Медицина

Методичні вказівки для викладачів

Методичні вказівки для студентів

 

ЗАНЯТТЯ № 4 (практичне– 7 год.)

Теми: 1. Документи і медична документація. Види документів.

2. Ділові документи. Заява. Автобіографія. Оголошення. Резюме.

Мета: засвоїти класифікацію ділових документів, ознайомитися із формулярами зразків офіційно-ділового стилю – оголошення, заяви, автобіографії, резюме.

Професійна орієнтація студентів: студент повинен знати визначення поняття документ, знати основні види документів; знати основні вимоги та вміти складати такі документи як заява, автобіографія, оголошення, резюме.

 

Методика виконання практичної роботи

І. Документи і медична документація.

Робота 1. Прочитайте текст «Документи і медична документація».

 

ДОКУМЕНТИ І МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1. Що таке «документ».

Документ – це матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Кожен документ складається з окремих елементів, що звуться реквізитами.

Реквізити: адресат, резолюція, підпис, віза та ін.

Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів називається формуляром документа. Формуляр-зразок – це модель побудови форми документа.

Бланк документа – це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.

Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (210 Х 297 мм) і А5 (210 Х 148 мм).

Розміри берегів: лівий – 20‑35 мм; правий – не менше ніж 8 мм; верхній – 10‑20 мм; нижній – не менше ніж 8 мм.

За найменуванням розрізняють: заяви, протоколи, службові листи, інструкції, акти, правила, автобіографії.

Розрізняють оригінали і копії документів. Оригінал – перший або єдиний примірник офіційного документа. Копія – точне відтворення оригіналу.

Організація роботи з документами та діяльність щодо створення документів називається діловодством.

2. Медична документація.

Медична документація – сукупність документів – носіїв медико-статистичної інформації про стан здоров’я окремих осіб, різних груп населення, про обсяг, зміст і якість медичної допомоги і діяльність медичних закладів.

В Україні медична документація є обов’язковою, єдиною і уніфікованою.

Регулярно лікар складає такі документи: ● медична карта стаціонарного хворого; ● медична карта амбулаторного хворого; ● витяг з медичної карти; ● санаторно-курортна карта; ● медична довідка; ● рецепт; ● направлення.

Робота 2. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Що таке документ?

2. Що таке реквізити? Наведіть приклади реквізитів.

3. Що таке формуляр документа?

4. Що таке бланк документа?

5. Папір якого формату використовують для виготовлення службових документів?

6. Які бувають документи за найменуванням?

7. Що таке оригінал і копія документа?

8. Що таке діловодство?

9. Що таке медична документація?

10. Які документи складає лікар?

11. Чому говорять «складає документи», а не «пише документи»?

ІІ. Ділові документи. Оголошення. Розписка.

Робота 3. Ознайомтеся з формулярами оголошення і розписки. З яких реквізитів складаються ці документи?

Робота 4. Напишіть в зошитах оголошення і розписку.

Програма самопідготовки студентів

І. Документи і медична документація.

1. Поняття про документ.

2. Медична документація.

ІІ. Ділові документи. Оголошення. Заява. Автобіографія. Резюме.

1. Оголошення.

2. Заява.

3. Автобіографія.

4. Резюме.

Семінарське обговорення теоретичних питань.

Зразки тестових завдань та ситуаційних задач.

Виберіть правильне твердження.

A. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: публіцистичний, художній, розмовний.

B. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний.

C. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий і художній.

D. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, публіцистичний, художній, розмовний.

E. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, діалектний, публіцистичний, художній, розмовний.

 

Виберіть правильну відповідь на питання: «Де Ви навчаєтесь?»

A.   Я навчаюсь у Тернопільському державному медичному інституті.

B.   Я навчаюсь у Тернопільський медичний університет ім. І. Я. Горбачевського.

C.   Я навчаюсь у Тернопільському державному медичному інституті ім. І. Я. Горбачевського.

D.   Я навчаюсь у Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського.

E.    Я навчаюсь у Тернопіль державний медикаль університет ім. І. Я. Горбачевського.

 

Виберіть правильний варіант.

A.   Я написати автобіографію.

B.   Я написав автобіографію.

C.   Я написав автобіографія.

D.   Я написати автобіографія.

E.    Я написа автобіографія.

 

Вставте пропущений елемент оголошення.

A.   Вівторка.

B.   Вівторком.

C.   Вівторок.*

D.   Вівторком.

E.    Вівторками.

7. Використання технічних засобів навчання.

1. Презентація «Ділові документи».

2. Роздатковий матеріал (взірці документів).

 

Вихідний рівень знань та вмінь перевіряється шляхом розв’язування ситуаційних завдань з кожної теми, відповідями на тести та конструктивні запитання.

 

Студент повинен знати:

1. Визначення документа.

2. Назви ділових документів.

3. Види медичних документів.

4. Формуляр оголошення і заяви.

5. Основні вимоги до складання автобіографії та резюме.

Студент повинен вміти:

1. Розрізняти назви і види ділових документів.

2. Складати оголошення, заяву, автобіографію, резюме.

 

Організаційна структура заняття

1.1. Організаційна частина – до 5 хв.

1.2. Інструктаж студентів  і розподіл груп для практичної роботи. – 10 хв.

1.3. Практична робота студентів  – 165 хв.

1.4. Семінарське обговорення теоретичного матеріалу  – 90 хв.;

 1.5. Перевірка вихідного рівня знань – 35 хв.

1.6. Підведення підсумків заняття з оцінкою діяльності кожного студента – 10 хв.

 

Джерела інформації:

А. Основні: 1. Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова. Практичний курс для іноземців: Посібник для слухачів підготовчих відділень і факультетів. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

2. Юкало В.Я. Культура мови. – Тернопіль, 1999. – С. 5-6.

3. Майданюк І.З., Лазарчук Л.Ю. Українська мова. Збірник вправ і завдань (робочий зошит для студентів-іноземців):Частина1.– Тернопіль: Мандрівець, 2005 – 120 с.

4. Тишковець М.П., Кривоус М.Б. Тести з української мови як іноземної. – Тернопіль, 2007. – 162 с.

В. Додаткові:

1. Альбіна С.В., Оникович Г.В., Шатенко Я.С.-М. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси. – Київ, 1998. – 150с.

2. Джура М. Вивчаймо українську мову. – Львів, 2007.– 210 с.

3. Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна у кросвордах. – Тернопіль, 2008. – 32 с.

4.  Українська мова для молодших класів. Правила. Таблиці. Приклади. – Донецьк, 2001.

 

Методичну вказівку склали к.ф.н. Редьква М.І.

Винник В.М.

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

українознавства 30 червня, протокол № 1

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.