник вправ і завдань (робочий зошит для студентів-іноземців):Частина1.– Тернопіль: Мандрівець, 2005 – 120 с.

3. Тишковець М.П., Кривоус М.Б. Тести з української мови як іноземної. – Тернопіль, 2007. – 162 с.

В. Додаткові: 1. Альбіна С.В., Оникович Г.В., Шатенко Я.С.-М. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси. – Київ, 1998. – 150с.

2. Джура М. Вивчаймо українську мову. – Львів, 2007.– 210 с.

3. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна у кросвордах. – Тернопіль, 2008. – 32 с.

4.  Українська мова для молодших класів. Правила. Таблиці. Приклади._– Донецьк, 2001.

 

Методичну вказівку склали к.ф.н. Тишковець М.П., викладач Новіцька О.І.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

30  червня  2011р., протокол № 1

 

 

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект